Chương trình hành động tiến hành Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kì 2021 – 2026 nhằm lên kế hoạch tổ chức, tiến hành để đạt kết quả cao nhất những mục tiêu, định hướng cũng như những nhiệm vụ phát triển trên những lĩnh vực.

Kế hoạch tiến hành Nghị quyết đại hội Chi bộ là mẫu kế hoạch được chi bộ lập ra nhằm nêu lên một số mục tiêu, giải pháp tiến hành những nội dung chủ yếu của chi bộ đề ra. Vậy tiếp về sau là 4 mẫu kế hoạch, mời những bạn cùng xem thêm và tải mẫu tại đây.

Chương trình tiến hành Nghị quyết Đại hội Chi bộ mới nhất

  • Kế hoạch tiến hành Nghị quyết Đại hội Chi bộ – Mẫu 1
  • Kế hoạch tiến hành Nghị quyết Đại hội Chi bộ – Mẫu 2
  • Kế hoạch tiến hành Nghị quyết Đại hội Chi bộ – Mẫu 3
  • Kế hoạch tiến hành Nghị quyết Đại hội Chi bộ – Mẫu 4

Kế hoạch tiến hành Nghị quyết Đại hội Chi bộ – Mẫu 1

THÀNH ỦY ………

Số……

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày..thángnăm..

KẾ HOẠCH
Triển khai tiến hành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện ………………
lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 20…..-20…..

tiến hành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện ……………… lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 20…..-20…..; Chương trình hành động số 09-CTr/HU, ngày 04/01/20….. của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ……………… về tiến hành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Ủy ban nhân dân huyện ……………… xây dựng Kế hoạch triển khai tiến hành cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo sự thống nhất của những cấp, những ngành trong việc quán triệt và triển khai cụ thể hoá những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 20….. – 20….., Chương trình hành động số 09-CTr/HU, ngày 04/01/20….. của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ……………… về tiến hành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Nâng cao năng lực điều hành, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, tiến hành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Quyết tâm tiến hành tốt mục tiêu chung nhiệm kỳ 20….. – 20…… Huy động cao nhất những nguồn lực, khai thác có kết quả tiềm năng và lợi thế của huyện để phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giải quyết có kết quả những vấn đề xã hội bức xúc; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 20….. xây dựng huyện ……………… trở thành một trong những huyện phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

2. Yêu cầu

Bám sát những mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra và xây dựng lộ trình tiến hành những chỉ tiêu chủ yếu đến năm 20…..; cụ thể bằng những chương trình, đề án, nhiệm vụ gắn với phòng, ngành, đơn vị phụ trách.

Triển khai tiến hành những khâu đột phá thích hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Kịp thời cụ thể hóa những cơ chế, chính sách của Trung ương, Tỉnh để tiến hành những mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh chung của huyện.

tiến hành có kết quả công tác cải cách hành chính. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức bộ máy nhà nước; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và những hoạt động văn hóa – xã hội.

Chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo ổn định chính trị cho sự phát triển chung của huyện.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Phát triển nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới

triệu tập phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, đảm bảo an ninh lương thực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, coi trọng công tác khuyến nông, khuyến lâm, thuỷ lợi, đảm bảo diện tích gieo trồng, tăng hệ số sử dụng đất, phát triển, nhân rộng những quy mô, dự án công trình sản xuất có kết quả, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh trồng rừng, trồng những loại cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; phát triển kinh tế đồi rừng, kinh tế trang trại, phát triển chăn nuôi, xây dựng những vùng sản xuất hàng hoá triệu tập, cung ứng rau, củ, quả thực phẩm cho thị trường trong và ngoài huyện. Phấn đấu tổng sản lượng lương thực hàng năm duy trì từ 45 nghìn tấn trở lên. Phát triển mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, chú trọng xây dựng hình thành những quy mô chăn nuôi triệu tập ở những nơi có điều kiện. Trồng rừng hàng năm đạt 1.500 ha, tỷ lệ che phủ rừng đến năm 20….. đạt 57%.

Tiếp tục đầu tư, tăng cấp cải tạo những công trình thủy lợi để đảm bảo nước cho sản xuất nông nghiệp. lãnh đạo xây dựng, củng cố những công trình thủy lợi để cung ứng nước sinh hoạt cho dân cư và phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn; nâng cao năng lực tưới tiêu cho những loại cây trồng và sử dụng có kết quả những mặt nước những hồ đập, kênh mương hiện có, xây dựng mới những công trình thủy lợi vừa và nhỏ để phục vụ cho sản xuất và nước sinh hoạt của Nhân dân.

Phấn đấu đến năm 20….. tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp dọn dẹp đạt 96,3% và tỷ lệ dân cư thị trấn được sử dụng nước sạch đạt 99%.

triệu tập mọi nguồn lực đẩy nhanh quy trình tiến hành Chương trình mục tiêu vương quốc xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, bền vững, tạo sự phát triển đồng đều giữa những xã trong huyện, phấn đấu đến năm 20….. có 08 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.

Phấn đấu đến năm 20….. tỷ trọng cơ cấu kinh tế (giá trong thực tiễn) ngành nông, lâm nghiệp là 26%.

Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ trì phối hợp với những đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức tiến hành.

2. Phát triển kinh tế và hạ tầng

a) Phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và xây dựng:

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở vùng có lợi thế; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi, kêu gọi đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư sản xuất, Marketing phát triển những khu vực triệu tập sản xuất công nhiệp và dịch vụ, đặc biệt là cụm công nghiệp thị trấn ………………; phát triển sản xuất những mặt hàng truyền thống về sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản mà huyện có nhiều lợi thế cạnh tranh như: đá, gạch, sơ chế thuốc lá, cơ sở sản xuất ván ép cao cấp….; tiến hành tốt công tác quy hoạch. Phấn đấu đến năm 20….. cơ cấu kinh tế (giá trong thực tiễn) ngành công nghiệp – xây dựng 25%; Gạch xây bình quân 45 triệu viên/năm; đá những loại bình quân 770.000m3/năm; nước máy bình quân 800.000 m3/năm.

b) Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội:

Đẩy nhanh tiết độ tiến hành những dự án công trình đã quy hoạch, làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến quy hoạch xây dựng, để Nhân dân ủng hộ và đồng lòng tiến hành. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng; tiến hành dân chủ, công khai minh bạch trong đầu tư, xây dựng gắn với công tác giám sát chất lượng những công trình, chống thất thoát lãng phí, tiêu cực, đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật cho công trình. Tranh thủ những nguồn vốn để đầu tư xây dựng những công trình trọng điểm về giao thông như: Đường nội thị thị trấn ………………, đường Cai Kinh – Yên Sơn. Tiếp tục triển khai tiến hành quy hoạch trung tâm thị trấn huyện ……………….

Phát triển trào lưu làm đường giao thông nông thôn, hệ thống cấp thoát nước. Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu khu vực nông thôn như điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa, sân thể thao theo tiêu chuẩn nông thôn mới. Phấn đầu đến năm 20….. tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện là 99,5%, tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã đạt 85%.

Tiếp tục tiến hành xã hội hóa, huy động có kết quả sự đóng góp của Nhân dân đối với những công trình có vốn đối ứng gắn với tăng cường công tác giám sát xã hội. triệu tập làm tốt công tác chỉnh trang phát triển đô thị, quản lý xây dựng.

c) Phát huy lợi thế phát triển thương mại – dịch vụ

triệu tập phát triển thương mại, dịch vụ trở thành lĩnh vực mũi nhọn trong thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện. Phát triển mạnh mạng lưới thương mại – du lịch nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hành hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân. Tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống chợ nông thôn và xây dựng Chợ thị trấn ……………… mới gắn với trung tâm thương mại và dịch vụ.

Quan tâm phát triển những cơ sở sản xuất, Marketing, dịch vụ, nâng cao chất lượng những ngành nghề ăn uống, nhà hàng, sửa chữa, cơ khí, lắp ráp, vận tải…Phối hợp với những ngành có liên quan, tăng cường quản lý, khai thác có kết quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có để phát triển thương mại, dịch vụ tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ qua địa bàn; quan tâm đến việc quảng bá những sản phẩm của địa phương; quan tâm đến việc quản lý và khai thác văn hoá lễ hội. Phấn đấu đến năm 20….. cơ cấu kinh tế (giá trong thực tiễn) ngành thương mại – dịch vụ 49%.

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng huyện và những đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức tiến hành.

3. Tăng cường công tác quản lý Tài nguyên – Môi trường, giải phóng mặt bằng

a) Công tác quản lý tài nguyên:

Đẩy nhanh công tác xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Đến năm 20….., hoàn thành công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện, từ đó thiết lập hoàn chỉnh hệ thống thông tin đất đai của huyện để cung ứng, thông tin kịp thời cho việc dự báo và quản lý, sử dụng đất đai kết quả, bền vững.

Tổ chức tiến hành tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 20….. huyện ……………… đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2013; rà soát, điều tra bổ sung quy hoạch của những ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt khi lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (20…..-20…..); tiến hành xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, được chấp nhận chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

tiến hành có kết quả Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 07/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị (khóa X) về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 20….., tầm nhìn đến năm 2030.

b) Công tác bảo vệ môi trường:

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm tại những khu vực khai thác, chế biến khoáng sản; khói bụi của những nhà máy sản xuất xi-măng, gạch nung, cơ sở khai thác đá; nước thải, chất thải những cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và những cơ sở sản xuất khác có phát sinh lớn lượng chất thải, khí thải.

Kiểm soát chặt chẽ thuốc, hóa chất bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc nơi sản xuất. Tăng cường quản lý, kiểm soát những nguồn thải gây ô nhiễm môi trường trên những lưu vực sông Trung. Kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng vận hành, triển khai quy hoạch những khu chôn lấp, bãi xử lý rác thải ở vùng nông thôn.

Đẩy nhanh quy trình tiến hành những chương trình, dự án công trình đầu tư xử lý nước thải, dọn dẹp môi trường nhất là nước thải đối với khu dân cư triệu tập; khu, cụm công nghiệp và bệnh viện.

Tăng cường quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; tuyên truyền để mọi người có ý thức trong việc phân loại chất thải rắn tại nguồn. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường; xã hội hóa công tác thu gom, xử lý chất thải, tái sử dụng, tái chế chất thải. Phấn đầu đến năm 20….. tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt 85%, tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở khu vực đô thị đạt 95%.

c) Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng:

triệu tập lãnh đạo công tác giải phóng mặt bằng phải đảm bảo cung ứng đủ quỹ đất đúng pháp lý, kịp về quy trình, đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, cơ cấu lao động hợp lý, nâng cao kết quả và sử dụng tiết kiệm quỹ đất; tạo điều kiện tái định cư, việc làm theo quy định của pháp lý, đảm bảo cuộc sống của những hộ dân có đất bị tịch thu.

tiến hành đảm bảo, đúng quy định về chính sách, cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sát với thực tiễn, đi vào đời sống, được Nhân dân ủng hộ, chấp hành; đặc biệt là chính sách về giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết việc làm cho người lao động bị tịch thu đất; quan tâm đầy đủ hơn nhu cầu chuyển đổi việc làm, tái định cư của người có đất bị tịch thu, phải di chuyển chỗ ở, thay đổi việc làm.

Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và những đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức tiến hành.

4. Thu, chi ngân sách huyện

Đẩy mạnh thu ngân sách, khai thác tốt những nguồn thu, quản lý nguồn thu, tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại. Phấn đấu tổng thu ngân sách trên địa bàn bình quân hàng năm tăng 9%/năm. Đến năm 20….. GRDP bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 20…..-20….. là 10 – 11 nghìn tỷ đồng. Sử dụng có kết quả nguồn lực tài chính, chi đúng định mức, đúng Luật ngân sách Nhà nước. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tiết kiệm chi để đầu tư cho phát triển.

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chủ trì phối hợp với những đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức tiến hành.

5. Phát triển Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục triển khai tiến hành có kết quả Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 06/11/2014 của UBND huyện ……………… về tiến hành Chương trình hành động số 34-CT/HU ngày 06/02/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiến hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, tăng cường huy động những nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở; tăng tỷ lệ học viên khá, giỏi và học viên trúng tuyển vào những trường ĐH, CĐ hằng năm.

Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu; tiến hành tốt chính sách lôi cuốn đối với những giáo viên có trình độ học vấn cao, nghiệp vụ giỏi về công tác ở vùng khó khăn. tiến hành đồng bộ những giải pháp đổi mới phương pháp dạy – học, phương pháp kiểm tra, đánh giá và công tác thi đua, khen thưởng…

Xây dựng, tiến hành tốt những công tác phối hợp giữa những ngành giáo dục, văn hoá, thông tin và những tổ chức chính trị – xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực làm việc, sáng tạo, kỹ năng thực hành cho học viên. Xây dựng và tiến hành tốt quy chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Kiên quyết đấu tranh bệnh thành tích, khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác xã hội hoá trong giáo dục và đào tạo.

Phát triển nhanh và nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn; Tiếp tục đầu tư xây dựng để kiên cố hoá trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên và những trường mầm non ở khu vực nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa; củng cố và mở rộng quy mô trường phổ thông dân tộc bán trú ở những xã đặc biệt khó khăn; phát triển và tăng cấp cơ sở vật chất – kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị cho những cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Phấn đấu đến năm 20….. công nhận mới 08 trường đạt chuẩn vương quốc, nâng số trường đạt chuẩn vương quốc là 25 trường. Tỷ lệ phổ cập Trung học phổ thông đến năm 20….. là 50%.

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì phối hợp với những đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức tiến hành.

6. Công tác đào tạo và dạy nghề

Nâng cao chất lượng dạy nghề nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực kỹ thuật cho huyện; đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, nhu cầu của thị trường lao động. Mở rộng quy mô dạy nghề cho người lao động ở nông thôn; tập huấn kỹ năng, kinh nghiệm sản xuất, những quy trình kỹ thuật, công nghệ mới cho nông dân gắn với chương trình phát triển kinh tế – xã hội của huyện để dần thích nghi với cơ chế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế và có năng lực tự mình phát triển sản xuất, Marketing trên chính quê mình. Đa dạng những hình thức đào tạo nghề; tổ chức rộng rãi có kết quả những quy mô link đào tạo nghề theo phương thức nhà nước – doanh nghiệp – người dân cùng tiến hành; gắn dạy nghề với doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong đào tạo nghề. Đến năm 20….. tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%. Bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho 1.500 – 2.000 lao động.

Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện chủ trì phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện và những đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức tiến hành.

7. Phát triển Văn hóa, thể thao

Tiếp tục tiến hành Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 20…… Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng những hoạt động văn hoá – thể dục thể thao; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu, phát triển bền vững tổ quốc. Đẩy mạnh trào lưu “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, nhân rộng trào lưu xây dựng thôn, khu phố, cơ quan, gia đình văn hoá. Nâng cao tính tự quản của xã hội dân cư trong việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; ngăn chặn và đẩy lùi những tệ nạn xã hội.

Tăng cường đầu tư trang thiết bị truyền thanh cho cơ sở; nâng cao chất lượng phát thanh và truyền hình, lôi cuốn được nhiều người nghe; nâng cao thiết chế văn hóa cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh trào lưu thể dục – thể thao rộng khắp trên địa bàn dân cư, nâng cao chất lượng, thành tích; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, khuyến khích xã hội hoá những hoạt động văn hóa – thể dục – thể thao. Đến năm 20….. tỷ lệ thôn, khối phố có nhà văn hóa đạt 100%. Tỷ lệ xã, thị trấn có sân tập thể dục thể thao là 100%. Tỷ lệ thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa là 62%.

Giao Phòng Văn hóa – Thông tin huyện chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa – thể thao huyện và những đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức tiến hành.

8. Phát triển Y tế; tiến hành công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc trẻ em

tiến hành tốt những chương trình theo yêu cầu của ngành y tế để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân; tăng cường kiểm soát tình hình dịch bệnh, chủ động công tác phòng, chống bệnh. Phấn đấu đến năm 20….. có 14 xã, thị trấn tiến hành đạt Bộ tiêu chuẩn vương quốc về y tế; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 90%.

Đẩy mạnh công tác xã hội hoá ngành y tế; chú trọng phát triển y học cổ truyền. Tiếp tục triển khai tiến hành Pháp lệnh Dân số – Kế hoạch hoá gia đình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dân số, kế hoạch hoá gia đình; tiến hành tốt những chương trình về chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Phấn đấu đến năm 20….. giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi xuống dưới 10%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi xuống dưới 15%; Tỷ lệ giảm sinh giai đoạn 20…..-20….. là 0,2‰/năm.

Giao Phòng Y tế huyện phối hợp với Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số – KHHGĐ và những đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức tiến hành.

9. tiến hành những Chính sách an sinh xã hội

Triển khai tiến hành tốt Chương trình mục tiêu vương quốc giảm nghèo bền vững, Trong số đó triệu tập ưu tiên nguồn lực đầu tư từ ngân sách vào kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội để đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo ở những địa bàn xã đặc biệt khó khăn. Giải quyết tốt việc hỗ trợ, cải thiện, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của Nhân dân vùng khó khăn, thu hẹp chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị. Tạo thời điểm bình đẳng để Nhân dân những vùng, những khu vực có điều kiện khó khăn tiếp cận những nguồn lực phát triển và hưởng thụ những dịch vụ cơ bản, những phúc lợi xã hội, như nhà ở, dịch vụ y tế và giáo dục, dọn dẹp môi trường, văn hoá…

Huy động và sử dụng tốt những nguồn lực hỗ trợ cho giảm nghèo, lồng ghép có kết quả những chương trình mục tiêu vương quốc, những chương trình mục tiêu khác để tạo điều kiện cải thiện mức sống của dân cư trong vùng khó khăn, phát triển sản xuất và chống tái nghèo tại vùng khó khăn. Đi đôi với phát triển, nhân rộng những quy mô phát triển sản xuất để thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Tích cực huy động những nguồn lực tiến hành tốt những chương trình hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách, người nghèo và người có thu nhập thấp trên địa bàn.

Phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Trong số đó triệu tập mở rộng những đối tượng tham gia những loại hình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với lao động trong doanh nghiệp cá nhân, khu vực ngoài nhà nước, lao động nông thôn.

tiến hành tốt chính sách, chính sách ưu đãi đối với người có công; đẩy mạnh, phát triển sâu rộng trào lưu đền ơn đáp nghĩa, toàn dân tham gia chăm sóc người có công, những hoạt động từ thiện, nhân đạo trở thành nét đẹp văn hoá dân tộc. tiến hành tốt những quy định của Luật Bình đẳng giới, Luật Người cao tuổi, Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, những chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình. tiến hành tốt chính sách xã hội đảm bảo kịp thời đúng đối tượng, đúng chính sách và chính sách, triển khai tốt những chính sách an sinh xã hội của Chính phủ, chăm sóc cho đời sống người có công với nước, gia đình thương binh, liệt sỹ và những đối tượng hưởng chính sách xã hội, đảm bảo toàn bộ những gia đình chính sách đều có mức sống từ trung bình trở lên so với người dân trong huyện. Tiếp tục đẩy mạnh những hoạt động xây dựng quỹ từ thiện; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, phấn đấu mỗi năm giảm hộ nghèo từ 2,5% trở lên.

Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện chủ trì phối hợp với những đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức tiến hành.

10. Công tác Dân tộc

tiến hành tốt những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước về dân tộc; tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác dân tộc, đẩy mạnh tiến hành những chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết những vấn đề liên quan đến dân tộc và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc.

Giao Phòng Dân tộc huyện chủ trì phối hợp với những đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức tiến hành.

11. Công tác tư pháp

Tiếp tục tiến hành có kết quả chiến lược cải cách tư pháp đến năm 20…… Nâng cao vị thế, vai trò của ngành Tư pháp trong việc giúp chính quyền huyện quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp lý, theo dõi thi hành pháp lý, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp lý, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp lý, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, xác nhận, bồi thường nhà nước và những công tác tư pháp khác theo quy định của pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp lý về xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường hiệu lực, kết quả trong những lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước đối với công tác Tư pháp.

Giao Phòng Tư pháp huyện chủ trì phối hợp với những đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức tiến hành.

12. Công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình khiếu nại đông người để có kế hoạch giải quyết kịp thời ngay tại cấp cơ sở; tiến hành nghiêm túc việc tổ chức đối thoại với công dân trong quy trình giải quyết; đảm bảo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp lý, hạn chế tối đa tình trạng đơn giải quyết tồn đọng nối dài, quá hạn và vượt cấp.

Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát, bảo đảm lãnh đạo triệu tập, thống nhất, phát huy được tính chủ động sáng tạo của những cấp, những ngành trong quy trình tổ chức triển khai tiến hành nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

tiến hành tốt cơ chế “một cửa”; nâng cao chất lượng thực thi công vụ của công chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu trong quy trình tiến hành nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai tiến hành có kết quả những mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh theo Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Giao Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với những đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức tiến hành.

13. Công tác Quốc phòng

Tiếp tục chăm sóc xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, phối kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện, xã vững mạnh, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.

Xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ; nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; đảm bảo số lượng và chất lượng tuyển quân hằng năm. Nâng cao chất lượng và kết quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng quốc phòng và an ninh; Luật Dân quân tự vệ , Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, giáo dục tinh thần dân tộc, ý thức bảo vệ độc lập chủ quyền và lợi ích vương quốc, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của những tổ chức trong hệ thống chính trị và những tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Nâng cao chất lượng công tác diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập chiến đấu trị an. Tích cực tham gia công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; công tác phòng chống cháy, nổ, cháy rừng trên địa bàn huyện.

Giao Ban Chỉ huy quân sự huyện chủ trì phối hợp với những đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức tiến hành.

14. Công tác An ninh và trật tự an toàn xã hội

Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước. Xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sáng, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của những quyền lực thù địch. Tổ chức triển khai tiến hành Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/20….. của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”. Đẩy mạnh trào lưu “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần tiến hành có kết quả chiến lược an ninh vương quốc trong tình hình mới. Nắm vững tình hình, chủ động tiến công trấn áp, ngăn chặn có kết quả những loại tội phạm và tệ nạn xã hội, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tiếp tục tiến hành có kết quả chương trình vương quốc phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh phức tạp về an ninh trật tự từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường những biện pháp kiềm chế và giảm thiểu những tai nạn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông hằng năm cả 3 tiêu chuẩn từ 5% trở lên.

Giao Công an huyện chủ trì phối hợp với những đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức tiến hành.

III. NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH VÀ kết quả HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN những CẤP

1. Quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy hành chính những cấp thực sự vững mạnh. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành để nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền những cấp trên từng địa bàn, từng lĩnh vực trong tổ chức tiến hành những quy hoạch, kế hoạch, những cơ chế, chính sách và sử dụng những nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội, việc thực thi pháp lý và những chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sáng, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, điều hành, quản lý nhà nước; có số lượng cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ sự nghiệp phát triển tổ quốc và phục vụ Nhân dân, khắc phục cơ bản tình trạng cán bộ, công chức cấp xã không đạt tiêu chuẩn theo chức danh.

3. Tiếp tục đẩy mạnh việc tiến hành cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo tính công khai minh bạch, minh bạch, kỷ cương hành chính, giảm thiểu chi phí về thời gian, kinh phí của cá nhân, doanh nghiệp trong việc tuân thủ những thủ tục hành chính, đảm bảo sự thuận lợi cho tổ chức và công dân khi tiếp xúc với những cơ quan hành chính nhà nước; hạn chế tối đa sự nhũng nhiễu, tiêu cực trong quy trình thực thi công vụ.

Giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì phối hợp với những đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức tiến hành.

IV. ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC, GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ KIỂM TRA, THANH TRA

1. Thủ trưởng những cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trực tiếp lãnh đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những vi phạm. Động viên, khuyến khích những tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện, tố cáo hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Khi xẩy ra tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình phụ trách thì tuỳ theo mức độ vi phạm của vụ việc sẽ đánh giá hình thức kỷ luật đối với cấp uỷ và người đứng đầu những cơ quan, đơn vị.

2. những cơ quan thanh tra, công an, kiểm sát, toà án phải nắm chắc tình hình và khẩn trương kiểm tra, Tóm lại, xử lý hoặc điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, đúng pháp lý những vụ việc xảy ra trên địa bàn. Sử dụng đồng bộ hệ thống giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là sự giám sát của tổ chức đảng, của Nhân dân và cơ quan đại diện Nhân dân, sự giám sát của công luận nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực, đảm bảo cho công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả cao. Quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tránh để dây dưa nối dài và bức xúc trong Nhân dân.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc tổ chức triển khai tiến hành những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước, những chương trình dự án công trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện. Kịp thời uốn nắn những lệch lạc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước.

Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với những đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện lãnh đạo những cấp, những ngành tổ chức tiến hành.

V. TỔ CHỨC tiến hành

1. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 20….. – 20….., Chương trình hành động số 09-CTr/HU, ngày 04/01/20….. của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Kế hoạch này, Thủ trưởng những cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch của đơn vị mình tổ chức tiến hành những nhiệm vụ đã nêu trong kế hoạch của huyện; sơ kết, tổng kết hàng năm, đề xuất những giải pháp thích hợp với tình hình cụ thể và báo cáo UBND huyện kết quả tiến hành.

2. UBND những xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch này và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ để xây dựng kế hoạch cho thích hợp với trong thực tiễn của địa phương. Hàng năm tổ chức sơ kết việc tiến hành những nhiệm vụ, mục title ra.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và những tổ chức thành viên, những cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn tích cực động viên những thành viên, hội viên, cán bộ công nhân viên phát huy vai trò làm chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân nhằm tiến hành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 20….. – 20……

4. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì theo dõi việc tiến hành Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND huyện./.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương,
– những cơ quan TW Đảng,
– những cơ quan tham mưu, giúp việc TU,
– những ban cán sự đảng, đảng đoàn,
– những sở, ban, ngành,
– những quận ủy, huyện uỷ, đảng uỷ trực thuộc,
– những đồng chí Thành uỷ viên,
– Lưu VT, TH.

T/M THÀNH ỦY
BÍ THƯ
(Đã ký)

 

 

 

 

Kế hoạch tiến hành Nghị quyết Đại hội Chi bộ – Mẫu 2

THÀNH ỦY ………

Số……

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày..thángnăm..

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
tiến hành Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ……….

tiến hành Nghị quyết Đại hội lần thứ…………của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ …….Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ …………, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra Chương trình hành động nhằm tổ chức tiến hành đạt kết quả cao nhất những mục tiêu, định hướng lớn và những nhiệm vụ chủ yếu trên những lĩnh vực.

A- MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ những CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1 Mục tiêu tổng quát đến năm …………

Xây dựng Đảng bộ trong sáng, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh đồng thuận, huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển thành phố………… trở thành một trong những đô thị lớn của toàn nước, là trung tâm kinh tế, văn hoá – xã hội, động lực phát triển của miền trung – Tây Nguyên; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng………… giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

2- những chỉ tiêu chủ yếu đến năm ………… (tính theo phương pháp giá cơ bản)

– Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) phấn đấu tăng bình quân ……….năm.

– GRDP bình quân đầu người ước đạt …………USD.

– Cơ cấu GRDP: Dịch vụ ……..; Công nghiệp – Xây dựng…….. và Nông nghiệp……..

– Giá trị sản xuất những ngành dịch vụ tăng bình quân……%/năm. Tốc độ tăng trưởng về lượt khách bình quân hàng năm giai đoạn .. ………… đạt……., đến năm ………… đón trên ….. triệu lượt khách. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng ……../năm.

– Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng tăng bình quân……./năm (Trong số đó, công nghiệp tăng………/năm).

– Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân……./năm.

– Tốc độ tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố bình quân ít nhất ……/năm.

– Tổng vốn đầu tư phát triển tăng bình quân………/năm.

– lôi cuốn được một số nhà đầu tư chiến lược.

– Đến năm ………… đạt …….bác sỹ và…….giường bệnh/10.000 dân.

– Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch …….; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn đạt……..

– Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt………..; tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm bình quân………./năm.

– Phấn đấu hằng năm phát triển trên………. đảng viên đảm bảo về chất lượng, không tồn tại tổ chức cơ sở đảng yếu kém; hằng năm có từ 90% đảng viên trở lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

B- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP

I- Về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh

1- Vận dụng và phát hành cơ chế, chính sách đặc trưng, kết quả để đẩy mạnh lôi cuốn đầu tư trong và ngoài nước, hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển kinh tế cá nhân

1.1- Đề xuất và vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước nhằm xây dựng hệ thống những cơ chế chính sách đặc trưng áp dụng cho thành phố…………

– Phối hợp với những cơ quan Trung ương sớm phát hành và triển khai có kết quả Nghị định của Chính phủ về một số cơ chế ưu đãi đặc trưng về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố………… theo Nghị quyết …………

– Phối hợp với những địa phương liên quan đề xuất Trung ương phát hành cơ chế link vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung; khai thác kết quả chương trình hợp tác…………; xây dựng cơ chế phối hợp đầu tư dự án công trình…………………..

1.2- Đổi mới chính sách huy động nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển, triệu tập phát triển kinh tế cá nhân

– tiến hành có kết quả Tóm lại Hội nghị Thành ủy lần thứ 4 về đẩy mạnh lôi cuốn đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp quốc tế giai đoạn …………. phát hành danh mục và những chính sách ưu đãi đối với những dự án công trình trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn ………… và danh mục những dự án công trình đầu tư quan trọng hàng năm. Xây dựng chính sách khuyến khích những tập đoàn lớn, doanh nghiệp lớn xây dựng hoặc chuyển hội sở chính đến thành phố. Tạo điều kiện phát triển mạnh kinh tế cá nhân; phấn đấu đến năm …………, khu vực kinh tế cá nhân đóng góp khoảng …..GRDP của thành phố; đầu tư của dân cư và doanh nghiệp cá nhân chiếm …..tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội.

– Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn ……………………; phát hành Quyết định về nguyên tắc, tiêu chuẩn và định mức phân chia vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách thành phố cho ngân sách những quận, huyện trên địa bàn thành phố giai đoạn …………………….

– Đẩy mạnh tiến hành chủ trương xã hội hóa nhằm huy động được nhiều nguồn lực xã hội để cùng với ngân sách nhà nước đầu tư phát triển kinh tế – xã hội thành phố.

1.3- Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, Marketing

– Tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển doanh nghiệp thành phố………… đến năm …………”, phấn đấu đến năm …………, thành phố có trên………doanh nghiệp, Trong số đó có khoảng…….. doanh nghiệp có quy mô lớn; phát hành Đề án “Chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn ……………………, định nhắm đến năm 2030”.

– Đẩy mạnh những giải pháp duy trì những thứ bậc cao và cải thiện vị trí thấp đối với những chỉ số đánh giá dịch vụ hành chính công vương quốc như Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT), Chỉ số kết quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) giai đoạn ………….

– Lãnh đạo những cấp, kể cả lãnh đạo cao nhất của thành phố thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động.

1.4- Đối với tổ chức bộ máy, phương thức và cơ chế, chính sách xúc tiến đầu tư

– Nghiên cứu xây dựng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố đảm bảo quy định của pháp lý, trên cơ sở công dụng, nhiệm vụ của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và bổ sung một số nhiệm vụ về hỗ trợ doanh nghiệp trước, trong và sau khi cấp phép.

– Đề xuất Trung ương cho thành phố có cơ chế đặc trưng trong lôi cuốn đầu tư; có chính sách khen thưởng cho những cá nhân, tổ chức vận động thành công những dự án công trình đầu tư lớn vào thành phố.

2- Phát triển mạnh những ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại; triệu tập lôi cuốn đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin

2.1- Phát triển mạnh những ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại

Bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách thích hợp với tình hình mới để tiến hành có kết quả Đề án Phát triển dịch vụ thành phố, trọng tâm là:

– Hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để những nhà đầu tư sớm triển khai hoàn thành và đưa vào khai thác những dự án công trình du lịch như: …………

– Thúc đẩy đầu tư xây dựng và sớm đưa vào hoạt động những dự án công trình thương mại, dịch vụ chậm triển khai ………………..

– Phát triển mạnh những loại hình vận tải công cộng, dịch vụ cảng biển – logistics, từng bước đưa………… trở thành trung tâm logistics của khu vực. triệu tập nguồn lực đầu tư để phát triển………… trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển của toàn nước.

– phát hành chính sách khuyến khích phát triển mạnh những loại hình dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông, đào tạo, y tế…

2.2- triệu tập lôi cuốn đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin

– Hoàn thiện những hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn sót lại của Khu công nghệ cao giai đoạn 1, Nhà máy Xử lý nước thải, những công trình trong khu nghiên cứu – phát triển, san nền giai đoạn 2…; xác định những ngành công nghiệp công nghệ cao mũi nhọn, xây dựng cơ chế, chính sách đặc biệt lôi cuốn đầu tư vào Khu Công nghệ cao (ưu tiên phân khu công nghiệp công nghệ cao).

– Có giải pháp thích hợp khởi động lại quy trình đầu tư Khu Công nghệ thông tin triệu tập; thúc đẩy triển khai Khu đô thị công nghệ FPT…

– Có giải pháp tích cực hỗ trợ thúc đẩy quy trình triển khai những dự án công trình đầu tư trong những khu công nghiệp; đồng thời rà soát, kiên quyết tịch thu những trường hợp không tiến hành theo cam kết để bố trí cho doanh nghiệp có nhu cầu.

– Nghiên cứu, quy hoạch, đầu tư một số khu công nghiệp (mở rộng Khu Công nghiệp Hòa Cầm; xây dựng mới Khu Công nghiệp Hòa Nhơn, Khu Công nghiệp Hòa Sơn, Khu Công nghiệp Hòa Ninh); xúc tiến đầu tư một số khu, cụm công nghiệp thân thiện môi trường; quy hoạch và xây dựng 1 – 2 cụm công nghiệp phụ trợ.

2.3- Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị và bền vững

– Tiếp tục triển khai tiến hành chủ trương phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; đầu tư nâng cao chất lượng những tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới (nhất là tiêu chuẩn về hình thức tổ chức sản xuất, đời sống vật chất, thu nhập, giảm nghèo bền vững, môi trường…).

– Tăng cường hỗ trợ ngư dân đóng tàu công suất lớn, nâng cao năng lực khai thác thủy sản xa bờ gắn với tiến hành chương trình vương quốc vươn khơi bám biển.

2.4- Tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách địa phương lành mạnh, kết quả; tiến hành tốt những chính sách tạo nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu

– phát hành Quy định “Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo Luật Ngân sách nhà nước 2015”; xây dựng phương án cân đối nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn …………………….

– Tăng cường kỷ luật tài chính; tiếp tục quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, kết quả, theo đúng dự toán giao. Tăng dự trữ ngân sách để xử lý những trường hợp thiên tai, dịch bệnh và những nhiệm vụ chi cấp bách phát sinh.

3- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điểm

– Tiếp tục triển khai, nghiên cứu điều chỉnh hợp lý và tăng cường quản lý quy hoạch chung thành phố………… đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

– Quy hoạch hệ thống cấp điện thành phố giai đoạn …………2025 có xét đến năm 2035. Quy hoạch hệ thống cung ứng nước sạch trên địa bàn thành phố giai đoạn …………………….

– Xây dựng Đề án “Phát triển đô thị………… và vùng phụ cận”, Đề án “Phát triển vịnh………… thành một khu đô thị cảng biển quốc tế”; khớp nối quy hoạch và có chính sách cụ thể đối với những khu dân cư, khu vực chỉnh trang đảm bảo quyền lợi chính đáng và điều kiện sống của người dân.

– Phối hợp với những bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh quy trình, hoàn thành: Trung tâm Hội nghị quốc tế; tăng cấp Sân bay quốc tế…………

– Tiếp tục tăng cấp, cải tạo mạng lưới giao thông và những nút giao thông nội thị, phát triển hệ thống giao thông tĩnh, giao thông công cộng; đầu tư xây dựng

– Tăng cường công tác quản lý đô thị; xây dựng và phát hành quy chế quản lý quy hoạch và quản lý đô thị.

4- Xây dựng đô thị văn minh

4.1- Tạo lập môi trường, đời sống văn hóa, văn minh đô thị

– Đẩy mạnh tiến hành Chỉ thị …….của Ban Thường vụ Thành ủy, gắn với Chương trình hành động của Thành ủy tiến hành Nghị quyết Trung ương ….(khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tổ quốc”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống đẹp đẽ trong gia đình, họ tộc, xã hội dân cư, tạo chuyển biến thực sự trong giao tiếp, ứng xử của cán bộ, nhân dân thành phố, nhất là trong văn hóa giao tiếp nơi công cộng, văn hóa thương mại, văn hóa du lịch, văn hóa giao thông, văn hóa văn phòng…

– triệu tập đầu tư một số công trình văn hóa trọng điểm như: Trung tâm văn hóa thành phố, Nhà hát lớn thành phố.

– Huy động những nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thế hệ mới để xây dựng Thành phố thông minh, trước hết trong quy hoạch đô thị, vận hành những thiết chế của thành phố, tổ chức quản lý dân cư, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn cho xã hội; triển khai những dịch vụ đô thị và những nhu cầu khác của dân cư một cách thích hợp, giúp cho kinh tế đô thị tăng trưởng, duy trì tiến bộ xã hội và phát triển bền vững.

4.2- tiến hành tốt những chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân

– Duy trì tiến hành tốt Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Xây dựng và triển khai tiến hành Đề án “Xây dựng thành phố 4 an”().

– triệu tập nguồn lực triển khai hoàn thành Đề án “Giảm nghèo trên địa bàn thành phố………… giai đoạn ……………………”. Tiếp tục tiến hành tốt Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng.

– Điều chỉnh và tiếp tục triển khai Quy hoạch tổng thể ngành giáo dục và đào tạo đến năm …………, tầm nhìn đến năm 2030. Hoàn thành đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, tiến hành dạy học 02 buổi/ngày cho 100% học viên tiểu học. Phấn đấu tăng ít nhất 50% tỷ lệ trường đạt chuẩn vương quốc những cấp học.

– Tiếp tục đầu tư tăng cấp Bệnh viện………… thành trung tâm y tế khu vực; củng cố và nâng cao kết quả hoạt động Bệnh viện………………; xúc tiến đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động Bệnh viện………….. giai đoạn 2 và một số bệnh viện quốc tế chất lượng rất tốt… Rà soát, đầu tư và thống nhất quy mô hoạt động của những trung tâm y tế quận, huyện đảm bảo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Triển khai tiến hành Đề án “Bác sĩ gia đình”. Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm, tiến hành bảo hiểm y tế toàn dân đạt 100% vào năm ………….

– Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa trong những lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch. Quan tâm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, nhất là công nhân lao động tại những khu công nghiệp.

4.3- Xây dựng thành phố môi trường và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu

– Tiếp tục triển khai Đề án “Xây dựng………… – Thành phố môi trường”; lập và triển khai quy hoạch hệ thống cây xanh đô thị, hệ thống thoát nước đô thị, xử lý chất thải rắn đô thị; Đề án “Phát triển công trình xanh và ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng thành phố………… đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

5- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng rất tốt

– Tiếp tục triển khai kế hoạch 5 năm tiến hành “Quy hoạch phát triển đào tạo nghề thành phố…………, giai đoạn ……..-…………”. Xây dựng và triển khai Đề án “Giải quyết việc làm giai đoạn ……………………”. Phát triển thị trường xuất khẩu lao động, nhất là thị trường có thu nhập cao, an toàn cho người lao động.

– Trên cơ sở dự báo chuyển dịch cơ cấu kinh tế và những biến động về cơ cấu lao động thành phố sau năm …………, bổ sung, hoàn chỉnh để tiếp tục tiến hành Đề án “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng rất tốt khu vực công giai đoạn ……………………”; xây dựng Đề án “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng rất tốt cho khu vực tư đến năm …………”, chuẩn bị nguồn nhân lực cho Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin triệu tập…

– Kiến nghị Trung ương tiếp tục triển khai chủ trương đầu tư và đẩy nhanh quy trình tiến hành dự án công trình Làng ĐH…………; đầu tư, tăng cấp trường CĐ nghề…………. Phối hợp xây dựng ĐH………… xứng tầm là ĐH trọng điểm vương quốc. Tạo điều kiện, khuyến khích phát triển những trường quốc tế chất lượng rất tốt, những trường ĐH, CĐ ngoài công lập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố.

6- Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội

– Tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh cả về tiềm lực và thế trận, xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng những lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi thủ đoạn, hoạt động chống phá của những quyền lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Củng cố thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

– Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa.

– Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tội phạm, giảm tội phạm về ma túy và những vụ trọng án.

– Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chuẩn. Khẩn trương hoàn thành Đề án “Lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông, trật tự trên địa bàn thành phố”. Nghiên cứu phát hành chính sách khả thi hạn chế phương tiện giao thông cá nhân.

– Xây dựng và triển khai “Quy hoạch tổng thể phòng cháy, chữa cháy thành phố giai đoạn 20…..-…………”.

II- Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

1- Xây dựng Đảng trong sáng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

1.1- Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, chú trọng giáo dục đạo đức cách mạng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ

– Tổ chức học tập và tiến hành có kết quả Nghị quyết Đại hội lần thứ…………của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ ………Đảng bộ thành phố và những nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy.

– Đẩy mạnh tiến hành những giải pháp cụ thể đi vào chiều sâu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; chống chủ nghĩa cá nhân, thời điểm, thực dụng. Tạo chuyển biến tích cực trong việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu; tiến hành thường xuyên và nâng cao chất lượng chất vấn trong Đảng.

– Đổi mới và nâng cao kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Đấu tranh, phản bác có kết quả những thông tin sai trái, những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ đường lối của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng.

– Nâng cao hiệu lực, kết quả công tác quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo. Xử lý thông tin kịp thời, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội.

1.2- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

– Tiếp tục kiện toàn tổ chức, hoàn thiện bộ máy những cơ quan trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở thích hợp với đặc trưng đô thị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác xây dựng, phát triển đảng và đoàn thể trong trường học, trong những doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

– Nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia lãnh đạo ở những cấp. Đẩy mạnh triển khai tiến hành Đề án “Phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ giữ những chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý đến năm …………” và xây dựng Đề án “Tạo nguồn và phát triển đội ngũ cán bộ trẻ”. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài; tiếp tục tiến hành việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý những cấp sau khi có chủ trương của Trung ương.

– Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển và chính sách đối với cán bộ. Xây dựng, phê duyệt quy hoạch cán bộ những cấp nhiệm kỳ ………… – 2025 và những năm tiếp theo; định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch, đảm bảo việc tiến hành công tác cán bộ được chủ động, kịp thời.

– Nghiên cứu, đề xuất chủ trương kiện toàn một số cơ quan trong hệ thống chính trị và những đảng ủy trực thuộc Thành ủy. tiến hành nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu, tiến hành thí điểm việc nhất thể hóa một số chức danh.

1.3- Đổi mới, nâng cao hiệu lực, kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

– tiến hành nghiêm những quy định của Điều lệ Đảng, chương trình kiểm tra, giám sát của Trung ương, Thành ủy, quy trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy.

– Đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo hướng đồng bộ, nghiêm minh, hiệu lực và kết quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị – xã hội những cấp trong việc tiến hành những chủ trương, nghị quyết, Tóm lại của Trung ương và Thành ủy. Coi trọng việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, ngăn ngừa, giáo dục ngay từ cơ sở.

– Phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra của Đảng với hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân những cấp, thanh tra của Nhà nước và hoạt động của những cơ quan tư pháp. Xử lý nghiêm, kịp thời những vụ việc vi phạm kỷ luật Đảng và pháp lý Nhà nước, không tránh mặt, nể nang.

1.4- Nâng cao chất lượng công tác dân vận, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân

– tiến hành có chất lượng kết quả Nghị quyết Trung ương …..(khóa XI) về công tác dân vận, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đẩy mạnh trào lưu thi đua “Dân vận khéo” gắn với những trào lưu thi đua yêu nước và những cuộc vận động, trào lưu do những cấp phát động, tuyên truyền, vận động những tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng và phát triển thành phố.

– phát hành và triển khai tiến hành Đề án “Nâng cao kết quả công tác dân vận của những cơ quan nhà nước những cấp theo Tóm lại 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương”; tiến hành tốt Pháp lệnh tiến hành dân chủ ở xã, phường và Quy chế dân chủ trong những loại hình cơ sở.

– tiến hành tốt công tác phối hợp giữa những tổ chức trong việc tiến hành công tác dân vận; nâng cao chất lượng tham mưu về công tác dân tộc, tôn giáo.

1.5- Tăng cường công tác nội chính, tiến hành có kết quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách tư pháp

– Tăng cường sự lãnh đạo của những cấp ủy đảng đối với công tác nội chính, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội. triệu tập triển khai những giải pháp cụ thể tiến hành tốt những nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực công tác nội chính, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

– Nâng cao năng lực điều tra khám phá án của lực lượng công an những cấp; nâng cao chất lượng và kết quả công tác kiểm sát và xét xử của Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân. Tăng cường phối hợp công tác giữa những cơ quan tư pháp. Tiếp tục tiến hành Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm ………… theo Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX).

– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Triển khai quyết liệt những nhóm giải pháp tiến hành có kết quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời phát hiện, xử lý những vụ án tham nhũng theo tinh thần Tóm lại 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị 05-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Có giải pháp tiến hành kết quả việc kiểm kê và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập.

– Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của những cơ quan có công dụng, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, trách nhiệm người đứng đầu những cơ quan, tổ chức trong việc lãnh đạo, tăng cường chất lượng, kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

– Hằng năm, tổ chức 01 đến 02 đoàn công tác liên ngành kiểm tra tiến hành những nghị quyết, chỉ thị về công tác nội chính và ít nhất 02 đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với Nghị quyết Trung ương …….., Chỉ thị…….của Ban Thường vụ Thành ủy.

2- Xây dựng chính quyền những cấp trong sáng, vững mạnh; nâng cao năng lực tổ chức tiến hành và hiệu lực điều hành, quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính

– Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ ………….

– Tổ chức triển khai tiến hành nghiêm Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân những cấp, nhất là chất lượng những kỳ họp, hoạt động giám sát, công tác lãnh đạo, điều hành. Tăng cường năng lực giám sát những của những cơ quan dân cử. Giải quyết kịp thời, có kết quả những kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân.

– Tiếp tục tiến hành có kết quả Chỉ thị ……….của Ban Thường vụ Thành uỷ, nhất là nội dung “5 xây, 3 chống” gắn với Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn …………, xây dựng nền hành chính trong sáng, vững mạnh, hiện đại và dân chủ.

– tiến hành nghiêm túc chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh việc sắp xếp những ban quản lý dự án công trình đầu tư xây dựng; xã hội hóa, cổ phần hóa những đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động công ích trên địa bàn

– Tăng cường phân cấp, ủy quyền công tác quản lý nhà nước giữa Ủy ban nhân dân thành phố với những cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân những quận, huyện.

– Xây dựng những đề án để trình Trung ương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hòa Vang và một số phường, xã có dân phần đông; nâng hạng đô thị cho những quận, huyện.

3- Phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và những đoàn thể chính trị – xã hội

– Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với Mặt trận và những đoàn thể chính trị – xã hội. triệu tập lãnh đạo hướng mọi hoạt động của Mặt trận và những đoàn thể chính trị – xã hội về cơ sở với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, tiến hành kết quả những cuộc vận động, những trào lưu thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

– Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của hệ thống chính trị trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố sự đồng thuận trong nhân dân; đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiến hành thắng lợi những mục tiêu kinh tế – xã hội Nghị quyết Đại hội lần thứ…………của Đảng và Nghị quyết lần thứ XXI Đảng bộ thành phố đề ra.

– Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội, những hội quần chúng thích hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế, đẩy mạnh chương trình phối hợp và thống nhất với những hội thành viên tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở và khu dân cư làm địa bàn hoạt động chủ yếu; đa dạng hóa những hình thức tập hợp nhân dân, nhất là nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, tín đồ và chức sắc những tôn giáo, đồng bào những dân tộc và người Việt Nam sinh sống ở quốc tế.

– tiến hành có kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân theo Quyết định …………

– Đổi mới cơ cấu tổ chức, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những đoàn thể chính trị – xã hội những cấp tinh gọn, chuyên nghiệp, đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quy hoạch, đào tạo, luân chuyển đội ngũ cán bộ Mặt trận những cấp, phát huy vai trò nòng cốt của những cá nhân tiêu biểu, người có uy tín ở xã hội dân cư đóng góp vào công tác Mặt trận.

C- TỔ CHỨC tiến hành

1– những cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hành động tiến hành Nghị quyết Đại hội lần thứ…………của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố.

2– Giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân thành phố lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai; rà soát những đề án, dự án công trình cụ thể trên những lĩnh vực, chọn những vấn đề then chốt, cấp bách để triệu tập lãnh đạo tiến hành; phân công lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố phụ trách, cơ quan phối hợp; bố trí nguồn lực, kinh phí và xác định thời gian tiến hành hoàn thành những nội dung của chương trình và những nhiệm vụ chủ yếu khác; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng những điển hình tiến hành tốt nhằm tiến hành thắng lợi những mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh hằng năm và cả nhiệm kỳ.

3– những cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy căn cứ công dụng, nhiệm vụ được giao giúp Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra tiến hành có kết quả Chương trình hành động này.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương,
– những cơ quan TW Đảng,
– những cơ quan tham mưu, giúp việc TU,
– những ban cán sự đảng, đảng đoàn,
– những sở, ban, ngành,
– những quận ủy, huyện uỷ, đảng uỷ trực thuộc,
– những đồng chí Thành uỷ viên,
– Lưu VT, TH.

T/M THÀNH ỦY
BÍ THƯ
(Đã ký)

 

 

 

 

Kế hoạch tiến hành Nghị quyết Đại hội Chi bộ – Mẫu 3

ĐẢNG BỘ …………………….

CHI BỘ ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: … /KH-CB ……, ngày tháng năm 20

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
tiến hành Nghị quyết đại hội chi bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 20….. – 20……
———–

tiến hành Nghị quyết Đại hội chi bộ ………………. lần thứ IX, nhiệm kỳ 20….. -20……, chi bộ ………………. xây dựng chương trình hành động như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Để tiến hành tốt Nghị quyết của đại hội trước hết cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhằm tạo ra sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên trong toàn Chi bộ ………………. về quan điểm, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu mà đại hội đã đề ra. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động thích hợp để lãnh đạo tiến hành nhiệm vụ chính trị của Chi bộ ………………., góp phần tiến hành thắng lợi sự nghiệp phát triển KT-XH-ANQP của thị trấn. Trong số đó cần triệu tập lãnh đạo, lãnh đạo tiến hành một số nội dung chủ yếu đã đề ra.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh gắn với việc tiến hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ vững nguyên tắc triệu tập dân chủ, tiến hành tự phê bình và phê bình, nêu gương, phát huy dân chủ, công khai minh bạch minh bạch;

Xây dựng mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, lối sống; chi bộ chú trọng giữ gìn và phát huy tốt mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy cao sức mạnh và trí tuệ tập thể trong mọi hoạt động của chi bộ, đồng thời triệu tập lãnh đạo chính quyền, đoàn thể. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đánh giá.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ; tiến hành tốt nhiệm vụ dạy và học, chuẩn bị tâm thế tốt cho việc tiến hành Chương trình GDPT mới – 2018, trước mắt năm 20….. là lớp 1; 100% CBCCVC phấn đấu đạt chuẩn về trình độ đào tạo để đảm đương tốt nhiệm vụ; không tồn tại CBCCVC vi phạm kỉ luật, vi phạm đạo đức lối sống; 100% CBCCVC sử dụng thành thạo và ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc; huy động học viên trong độ tuổi đến trường đạt 100%; hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm đạt 100%; đảm bảo chỉ tiêu kết nạp đảng viên và hoàn thành những mục tiêu chủ yếu.

Phát huy và tôn trọng quyền làm chủ của cán bộ giáo viên, đảm bảo dân chủ nhưng phải triệu tập; đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Làm tốt công tác cán bộ, sao cho đúng người đúng việc; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đánh giá, xếp loại. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung những quy chế làm việc trong nhà trường, công khai minh bạch dân chủ. Lãnh đạo công đoàn, tổ chức Đội, Đoàn thanh niên tiến hành tốt nhiệm vụ theo công dụng, xây dựng và triển khai những kế hoạch kịp thời, khả thi.

2. Chỉ tiêu trọng tâm đến năm 20……

a. Nhiệm vụ thường xuyên, chuyên môn

1. Trường tối thiểu đoạt danh hiệu: Tập thể Lao động Tiên tiến

2. Công đoàn vững mạnh

3. Đội TNTP HCM đạt Liên Đội mạnh

4. Thư viện đạt tiên tiến.

5. Duy trì đơn vị đạt chuẩn vương quốc mức độ 1, phấn đấu đạt một số tiêu chuẩn của mức độ 2.

b. Chỉ tiêu của Chi bộ

1. Chi bộ trong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2. Phát triển từ 3 đảng viên trở lên.

3. Đảng viên tham gia học nghị quyết đạt 98% trở lên

4. Chất lượng đảng viên hằng năm: HTTNV đạt 80% trở lên, không tồn tại KHTVN.

5. những đoàn thể vững mạnh.

6. Thường xuyên tổ chức tiến hành và động viên quần chúng tiến hành thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

III. GIẢI PHÁP tiến hành

1. Lãnh đạo và quản lý

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tổ chức và hoạt động của đơn vị, xây dựng tập thể Chi bộ đoàn kết thống nhất, chú trọng công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tổ chức tiến hành nghiêm túc việc “Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 27/CT-TU ngày 01/10/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về sự việc “Nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”, gắn với những cuộc vận động khác của cấp trên và Ban ngành phát động.

Tiếp tục triển khai tiến hành tốt Quy định 101/QĐ-TW, ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Kế hoạch số 72/KH-TU, ngày 21/05/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt những cấp.

Đổi mới công tác quản lí, tự học, tự rèn để nâng cao năng lực quản lí điều hành của tập thể cơ quan, đơn vị.

2. Giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ 20….- 20…..

– những cá nhân phụ trách công việc tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ thông tin, nghiên cứu những văn bản lãnh đạo, tham quan những quy mô hoạt động của những chi bộ xuất sắc để học hỏi về đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ

– lãnh đạo nhà trường triệu tập nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, cao chất lượng dạy và học, đầu tư nhiều hơn nữa để GV dự thi những cấp đạt kết quả cao.

– Quán triệt sâu kĩ hơn, nâng cao nhận thức trong đội ngũ về nguyên tắc triệu tập dân chủ để mỗi người thấy rõ trách nhiệm của tớ trong tập thể, từ đó mạnh dạn, tự tin có những ý kiến đóng góp xây dựng tập thể mạnh hơn. Quán triệt, triển khai tiến hành kịp thời những văn bản lãnh đạo của những cấp, tiến hành nghiêm túc quy tắc ứng xử.

– Trong công tác kiểm tra, mỗi bộ phận có kế hoạch và triển khai kịp thời, đánh giá rõ ràng ưu, khuyết và đề xuất, tư vấn hướng khắc phục.

– Tăng cường trách nhiệm của đảng viên được phân công công việc, công đoàn, những đoàn thể để giúp đỡ quần chúng nhằm phấn đấu kết nạp đảng viên đạt chỉ title ra.

3. Giải pháp tiến hành những chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đã được Đại hội trải qua

– Tăng cường công tác lãnh đạo, công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và CBCCVC trong đơn vị, nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước. Trong công tác cán bộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đào tạo lực lượng kế thừa, vừa hồng vừa chuyên đủ sức gánh vác và đảm trách công việc đạt kết quả cao. Chi ủy lãnh đạo tìm nguồn phát triển đảng viên đủ chỉ tiêu, đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định, coi trọng chất lượng.

– Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc triệu tập dân chủ, quy chế làm việc, chính sách công tác.

– Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, những tổ chức, đoàn thể. những hoạt động hướng tới kết quả, đạt mục tiêu cao; nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ, bố trí đảng viên phụ trách những số bộ phận nòng cốt trong đơn vị; tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị; đánh giá và hệ thống hóa việc dạy và học, kịp thời rút kinh nghiệm, định hướng; xây dựng môi trường sư phạm; phát huy sự tham gia của những lực lượng giáo dục.

– Lãnh đạo công đoàn hoạt động có kết quả những chương trình hành động, tập hợp và vận động quần chúng tham gia tốt những trào lưu thi đua, hưởng ứng những cuộc vận động, hoạt động trong nhà trường, cùng tham gia công tác xây dựng Đảng, giới thiệu cho chi bộ những đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng.

– lãnh đạo Đội TNTP Hồ Chí Minh hoạt động nghiêm túc, có chất lượng theo chương trình công tác Đội của Hội đồng Đội huyện, theo Điều lệ Đội TNTP HCM. Tổ chức cho những em học tập nhận thức được về tổ chức Đội.

4. Đổi mới phương thức hoạt động của chi bộ

– Cấp ủy, bí thư chi bộ phải ý thức cao về vai trò và trách nhiệm của tớ. Tổ chức sinh hoạt đúng kì, đảm bảo nội dung, quy trình hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thích hợp với tình hình trong thực tiễn của đơn vị.

– Phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng, cảm tình Đảng thích hợp, hàng tháng báo cáo cụ thể tình hình. Trong nhiệm kì đảm bảo kết nạp được 3 đảng viên.

– lãnh đạo những tổ chức đoàn thể bám sát những chương trình, văn bản lãnh đạo của cấp trên để xây dựng kế hoạch hoạt động hợp lí.

– Quán triệt trong đội ngũ luôn giữ tốt mối quan hệ với nơi cư trú, tham gia đầy đủ những hoạt động địa phương nơi cư trú tổ chức.

– Tổ chức tham quan, học tập những chi bộ, những nơi có quy mô hoạt động sáng tạo.

5. Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ

Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng sử dụng tốt những người có năng lực tốt, chuyên môn giỏi hiện có và tuyển dụng mới những người đáp ứng được yêu cầu của công việc.

Tạo môi trường làm việc thân thiện, năng động; tôn vinh tinh thần hợp tác và chia sẽ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên đều tự hào, mong muốn được góp sức và gắn bó với đơn vị.

tiến hành tốt quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm chủ động, sáng tạo trong đội ngũ nhằm đem lại kết quả công tác tốt nhất.

Tổ chức kiểm tra đánh giá chặt chẽ, đúng quy định. Để có kế hoạch bồi dưỡng, quy hoạch và phát triển đội ngũ thích hợp, nhắm đến chuyên môn hóa nhằm đạt kết quả chất lượng rất tốt.

6. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ

Tiếp tục tham mưu lãnh đạo địa phương, UBND huyện đầu tư xây dựng khối 8 phòng học, xây dựng nhà ăn, nhà bếp, nơi nghỉ cho HS để tổ chức bán trú tốt hơn, bổ sung thêm 12 máy tính để dạy tin học, củng cố phòng máy dạy tiếng Anh; tu sửa lại hệ thống tường rào, thoát nước, chống sét.

IV. TỔ CHỨC tiến hành

Chi bộ tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền những Nghị quyết của những cấp lãnh đạo, đặc biệt là chương trình hành động của đại hội Đảng bộ thị trấn Võ Xu, nâng cao sự thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn chi bộ về những quan điểm, chủ trương của Đảng bộ địa phương. những bộ phận, tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình hành động cụ thể sát với tình hình, nhiệm vụ của tớ để tổ chức tiến hành có kết quả.

– Căn cứ vào chương trình hành động này, chi bộ cụ thể hóa kế hoạch tổ chức tiến hành bằng những Nghị quyết về nhiệm vụ năm học và Nghị quyết hàng tháng.

– Chi bộ tăng cường lãnh đạo những cá nhân, những bộ phận, tổ chức đoàn thể xây dựng những chỉ tiêu phấn đấu của bộ phận mình phụ trách, nhắm đến đạt chất lượng GD cao.

– Chi bộ xây dựng chỉ tiêu về công tác phát triển đảng viên cụ thể, tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sáng vững mạnh, quản lý và giáo dục đảng viên rèn luyện tu dưỡng tốt, phấn đấu xây dựng chi bộ trong sáng vững mạnh.

– Tổ chức cho những đoàn thể tiếp thu sự lãnh đạo của chi bộ, và tổ chức đoàn thể cấp trên; phối hợp chặt chẽ với chính quyền để tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động những thành viên tiến hành tốt nhiệm vụ của tớ, góp phần tiến hành thắng lợi Nghị quyết của chi bộ.

Trên đây là kế hoạch và chương trình hành động của chi bộ ………………. nhiệm kỳ 20….. -20……. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, những tổ chức đoàn thể trong đơn vị căn cứ chương trình hành động này tiến hành xây dựng chương trình hành động của tớ để tổ chức tiến hành có kết quả trong thời gian tiếp theo.

Nơi nhận:
– Đảng ủy thị trấn (Báo cáo);

– BGH, những đoàn thể;

– Lưu: CB.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

 

 

Kế hoạch tiến hành Nghị quyết Đại hội Chi bộ – Mẫu 4

ĐẢNG BỘ …………………….

CHI BỘ ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: … /KH-CB ……, ngày tháng năm 20

KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
tiến hành Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…
—————-

tiến hành nghị quyết đại hội chi bộ ……………, nhiệm kỳ 20…-20…, chi bộ và nhà trường xây dựng chương trình hành động như sau:

I. QUAN ĐIỂM lãnh đạo CHUNG

Để tiến hành tốt Nghị quyết của đại hội trước hết cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhằm tạo ra sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong toàn trường về quan điểm, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, mục tiêu và những giải pháp lớn mà đại hội đã đề ra. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động thích hợp để lãnh đạo tiến hành nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, góp phần tiến hành thắng lợi sự nghiệp phát triển KT-XH-ANQP của xã …………….. Trong số đó cần triệu tập lãnh đạo, lãnh đạo tiến hành một số nội dung chủ yếu sau:

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho đảng viên, CBVC và học viên trong toàn trường về thời điểm, thử thách; nắm vững những quan điểm, chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước:

– Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nâng cao kỹ năng, nhận thức về luật pháp, nắm vững những văn bản lãnh đạo của ngành.

– Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBVC và học viên về vị trí, vai trò của tớ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và xây dựng, phát triển nhà trường.

-Quán triệt và tăng cường nghiên cứu, tiến hành nghị quyết về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục của Đảng.

2. triệu tập tiến hành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của trường và ngành GD-ĐT. Nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng giáo dục.

– Tiếp tục triển khai tiến hành những mục tiêu cụ thể để đổi mới phương thức quản lý, phát huy vai trò nòng cốt của chỉ bộ, của chi ủy. Tăng cường công tác giám sát đánh giá theo những tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, theo quy định trường chuẩn vương quốc. Tích cực tiến hành chủ trương đổi mới phương pháp dạy và học.

– Đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phụ đạo học viên; lôi cuốn học viên vào những hoạt động tập thể, chú trọng giáo dục kỹ năng sống.

– Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy và học.

– Tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên được tham gia những lớp học bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ.

– Tiếp tục tổ chức tốt những trào lưu thi đua dạy tốt – học tốt, tăng cường việc kiểm tra quản lý giờ giấc và chất lượng giảng dạy; đẩy mạnh công tác kiểm tra giáo dục nhằm đưa công tác giảng dạy và học tập đi vào nề nếp. Đảm bảo tính công minh, khách quan, nghiêm túc trong kiểm tra, đánh giá. Kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực trong quy trình dạy và học ở nhà trường.

-Tăng cường cơ sở vật chất – thiết bị đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của chất lượng giáo dục

– tiến hành tốt chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp, chương trình ngoại khóa. Quan tâm nâng cao chất lượng giảng dạy của bộ môn giáo dục công dân, đảm bảo tốt trật tự an toàn trong nhà trường, không để xảy ra điểm nóng hoặc những tình huống phức tạp về an ninh chính trị trong cán bộ, giáo viên, học viên.

– Làm tốt công tác thi đua. Động viên và tổ chức tốt CBVC, học viên tham gia những chương trình từ thiện, chương trình bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và những tệ nạn xã hội, không để cho ma tuý và những tệ nạn xã hội xuất hiện trong Nhà trường.

3. Lãnh đạo chi bộ tiến hành tốt những nghị quyết của cấp trên. tiến hành tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– triệu tập làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân.

– Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường giáo dục rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống cho đảng viên CBVC và học viên. tôn vinh lối sống cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; tinh thần đoàn kết nội bộ.

– Xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, có bản lĩnh, gương mẫu về đạo đức, trong sáng về lối sống, có trí tuệ, kỹ năng và năng lực hoạt động thực tiễn. Làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ hàng năm, để ý đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

– Thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

– Không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; mở rộng dân chủ đồng thời tăng cường kỷ luật Đảng, phát huy dân chủ trong bàn luận, tranh luận và xây dựng nghị quyết. Tăng cường công tác kiểm tra việc tiến hành Nghị quyết.

– Lãnh đạo những đoàn thể quần chúng tổ chức những hoạt động gắn nội dung với công dụng của tổ chức mình, tạo sự phối hợp thống nhất chặt chẽ, đồng bộ trong mọi hoạt động của trường nhằm phát huy sức mạnh của toàn bộ CBVC và học viên, tiến hành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng chi bộ thực sự vững mạnh.

III. TỔ CHỨC tiến hành:

1. Trước hết chi bộ cần tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền những Nghị quyết của những cấp lãnh đạo, đặc biệt là chương trình hành động của đại hội Đảng bộ ………….. lần thứ …, nhằm nâng cao sự thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn chi bộ về những quan điểm, chủ trương của Đảng bộ. Trên cơ sở đó, những tổ chuyên môn xây dựng chương trình hành động cụ thể sát với tình hình, nhiệm vụ của tớ để tổ chức tiến hành có kết quả.

2. Chi bộ căn cứ vào chương trình hành động này cụ thể hóa kế hoạch tổ chức tiến hành bằng những Nghị quyết về nhiệm vụ năm học và Nghị quyết hàng tháng.

3. Chi bộ cần tăng cường lãnh đạo những cá nhân, những tổ chuyên môn xây dựng những chỉ tiêu về chất lượng GD, đồng thời xây dựng chỉ tiêu về công tác phát triển Đảng, tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sáng vững mạnh, quản lý và giáo dục đảng viên rèn luyện tu dưỡng tốt, phấn đấu xây dựng chi bộ thành chi bộ vững mạnh tiêu biểu và 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ.

4. Tổ chức đoàn thể quần chúng (Hội đồng trường, Công đoàn, Đội TNTP, Đoàn TN) tiếp thu sự lãnh đạo của chi ủy, và tổ chức đoàn thể cấp trên, phối hợp chặt chẽ với chính quyền để tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động đoàn viên tiến hành tốt nhiệm vụ của tớ, góp phần tiến hành thắng lợi Nghị quyết của chi bộ.

Trên đây là kế hoạch và chương trình hành động của chi bộ trường ………..nhiệm kỳ 20…-20… những cán bộ, giáo viên, những tổ chức đoàn thể căn cứ chương trình hành động này tiến hành xây dựng chương trình hành động của tớ để tổ chức và triển khai tiến hành trong thời gian tiếp theo.

Nơi nhận:
– Đảng ủy xã (Báo cáo);
– Lưu: CB.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *