Ngày 04/12/2019 Thủ tướng Chính phủ phát hành Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2019 về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên, sinh viên.

do đó, để tiến hành chủ trương “dạy chữ” đi đôi với “dạy người”, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành một số nội dung sau:

  • Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên, sinh viên (HSSV) bằng phương pháp khuyến khích giáo viên, HSSV xây dựng những bài giảng, video, hình ảnh về giáo dục đạo đức tương thích với từng cấp học và trình độ đào tạo;
  • Hướng dẫn học viên tiến hành 5 Điều Bác Hồ dạy tương thích với lứa tuổi;
  • lãnh đạo tiến hành nghiêm túc những đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về giáo dục đạo đức, lối sống; xây dựng văn hóa trường học;
  • Tổ chức tiến hành có nền nếp hoạt động chào cờ, hát Quốc ca; thể dục giữa giờ; lao động, dọn dẹp vệ sinh trường, lớp; tổ chức tốt những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì xã hội

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 31/CT-TTg

Thủ Đô Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019

CHỈ THỊ 31/CT-TTg

VỀ TĂNG CƯỜI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO học viên, SINH VIÊN

Thời gian qua công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên, sinh viên đã đạt được những kết quả tích cực. Phần lớn học viên, sinh viên có đạo đức tốt, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, người lớn tuổi; có tinh thần đoàn kết, tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng; có ý thực chấp hành pháp lý tốt, lối sống đẹp, lành mạnh; có lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; tham gia những hoạt động vì xã hội. Tuy nhiên, vẫn tồn tại đó một bộ phận học viên, sinh viên vẫn chưa tồn tại ý thức học tập tốt, có biểu lộ lệch chuẩn về đạo đức, lối sống; tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp lý vẫn tồn tại đó ra mắt.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên, sinh viên vẫn vẫn chưa được những cấp, những ngành quan tâm đúng mức; sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội còn thiếu đồng bộ, chặt chẽ. Công tác lãnh đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm vẫn chưa sâu sát, quyết liệt; vẫn chưa phát huy tốt vai trò của cán bộ, nhà giáo, học viên, sinh viên, phụ huynh, những tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội và chính quyền địa phương trong quản lý những nhà trường, vẫn tồn tại đó một số thầy, cô giáo vẫn chưa thực sự là làm gương về đạo đức, lối sống; nội dung và phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống chậm đổi mới, vẫn chưa tương thích với thực tiễn. Mặt trái của nền kinh tế thị trường; hành vi bạo lực học xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống xã hội, trên phim ảnh, internet, sách báo… đã tác động trực tiếp đến sự hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống của học viên, sinh viên. Do đặc trưng tâm lý lứa tuổi, nếu không được tư vấn, hỗ trợ kịp thời để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong học tập, những mối quan hệ xã hội sẽ dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, tiến hành chủ trương “dạy chữ” đi đôi với “dạy người” theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và Tóm lại số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về sự việc tiếp tục tiến hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đản khóa XI “về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên, sinh viên trải qua những hoạt động giáo dục, đào tạo và trải nghiệm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; khuyến khích cán bộ, nhà giáo, học viên, sinh viên xây dựng những bài giảng, video Video, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống tương thích với từng cấp học, trình độ đào tạo; Hướng dẫn học viên tiến hành 5 Điều Bác Hồ dạy tương thích với lứa tuổi; Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, lối sống văn hóa cho học viên, sinh viên gắn với việc tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; Xây dựng và nhân rộng quy mô tốt, điển hình tiêu biểu trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên, sinh viên.

b) lãnh đạo tiến hành nghiêm túc những quy định pháp lý về xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện; những đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về giáo dục đạo đức, lối sống; xây dựng văn hóa trường học; tổng kết Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020” (Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2015) và đề xuất chương trình, kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo; Tổ chức tiến hành có nền nếp hoạt động chào cờ, hát Quốc ca; thể dục giữa giờ; lao động, dọn dẹp vệ sinh trường, lớp; tổ chức tốt những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì xã hội; Nâng cao chất lượng, tác dụng của hoạt động tư vấn học đường; từng bước tiến tới chuyên nghiệp hóa hoạt động trợ giúp, tư vấn tâm lý học đường tại những cơ sở giáo dục.

c) Tiếp tục rà soát đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học giáo dục đạo đức, những môn học chính khóa và những hoạt động giáo dục khác có liên quan; những cơ sở đào tạo giáo viên chú trọng đổi mới nội dung, chương trình đào tạo giáo viên về đạo đức nhà giáo; Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, giáo viên tư vấn tâm lý, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, giáo viên những bộ môn; Phát huy vai trò và trách nhiệm nêu gương của cán bộ quản lý, nhà giáo về đạo đức, lối sống, không dạy thêm, học thêm trái quy định; Đổi mới phương pháp đánh giá đạo đức, khen thưởng, kỷ luật đối với học viên, sinh viên.

d) Triển khai những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao tác dụng công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên, sinh viên.

đ) Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên, sinh viên; lãnh đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm đạo đức, lối sống.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Tăng cường công tác quản lý và phụ trách về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên, sinh viên thuộc phạm vi quản lý; Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

b) đánh giá bố trí nhân viên làm công tác tư vấn tâm lý trong trường phổ thông tương thích điều kiện thực tiễn của địa phương và bảo đảm không làm tăng biên chế.

c) Tạo điều kiện để phát huy tác dụng những thiết chế văn hoá hiện có phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh của học viên, sinh viên. Ưu tiên bố trí nguồn lực tiến hành những đề án, chương trình liên quan đến giáo dục đạo đức, lối sống.

d) Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống theo quy định.

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tiến hành chính sách pháp lý về bảo vệ trẻ em; Tổ chức tiến hành tốt những giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của cha mẹ, ông bà trong giáo dục đạo đức, lối sống cho con cháu; nâng cao chất lượng danh hiệu Gia đình văn hoá trong trào lưu “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; lãnh đạo tăng cường sử dụng tác dụng những thiết chế văn hóa, thể thao ở địa phương, xã hội dân cư để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hoá lành mạnh của học viên, sinh viên.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông:

Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý nhà nước đối với những cơ quan báo chí, đẩy mạnh triển khai tác dụng những biện pháp tuyên truyền những tấm gương người tốt, việc tốt trong học viên, sinh viên; lan tỏa những giá trị đẹp đẽ, đồng thời phê phán những hành vi lệch chuẩn về đạo đức, lối sống. Xử lý theo quy định của pháp lý những tổ chức, cá nhân tuyên truyền những hành vi, lối sống tiêu cực, không lành mạnh.

6. Bộ Công an: Đẩy mạnh những biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, đặc biệt là khu vực xung quanh trường học; phối hợp với ngành Giáo dục trong phòng, chống, xử lý tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và những hành vi vi phạm pháp lý liên quan đến học viên, sinh viên.

7. Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với những Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan cân đối, bố trí kinh phí tiến hành những nhiệm vụ của những đề án, chương trình về giáo dục đạo đức, lối sống được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp ngân sách nhà nước.

8. Đề nghị:

a) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ với những Bộ, ngành, địa phương, nhà trường tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội tích cực tham gia công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên, sinh viên. Tổ chức triển khai tác dụng cao Cuộc vận động “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, chăm ngoan, nền nếp” ở những địa phương trên toàn quốc.

b) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường lãnh đạo tiếp tục đổi mới phương thức, quy mô hoạt động; phát động những trào lưu thi đua, trào lưu hành động cách mạng trong đội viên, đoàn viên, học viên, sinh viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức và đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong giáo dục đạo đức, lối sống đảm bảo chất lượng, tác dụng, thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong học viên, sinh viên và toàn xã hội.

c) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vận động hội viên tăng cường giáo dục đạo đức trong gia đình; đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

d) Hội khuyến học Việt Nam tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên, sinh viên trải qua những hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

9. Tổ chức tiến hành

a) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, những cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan phụ trách tiến hành Chỉ thị này.

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về sự việc tiến hành Chỉ thị./.


Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng Chính phủ;
– những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
– Ủy ban những vấn đề xã hội của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của những đoàn thể;
– Hội Khuyến học Việt Nam;
– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những vụ: KTTH, NC, PL, TH, TKBT;
– Lưu: VT, KGVX (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *