Tài liệu C# và .NET Framework dưới đây do chúng tôi giới thiệu là của giảng viên Đoàn Quang Minh. Mục tiêu của tài liệu là giúp bạn nắm vững được ngôn ngữ lập trình C# (C Sharp), hiểu được cấu trúc .NET của Microsoft, tiếp cận được một số hướng đi trong lập trình với .NET. trải qua việc nghiên cứu tài liệu, bạn cũng hoàn toàn có thể triển khai được một số ứng dụng trên nền .NET Framework (bài tập).

Nội dung môn học C# và .NET Framework

Có 8 Tuần cho 8 tuần. Tuần sau cùng ôn tập, tổng kết, giải đáp thắc mắc. Bài tập lớn sẽ được đưa ra vào tuần thứ 4. Nộp bài tập lớn vào vào cuối tuần 9, trước khi thi. Sinh viên sẽ thực hành trên bộ Visual Studio .NET 2005

Tuần 1: Kiến trúc của C Sharp và .NET. C# cơ bản

 • Mối quan hệ giữa C# và .NET
 • The Common Language Runtime
 • Intermediate Language
 • Assemblies
 • những ứng dụng sử dụng C#: ASP.NET, Windows Form, Windows Service.
 • Nhắc lại kiến thức và kỹ năng C# (cú pháp C++) cơ bản.

Tuần 2: Lập trình hướng đối tượng trong C#

 • Lớp và kế thừa
 • Thuộc tính (properties)
 • Lớp Object
 • Giao tiếp (interfaces)
 • Hàm tạo và hàm hủy
 • Cấu trúc
 • Quá tải toán tử (operator overloading)
 • Chỉ mục (indexers)

Tuần 3: Lập trình nâng cao trong C#

 • Xử lý và bẫy lỗi
 • Ép kiểu (User-Defined Cast)
 • quy mô chuyển giao (Delegates)
 • Sự kiện (Events)
 • Kiểu tổng quát (Generics)
 • Chỉ định biên dịch (Preprocessor Directive)
 • Mã không an toàn (unsafe code)

Tuần 4: những lớp cơ bản trong C#

 • System.Object
 • String
 • Regular Expression
 • Group of Objects
 • Reflection
 • Threading

Tuần 5: Windows Application

 • Windows Application in .NET
 • Windows Forms
 • Windows Controls
 • Custom Controls

Tuần 6: Truy cập dữ liệu với .NET

 • Tổng quan về ADO.NET
 • Đối tượng kết nối
 • Commands
 • Data Reader
 • DataSet
 • Làm việc với DataSet
 • Hiển thị dữ liệu với .NET
 • Ví dụ

Tuần 7: Điều khiển XML

 • Tổng quan về XML trong .NET
 • Đọc và ghi XML
 • Sử dụng DOM
 • Ứng dụng

Tuần 8: Tập tin và Registry

 • Làm việc với hệ thống tập tin
 • Di chuyển, sao chép, xóa tập tin và thư mục
 • Đọc ghi dữ liệu trên tập tin văn bản và nhị phân
 • Đọc ghi registry

những kiến thức và kỹ năng về lập trình Web, lập trình COM+, GDI, Service, Sercurity,… sẽ được đưa vào môn C# nâng cao.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *