Ngày 08/04/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Công văn 1201/BGDĐT-GDTrH về bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

do đó, đối tượng bồi dưỡng là giáo viên, cán bộ quản lý của địa phương.

  • Đối với giáo viên, tổ chức bồi dưỡng cho toàn bộ giáo viên mô đun 1: “Hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018” (theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GDvàamp;ĐT). Thời lượng: 40 tiết.
  • Đối với cán bộ quản lý: Tổ chức bồi dưỡng cho toàn bộ cán bộ quản lý mô đun 1: “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông” (theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GDvàamp;ĐT). Thời lượng: 40 tiết.