Ngày 25/03/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Công văn 1061/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19.

do đó, quy định cụ thể về bài học và học liệu như sau: 

  • Được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo những quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm có sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
  • Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, tương thích với đối tượng học sinh theo từng cấp học.
  • Được tổ chuyên môn, cơ sở giáo dục phổ thông góp ý trước khi đưa vào sử dụng.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1061/BGDĐT-GDTrH
V/v: hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với CSGD phổ thông, CSGD thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020

Hà Thành, ngày 25 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

– những sở Giáo dục và Đào tạo;
– Sở Giáo dục – Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, trong thời gian học sinh cơ sở giáo dục phổ thông, học viên cơ sở giáo dục thường xuyên (tiếp trong tương lai gọi chung là học sinh) phải nghỉ học ở trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu những Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục – Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu (tiếp trong tương lai gọi chung là Sở Giáo dục và Đào tạo) tăng cường những hình thức dạy học qua Internet, trên truyền hình để tổ chức cho học sinh học tập, hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông năm học 2019-2020. Để việc dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình bảo đảm chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn những Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai triển khai như sau:

I. Mục đích

1. Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống Covid-19.

2. Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình của giáo viên.

3. Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh trong học tập.

4. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

II. Dạy học qua Internet

1. những hình thức dạy học qua Internet

Dạy học qua Internet là những hình thức dạy học Trong số đó giáo viên sử dụng những ứng dụng hoặc dịch vụ của Internet để tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, gồm có: Dạy học trải qua hệ thống quản lý học tập (LMS – Learning Management System); Dạy học trải qua hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS – Learning Content Management System); Dạy học trải qua những hệ thống dạy học trực tuyến.

a) Hệ thống quản lý học tập

Hệ thống quản lý học tập là hệ thống phần mềm và mạng máy tính được chấp nhận tổ chức, quản lý và triển khai những hoạt động dạy học qua Internet từ lúc nhập học đến khi học sinh hoàn thành khóa học; giúp cơ sở giáo dục theo dõi và quản lý quy trình học tập của học sinh; giúp giáo viên giao tiếp với học sinh trong việc hướng dẫn học, giao bài tập, trợ giúp, giải đáp; giúp học sinh rất có thể theo dõi được quy trình học tập, tham gia những nội dung học qua mạng, kết nối với giáo viên và những học sinh khác để trao đổi bài.

b) Hệ thống quản lý nội dung học tập

Hệ thống quản lý nội dung học tập là hệ thống phần mềm và mạng máy tính quản lý kho nội dung học tập qua Internet, được chấp nhận tổ chức lưu trữ và chuyển tải những nội dung học tập tới học sinh. Hệ thống quản lý nội dung học tập có sự phối hợp chặt chẽ với hệ thống quản lý học tập (để truyền tải nội dung học tập tới học sinh) và phần mềm công cụ soạn bài giảng (để tạo ra những nội dung học tập).

c) Hệ thống dạy học trực truyến

Hệ thống dạy học trực truyến là phần mềm ứng dụng được chấp nhận tổ chức và quản lý lớp học qua Internet; được chấp nhận giáo viên và học sinh rất có thể giao tiếp, tương tác trực tiếp được với nhau để tổ chức hoạt động dạy học.

2. Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật

a) Hệ thống quản lý học tập

Hệ thống phần mềm và hạ tầng kết nối Internet của hệ thống quản lý học tập phải đáp ứng những yêu cầu sau:

– được chấp nhận cơ sở giáo dục tổ chức, quản lý và triển khai những hoạt động dạy học qua Internet; theo dõi và quản lý quy trình học tập của học sinh; tổ chức những bài kiểm tra trực tuyến để quản lý quy trình và kết quả học tập của học sinh; duyệt những bài giảng và theo dõi được những hoạt động của giáo viên trên môi trường mạng;

– được chấp nhận giáo viên khởi tạo kho học liệu, theo dõi, kiểm tra đánh giá học sinh, quản lý hoạt động dạy và học trực tuyến; học sinh hoàn thành những nhiệm vụ học tập, biết được quy trình, kết quả học tập của bản thân; học sinh, giáo viên và gia đình học sinh rất có thể tương tác được với nhau.

b) Hệ thống quản lý nội dung học tập

Hệ thống phần mềm và hạ tầng kết nối Internet của hệ thống quản lý nội dung học tập phải đáp ứng những yêu cầu sau:

– được chấp nhận tổ chức lưu trữ và chuyển tải nội dung học tập tới học sinh qua Internet;

– Tích hợp công cụ biên soạn bài giảng dành riêng cho giáo viên;

– được chấp nhận cơ sở giáo dục rất có thể tích hợp hệ thống quản lý nội dung dạy học với hệ thống quản lý học tập.

c) Hệ thống dạy học trực tuyến

Hệ thống phần mềm và hạ tầng kết nối Internet của hệ thống dạy học trực tuyến phải đáp ứng những yêu cầu sau:

– được chấp nhận tổ chức, quản lý lớp học qua Internet giúp giáo viên, học sinh rất có thể tương tác trực tiếp được với nhau;

– Bảo đảm cung ứng học liệu cho học sinh; tổ chức và quản lý quy trình học tập của học sinh, sự tương tác giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với giáo viên trong quy trình dạy học;

– Tùy vào điều kiện thực tiễn, cơ sở giáo dục rất có thể tích hợp hệ thống dạy học trực tuyến với hệ thống quản lý học tập.

3. Yêu cầu về bài học và học liệu

a) Được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo những quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm có sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

b) Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, tương thích với đối tượng học sinh theo từng cấp học.

c) Được tổ chuyên môn, cơ sở giáo dục phổ thông góp ý trước khi đưa vào sử dụng.

4. Tổ chức hoạt động dạy học

a) Đối với cơ sở giáo dục

– Xây dựng kế hoạch dạy học triển khai chương trình giáo dục phổ thông và những quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo những tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng những bài học, học liệu để tổ chức dạy học qua Internet theo kế hoạch của nhà trường; góp ý nội dung bài học và học liệu được tổ chức dạy học qua Internet.

– Bảo đảm yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật để tổ chức và quản lý hoạt động dạy học qua Internet của giáo viên và học sinh của nhà trường.

– Phối hợp với gia đình trong việc tổ chức dạy học qua Internet.

b) Đối với giáo viên và cán bộ hỗ trợ kỹ thuật

– Giáo viên có kĩ năng xây dựng và lựa chọn học liệu; biết cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin để tổ chức dạy học qua Internet; tổ chức những hoạt động học cho học sinh gồm có: triển khai nhiệm vụ học tập, trao đổi, tranh luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kỹ năng và kiến thức đã học qua Internet khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kỹ năng và kiến thức cho học sinh trước khi dạy những bài học tiếp theo trong chương trình.

– Cán bộ kỹ thuật có kĩ năng về quản trị kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ giáo viên tổ chức dạy học; sử dụng những công cụ công nghệ thông tin để hỗ trợ cả giáo viên và học sinh khi rất cần thiết.

c) Đối với học sinh

– Được hướng dẫn về kỹ năng sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ công nghệ thông tin trên Internet học tập trước khi tham gia bài học.

– triển khai đầy đủ những hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên; hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá.

d) Đối với gia đình học sinh

– Có trách nhiệm giám sát, hỗ trợ quy trình học tập qua Inter net của học sinh.

– Phối hợp, hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ và nộp sản phẩm học tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá.

III. Dạy học trên truyền hình

Dạy học trên truyền hình là hình thức giáo viên tổ chức và hướng dẫn học sinh triển khai những nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo những bài giảng được phát trên truyền hình.

1. Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật

Thiết bị, hạ tầng kết nối truyền hình phải đáp ứng những yêu cầu thu sóng truyền hình tương thích với hệ thống truyền hình vương quốc.

2. Yêu cầu về bài học và học liệu

a) Bài học trên truyền hình do giáo viên có kinh nghiệm dạy học, ghi hình để tổ chức dạy học trên truyền hình theo chương trình giáo dục phổ thông và những quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Học liệu được sử dụng trong dạy học gồm có sách giáo khoa, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo những bài học trên truyền hình, bảo đảm tính khoa học, sư phạm, tương thích với đối tượng học sinh theo từng cấp học.

c) Được tổ chuyên môn, cơ sở giáo dục phổ thông góp ý trước khi đưa vào sử dụng.

3. Tổ chức hoạt động dạy học

a) Đối với cơ sở giáo dục

– Xây dựng kế hoạch dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông và những quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể của từng lớp học, môn học, theo lịch phát sóng những bài học; phân công, giao nhiệm vụ cho giáo viên phụ trách môn học theo lớp học xây dựng kế hoạch bài học để tổ chức, hướng dẫn học sinh học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo những bài học được phát trên truyền hình.

– Thông báo thời khoá biểu theo lịch phát sóng những bài học cho giáo viên, học sinh, gia đình học sinh để phối hợp tổ chức cho học sinh học những bài học trên truyền hình.

– Quản lý, giám sát, đánh giá, công nhận kết quả học tập của học sinh trong việc tổ chức dạy học trên truyền hình.

b) Đối với giáo viên

– Xây dựng kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn học sinh học những bài được phát trên truyền hình, gồm tài năng liệu hướng dẫn, câu hỏi bài tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo nội dung bài học trên truyền hình.

– Gửi tài liệu hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập cho học sinh theo những bài học trước khi bài học được phát trên truyền hình; liên hệ với gia đình để phối hợp tổ chức, hướng dẫn, giám sát học sinh học tập trên truyền hình.

– Tiếp nhận báo cáo kết quả học tập trên truyền hình; nhận xét, đánh giá kết quả học tập trải qua báo cáo kết quả học tập của học sinh.

– Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kỹ năng và kiến thức đã học trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kỹ năng và kiến thức cho học sinh trước khi dạy những bài học tiếp theo trong chương trình giáo dục.

c) Đối với học sinh

– Được hướng dẫn đầy đủ về nhiệm vụ học tập trước khi học những bài học được phát trên truyền hình.

– triển khai đầy đủ nhiệm vụ học tập trước, trong và sau khi học những bài học trên truyền hình; nộp báo cáo kết quả triển khai những nhiệm vụ học tập theo bài học trên truyền hình cho giáo viên để được nhận xét, đánh giá.

d) Đối với cha mẹ học sinh

– Phối hợp với giáo viên để hỗ trợ học sinh tiếp nhận nhiệm vụ học tập, tài liệu hướng dẫn học theo bài học trên truyền hình; giám sát, hỗ trợ học sinh triển khai những bài học trên truyền hình.

– Hỗ trợ học sinh hoàn thành những nhiệm vụ học tập được giao và gửi báo cáo kết quả triển khai những nhiệm vụ học tập theo bài học trên truyền hình cho giáo viên để được nhận xét, đánh giá.

IV. Đánh giá kết quả học tập

1. Kiểm tra thường xuyên

a) Trong quy trình tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ học tập của học sinh trải qua những bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua Internet; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với dạy học trên truyền hình bằng những hình thức tương thích.

b) Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quy trình dạy học qua Internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho những bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

c) Cơ sở giáo dục phổ thông quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet, trên truyền hình bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực.

2. Kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ

a) Khi học sinh đi học trở lại, cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kỹ năng và kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình; triển khai việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

b) Đối sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp tương thích giúp học sinh củng cố, bổ sung kỹ năng và kiến thức.

V. Tổ chức triển khai

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tiếp trong tương lai gọi chung là tỉnh) phát hành kế hoạch tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình và bố trí nguồn lực, chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh – truyền hình tại địa phương và những cơ quan có liên quan phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình cho những cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương.

b) Lựa chọn giáo viên triển khai những bài giảng trên truyền hình; phối hợp với Đài phát thanh – truyền hình tại địa phương và những cơ quan liên quan tổ chức ghi hình bài giảng để dạy học trên truyền hình.

c) Chỉ đạo những Phòng Giáo dục và Đào tạo và những cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình; kiểm tra, giám sát việc tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong quy trình dạy học qua Internet, trên truyền hình của những cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh phát hành kế hoạch tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình và bố trí nguồn lực để tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình cho những trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

b) Chỉ đạo những trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình; kiểm tra, giám sát việc tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh qua Internet, trên truyền hình của những trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

3. Cơ sở giáo dục phổ thông

a) Xây dựng kế hoạch dạy học qua Internet, trên truyền hình; ra mắt công khai minh bạch kế hoạch dạy học và những điều kiện đảm bảo chất lượng tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình.

b) Tổ chức bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng rất cần thiết cho giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh về dạy học qua Internet, trên truyền hình.

c) Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình bảo đảm chất lượng, công bằng, khách quan, trung thực.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị những Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc triển khai những nội dung trên. Trong quy trình tổ chức triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Cục Công nghệ thông tin) để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Cổng thông tin Bộ GDĐT;
– Vụ GDTH, GDTX; Cục CNTT (để triển khai);
– Lưu:VT, VụGDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *