Ngày 11/4/2019, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1155/BHXH-CSYT hướng dẫn giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế khi người bệnh chuyển tuyến. Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu

  • Các bệnh viện nơi tiếp nhận người chuyển tuyến từ chối giải quyết hưởng BHYT hoặc yêu cầu người bệnh quay về bệnh viện nơi chuyển tuyến để xác nhận mức hưởng BHYT là không đúng quy định, cần chấm dứt ngay tình trạng này;
  • Trường hợp bệnh viện tra cứu trên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thống tin giám định BHYT không thấy lịch sử KCB của người bệnh thì vẫn căn cứ vào Giấy chuyển tuyến BHYT để giải quyết quyền lợi cho người có thẻ…

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1155/BHXH-CSYT
V/v gii quyết quyền lợi BHYT khi người bệnh chuyển tuyến

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019