Ngày 09/03/2021, Ban Chấp hành Trung ương phát hành Chỉ thị 01-CT/TW về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng. do đó yêu cầu những cấp ủy, những cấp, những ngành:

  • Nghiêm túc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong suốt cả nhiệm kỳ.
  • Nội dung nghiên cứu, học tập gồm: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030;…
  • Hoàn thành tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong tháng 3/2021.
  • Việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết phải phối hợp công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026,…
  • Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng rất cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Số: 01-CT/TW

Hà Thành, ngày 09 tháng 3 năm 2021

CHỈ THỊ
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

về sự việc NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI triển khai NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất đẹp đẽ. Đại hội đã trải qua Nghị quyết và những văn kiện Đại hội (tiếp sau này gọi chung là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng). Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển giang sơn đến năm 2045; có giá trị định hướng và lãnh đạo, chỉ huy toàn bộ những hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. Để Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được triển khai triển khai nghiêm túc, đạt kết quả, Bộ Chính trị yêu cầu những cấp ủy, tổ chức đảng, những cấp, những ngành triệu tập triển khai tốt những nội dung sau:

1. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được triển khai một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và triển khai đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển giang sơn phồn vinh, hạnh phúc, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

2. những cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy, chủ trì và phụ trách về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy.

3. Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gồm có: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về những văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030; Báo cáo đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII.

4. Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; phối hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi; nêu cao trách nhiệm của báo cáo viên, người đứng đầu cấp ủy trong báo cáo truyền đạt Nghị quyết, cũng như cán bộ, đảng viên trong học tập Nghị quyết, đặc biệt là sự nêu gương của cán bộ chủ chốt những cấp.

– Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. những tổ chức đảng có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật kết nối đường truyền thì mở điểm cầu tới cơ sở. Báo cáo viên là những đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy xây dựng những văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực. Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2021.

– Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với học viện chuyên nghành Chính trị vương quốc Hồ Chí Minh, những cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức những hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo những cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo những hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học, kỹ thuật và những văn nghệ sĩ, trí thức; đội ngũ giảng viên lý luận chính trị những học viện chuyên nghành, những trường ĐH, CĐ trong toàn quốc. Thời gian hoàn thành những hội nghị vào cuối quý II/2021. Hội nghị giành cho báo cáo viên nòng cốt của những cấp ủy trực thuộc Trung ương triển khai trong quý I.

– những tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ huy tổ chức những hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho từng đối tượng cụ thể, từ tỉnh tới cơ sở, những cán bộ, đảng viên vẫn chưa được tham gia học tập tại Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu những cơ quan, đơn vị trực tiếp làm báo cáo viên. Thời gian hoàn thành những hội nghị trong quý II/2021.

5. Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội, những cấp ủy, tổ chức đảng, những cấp chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội khẩn trương tiến hành xây dựng chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với tính năng, nhiệm vụ, tương thích với đặc trưng tình hình và điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện sự quyết tâm, sáng tạo và bảo đảm tính khả thi, thiết thực, tác dụng. Kết quả triển khai chương trình hành động là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị hằng năm và cả nhiệm kỳ. Thời gian hoàn thành chương trình hành động trong quý II/2021.

6. Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng rất cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động. Nội dung tuyên truyền triệu tập về thành công của Đại hội, về những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nhận diện đầy đủ những thời điểm, thuận lợi và khó khăn, thử thách trong những năm tới; chú trọng đấu tranh phản bác những quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện việc triển khai triển khai Nghị quyết tới những tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở quốc tế để góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong triển khai mục tiêu phát triển giang sơn phồn vinh, hạnh phúc.

7. Việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải phối hợp với triển khai tốt những nhiệm vụ chính trị khác, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, bảo đảm tính thiết thực, tác dụng, an toàn.

8. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Hướng dẫn việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Chương trình hành động triển khai Nghị quyết; đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Chỉ thị này và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chất lượng, tác dụng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn về kinh phí phục vụ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:
– những tỉnh ủy, thành ủy,

– những ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
– những đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
– những đồng Ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương.
– Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
TỔNG BÍ THƯ
Nguyễn Phú Trọng

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *