Chính phủ vừa phát hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. do đó, từ ngày 20/08/2020 sẽ áp dụng bộ tiêu chuẩn mới. tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết mời những bạn cùng tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây.

tiêu chuẩn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

 • I. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng cán bộ
  • 1. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  • 2. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ
  • 3. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành nhiệm vụ
  • 4. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ
 • II. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng công chức
  • 1. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  • 2. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ
  • 3. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ
  • 4. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ
 • III. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng viên chức
  • 1. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  • 2. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ
  • 3. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ
  • 4. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng viên chức ở múc không hoàn thành nhiệm vụ

I. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng cán bộ

1. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Cán bộ đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

 • triển khai tốt những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này.
 • những tiêu chuẩn về kết quả triển khai nhiệm vụ theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, kết quả cao.
 • Lãnh đạo, chỉ huy, điều hành những cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành toàn bộ những chỉ tiêu, nhiệm vụ, Trong số đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.
 • 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, Trong số đó ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

Cán bộ đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

 • Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này.
 • những tiêu chuẩn về kết quả triển khai nhiệm vụ theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, kết quả.
 • Lãnh đạo, chỉ huy, điều hành những cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành toàn bộ những chỉ tiêu, nhiệm vụ, Trong số đó ít nhất 80% hoàn thành đúng quy trình, bảo đảm chất lượng.
 • 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

3. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành nhiệm vụ

Cán bộ đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

 • Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này.
 • những tiêu chuẩn về kết quả triển khai nhiệm vụ theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, Trong số đó có không quá 20% tiêu chuẩn vẫn chưa bảo đảm chất lượng, quy trình hoặc kết quả thấp.
 • Lãnh đạo, chỉ huy, điều hành những cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành trên 70% những chỉ tiêu, nhiệm vụ.
 • Có ít nhất 70% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

4. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

Cán bộ có một trong những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

 • hoàn toàn có thể hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền.
 • Có trên 50% những tiêu chuẩn về kết quả triển khai nhiệm vụ theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao vẫn chưa bảo đảm quy trình, chất lượng, kết quả.
 • Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% những chỉ tiêu, nhiệm vụ.
 • Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp lý.
 • Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

II. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng công chức

1. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

 • triển khai tốt những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này;
 • Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, kết quả cao, Trong số đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

– Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

triển khai tốt những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này;

 • những tiêu chuẩn về kết quả triển khai nhiệm vụ theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, kết quả cao;
 • Lãnh đạo, chỉ huy, điều hành những cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành toàn bộ những chỉ tiêu, nhiệm vụ, Trong số đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức;
 • 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, Trong số đó ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

 • Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này;
 • Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, kết quả.

– Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

 • Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này;
 • những tiêu chuẩn về kết quả triển khai nhiệm vụ theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, kết quả;
 • Lãnh đạo, chỉ huy, điều hành những cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành toàn bộ những chỉ tiêu, nhiệm vụ, Trong số đó ít nhất 80% hoàn thành đúng quy trình, bảo đảm chất lượng;
 • 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

3. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng công chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ

– Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

 • Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này;
 • những tiêu chuẩn về kết quả triển khai nhiệm vụ theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, Trong số đó có không quá 20% tiêu chuẩn vẫn chưa bảo đảm chất lượng, quy trình hoặc kết quả thấp.

–  Công chức lãnh đạo, quản lý đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

 • Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này;
 • những tiêu chuẩn về kết quả triển khai nhiệm vụ theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, Trong số đó có không quá 20% tiêu chuẩn vẫn chưa bảo đảm chất lượng, quy trình hoặc kết quả thấp;
 • Lãnh đạo, chỉ huy, điều hành những cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành trên 70% những chỉ tiêu, nhiệm vụ;
 • Có ít nhất 70% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

4. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

– Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

 • hoàn toàn có thể hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;
 • Có trên 50% những tiêu chuẩn về kết quả triển khai nhiệm vụ theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao vẫn chưa bảo đảm quy trình, chất lượng, kết quả;
 • Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

– Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

 • hoàn toàn có thể hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;
 • Có trên 50% những tiêu chuẩn về kết quả triển khai nhiệm vụ theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao vẫn chưa bảo đảm quy trình, chất lượng, kết quả;
 • Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% những chỉ tiêu, nhiệm vụ;
 • Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp lý.
 • Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

III. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng viên chức

1. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

 • triển khai tốt những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này;
 • Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, kết quả cao, Trong số đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

– Viên chức quản lý đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

 • triển khai tốt những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này;
 • những tiêu chuẩn về kết quả triển khai nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, kết quả cao;
 • Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành toàn bộ những chỉ tiêu, nhiệm vụ, Trong số đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức;
 • 100% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, Trong số đó ít nhất 70% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

 • Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này;
 • Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao, bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, kết quả.

– Viên chức quản lý đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

 • Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này;
 • những tiêu chuẩn về kết quả triển khai nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, kết quả;
 • Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành toàn bộ những chỉ tiêu, nhiệm vụ, Trong số đó ít nhất 80% hoàn thành đúng quy trình, bảo đảm chất lượng;
 • 100% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, Trong số đó ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ

– Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

 • Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này;
 • những tiêu chuẩn về kết quả triển khai nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, Trong số đó có không quá 20% tiêu chuẩn vẫn chưa bảo đảm chất lượng, quy trình hoặc kết quả thấp.

– Viên chức quản lý đạt được những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

 • Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này;
 • những tiêu chuẩn về kết quả triển khai nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, Trong số đó có không quá 20% tiêu chuẩn vẫn chưa bảo đảm chất lượng, quy trình hoặc kết quả thấp;
 • Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành trên 70% những chỉ tiêu, nhiệm vụ;
 • Có ít nhất 70% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

4. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng viên chức ở múc không hoàn thành nhiệm vụ

– Viên chức không giữ chức vụ quản lý có một trong những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

 • hoàn toàn có thể hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;
 • Có trên 50% những tiêu chuẩn về kết quả triển khai nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao vẫn chưa bảo đảm quy trình, chất lượng, kết quả;
 • Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

– Viên chức quản lý có một trong những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

 • hoàn toàn có thể hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;
 • Có trên 50% những tiêu chuẩn về kết quả triển khai nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao vẫn chưa bảo đảm quy trình, chất lượng, kết quả;
 • Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% những chỉ tiêu, nhiệm vụ.
 • Đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp lý.
 • Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *