Chương trình hành động cá nhân của Đảng viên năm 2021 giúp những đồng chí Đảng viên xem thêm, dễ dàng xây dựng chương trình hành động cá nhân cho mình trong năm 2021 này. Nội dung mẫu chương trình hành động cần nêu rõ thông tin cá nhân, kế hoạch hành động, cũng như cam kết tiến hành….

Mẫu chương trình hành động cá nhân của Đảng viên

ĐẢNG ỦY XÃ………………

CHI BỘ……………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày …. tháng……. năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
Hành động cá nhân năm 2021

Họ và tên:………………………………………….

Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường……………………………………….

Căn cứ Công văn ……………….. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Hướng dẫn xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, những đoàn thể chính trị – xã hội và chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh………………..

Căn cứ Công văn số ………………………… của Ban thường vụ Huyện ủy ………. về sự việc xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của những tổ chức và xây dựng Chương trình hành động của cá nhân.

Căn cứ Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã ……….. lần thứ XXI nhiệm kì 2020 – 2025.

Căn cứ Chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ xã …………. Khóa XXI, nhiệm kì 2020 – 2025.

– Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân tiến hành nhiệm vụ được giao, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh năm 2021 như sau:

I. Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trách nhiệm nêu gương.

1. Về tư tưởng chính trị

– Tôi luôn kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn tiến hành đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp lý của Nhà nước.

– Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những thể hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của cá nhân theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Bản thân tôi tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng;

– Xây dựng và tiến hành có kết quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; .

– Hoàn thiện và tiến hành nghiêm túc quy định về trách nhiệm cơ quan, đơn vị

2. Về đạo đức, lối sống

– Về giữ gìn tư cách đảng viên, đoàn kết.

– Luôn nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bè bạn và đồng nghiệp.

– Luôn gương mẫu, nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình.

– Chấp hành tốt và thực hành tiết kiệm trong những hoạt động công tác thường xuyên, luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và những thể hiện tiêu cực khác. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

– Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với Đảng, có ý thức và tiến hành tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng.

– tiến hành tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ đảng cơ sở, gương mẫu tiến hành nghĩa vụ công dân .

– Nêu việc làm cụ thể để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những thể hiện về suy thoái đạo đức, lối sống của cá nhân theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 – 10 – 2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Bản thân tôi có lối sống trong sáng, lành mạnh, tích cực đấu tranh với mọi thể hiện suy thoái đạo đức lối sống, hành vi vi phạm đạo đức, nhân văn.

3. về ngăn chặn, đẩy lùi những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Nêu việc làm cụ thể để ngăn chặn, đẩy lùi những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của cá nhân theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vê tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

* Hạn chế:

– Trong công tác chuyên môn còn nhiều hạn chế do thiếu kinh nghiệm

– vẫn chưa thực sự mạnh dạn tham mưu với cấp trên trong công tác, còn rụt rè trong việc phê và tự phê bình

* Nguyên nhân:

– Còn thiếu kinh nghiệm trong công tác chuyên môn,

– vẫn chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp lý chính sách của Nhà nước.

– vẫn chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ vì còn e dè, vẫn chưa mạnh dạn, còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.

4. Về trách nhiệm nêu gương

– Bản thân tôi luôn nêu gương, phát huy tính tiên phong của người Đảng viên trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp lý của nhà nước

– Luôn có lối sống trong sáng, lành mạnh, không vi phạm pháp lý gương mẫu tiến hành tốt nghĩa vụ công dân trên địa bàn nơi cư trú

– Quyết định số 652-QĐ/TU ngày 06-03-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát hành “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong những cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Hà Giang”.Tăng cường công tác dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị – xã hội, của nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

– Nêu việc làm cụ thể để tiến hành Quy định số 55-QD/TW ngày 19-12- 2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

-Xây dựng và tiến hành có kết quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, Trong số đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực những mối quan hệ của đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân.

– Tôi luôn nêu cao tinh thần đoàn kết tập thể, đấu tranh chống những thể hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết trong đơn vị.

– Trong giảng dạy tôi luôn trung thực, thật thà với học viên, cũng như hồ sơ sổ sách của bản thân.

II. Nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm.

1. Là một Đảng viên sinh hoạt trong chi bộ nhà trường, bản thân tôi luôn gương mẫu nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2. Là giáo viên giảng dạy môn ……………. bản thân tôi luôn cố gắng tiến hành nhiệm vụ giảng dạy theo đúng nội dung phân phối chương trình, chấp hành nghiêm túc sự phân công của BGH và tổ chuyên môn.

3. Vận động nhân dân và học viên chấp hành chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp lý của nhà nước.

4. Tham gia phối hợp cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiến hành xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ nhân dân khi gặp thiên tai.

– Nêu cam kết giữ gìn, rèn luyện đạo đức lối sống không rất có thể hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; cam đoan về trách nhiệm tiến hành nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm đề ra.

– Tôi luôn có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, thật thà khiêm tốn.

– Bản thân luôn giữ gìn đạo đức nhân cách nhà giáo, không làm những việc gì làm tác động đến nhân cách đạo đức của bản thân.

– Không làm tác động đến danh dự, nhân cách của đồng nghiệp, nhân dân và học viên.

– Nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, đấu tranh chống những thể hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cổ hủ, lỗi thời………..

– Bản thân tôi được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, bè bạn.được học viên và nhân dân yêu quý.

III. Cam kết tổ chức tiến hành.

– Bản thân tôi luôn tiếp tục không ngừng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phấn đấu. chất lượng chuyển lớp của môn giảng dạy đạt từ 87- 95% dạy và học có chất lượng, đạt kết quả cao, chất lượng học viên lớp chủ nhiệm đạt chất lượng chuyển lớp từ 90% – 95%.

– Luôn xác định đúng về chính trị tư tưởng, đạo đức luôn đi đầu trong những hoạt động công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xung kích đi đầu trong những hoạt động. Xây dựng ý thức luôn tự phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, yên tâm công tác, không tồn tại những thể hiện vi phạm đạo đức nhà giáo, cũng như những thể hiện vi phạm pháp lý khác, tiến hành nhiệm vụ theo đúng chức trách và nhiệm vụ được giao. Và tiến hành tốt theo chương trình công tác trọng tâm trong năm đã đề ra.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ Người xây dựng chương trình

 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *