Ngày 05/04/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Công văn 1318/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. do đó quy định lịch thi THPT vương quốc 2021 như sau:

  • Ngày 6/7 là thời gian làm thủ tục dự thi; Ngày 9/7 là ngày dự trữ. Hai ngày thi chính thức là ngày 7/7 và 8/7.
  • Năm 2021, để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.
  • Thí sinh giáo dục thường xuyên dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xu
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-o0o—-
Số: 1318/BGDĐT-QLCL
V/v: Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
Thủ Đô Hà Nội, ngày 05 tháng tư năm 2021

Kính gửi: – những sở giáo dục và đào tạo;

        – Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (gọi tắt là Kỳ thi) được tiến hành theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) phát hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi).

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn những sở GDĐT, sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ (GD-KH-CN), Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng (gọi chung là những sở GDĐT) một số nội dung sau:

1. Lịch thi

Ngày

Buổi

Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

06/7/2021

SÁNG

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

CHIỀU

14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

07/7/2021

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

08/7/2021

SÁNG

Bài thi KHTN

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Hóa học

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Sinh học

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Địa lí

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Giáo dục công dân

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

09/7/2021

SÁNG

dự trữ

 

 

 

2. Hướng dẫn công tác tổ chức Kỳ thi

a) Để bảo đảm tính thống nhất trên toàn quốc, những đơn vị tiến hành đúng Lịch công tác Kỳ thi quy định tại Phụ lục I;

b) Việc tổ chức những Hội đồng thi và đăng ký dự thi tiến hành theo quy định tại Chương II và Chương III Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục II;

c) Việc in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi tiến hành theo Điều 18, Điều 19 Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục III;

d) Coi thi tiến hành theo quy định tại Chương V Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục IV;

đ) Chấm thi, chấm kiểm tra và phúc khảo tiến hành theo quy định tại Chương VI, Chương VII Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết Phụ lục V;

e) Xét công nhận tốt nghiệp THPT tiến hành theo quy định tại Chương VIII Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết Phụ lục VI;

g) Để bảo đảm tính thống nhất trong quy trình tổ chức thi, những đơn vị cần tiến hành đúng những quy định, về: Mã số Hội đồng thi tại Phụ lục VII; Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi tại Phụ lục VIII; Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT tại Phụ lục IX và những biểu mẫu tại Phụ lục X, XI, XII, XIII, XIV;

h) Để thuận tiện trong công tác quản lý và tiến hành nhiệm vụ, những Hội đồng thi tổ chức in thẻ đeo cho toàn bộ những người tham gia tổ chức Kỳ thi; thẻ đeo phải được đóng dấu treo của sở GDĐT (hoặc của Điểm thi đối với những người làm nhiệm vụ tại Điểm thi). Trên thẻ đeo cần ghi rõ tên Hội đồng thi, tên Điểm thi (hoặc tên Ban), họ tên người làm nhiệm vụ, nhiệm vụ tiến hành (rất có thể sử dụng màu thẻ đeo không giống nhau cho những nhóm nhiệm vụ);

i) Người làm nhiệm vụ thanh tra của sở GDĐT ở những khâu của Kỳ thi (tiếp về sau gọi là thanh tra) tiến hành theo hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT.

3. Công tác phối hợp trong tổ chức Kỳ thi

Sở GDĐT cần phối hợp chặt chẽ với những sở, ngành để tiến hành những lãnh đạo của Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh), Ban lãnh đạo cấp tỉnh và Ban lãnh đạo cấp vương quốc bảo đảm tiến hành đúng Quy chế thi, Công văn hướng dẫn này và những hướng dẫn tiến hành công tác phối hợp tổ chức thi của những cấp có thẩm quyền (nếu có).

4. những phần mềm dùng trong Kỳ thi

những đơn vị thống nhất sử dụng những phần mềm trong Kỳ thi do Bộ GDĐT cung ứng:

– Phần mềm quản lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH (ĐH), CĐ (CĐ) năm 2021, Phần mềm Hỗ trợ chấm thi (gọi tắt là Hệ thống QLT);

– Phần mềm chấm thi trắc nghiệm.

những đơn vị phải bảo đảm đúng quy định của Quy chế thi về phân công công chức, viên chức, người lao động tiến hành nhiệm vụ sử dụng Hệ thống QLT, phần mềm chấm thi trắc nghiệm và sử dụng thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin khác phục vụ những khâu tổ chức thi.

5. chính sách báo cáo, lưu trữ

a) chính sách báo cáo: những sở GDĐT phải tiến hành chính sách báo cáo nghiêm túc, kịp thời, đúng biểu mẫu quy định; phải update đầy đủ số liệu, kiểm tra bảo đảm độ chính xác trước khi báo cáo Bộ GDĐT;

b) Địa chỉ nhận báo cáo: Cục Quản lý chất lượng (QLCL) – Bộ GDĐT, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Thủ Đô Hà Nội; email: qlthi@moet.gov.vn; Smartphone: (024).38683992 và (024)36231655;

c) Nếu phát sinh tình huống đặc biệt trong quy trình chuẩn bị và tổ chức thi, nhất là những ngày in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, những đơn vị phải báo cáo ngay về Bộ GDĐT qua địa chỉ email và Smartphone nêu trên.

Bộ GDĐT yêu cầu những sở GDĐT nghiêm túc tiến hành Công văn hướng dẫn này. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất trong quy trình tiến hành cần báo cáo ngay về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL) để kịp thời đánh giá, giải quyết./.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– những Thứ trưởng (để p/h lãnh đạo);
– Ban lãnh đạo cấp vương quốc; Bộ Quốc phòng;
– Bộ Công an;
– Thanh tra Chính phủ;
– UBND những tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ; những đơn vị liên quan thuộc Bộ;
– Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
– Sở GD, KHvàamp;CN Bạc Liêu;
– Lưu; VT, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ

Phụ lục I: 

LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian tiến hành

1

Tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi

Cục QLCL

những sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 20/4/2021

2

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi

những sở GDĐT

những trường phổ thông thuộc sở GDĐT

Hoàn thành trước ngày 25/4/2021

3

Đăng ký dự thi, nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT

những sở GDĐT; những đơn vị trực thuộc được sở phân công

những đối tượng thí sinh; đơn vị ĐKDT

Từ ngày 27/4 đến hết ngày 11/5/2021

4

xây dựng Ban lãnh đạo thi tốt nghiệp THPT những cấp

Bộ GDĐT, UBND tỉnh

 

Hoàn thành trước ngày 11/5/2021

5

In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học viên; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách

những đơn vị ĐKDT

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 19/5/2021

6

Kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh; bàn giao danh sách và Phiếu ĐKDT cho sở GDĐT

những sở GDĐT

những đơn vị ĐKDT

Hoàn thành trước ngày 27/5/2021

7

Tập huấn phần mềm chấm thi trắc nghiệm

Cục QLCL

những sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/5/2021

8

xây dựng Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ những thành viên

những sở GDĐT

những đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 01/6/2021

9

xây dựng những Ban của Hội đồng thi và những Điểm thi

những sở GDĐT

những trường phổ thông; những đơn vị có liên quan

Theo quy trình tổ chức Kỳ thi

10

Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo; nhập dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh vào Hệ thống QLT

những đơn vị ĐKDT

những sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 01/6/2021

11

update báo cáo trước Kỳ thi vào Hệ thống QLT và gửi về Bộ GDĐT

những sở GDĐT

Cục QLCL

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/6/2021

12

Thông báo công khai minh bạch những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Thủ trưởng đơn vị ĐKDT

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/6/2021

13

Đánh số báo danh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi tại những Điểm thi

những Hội đồng thi

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 09/6/2021

14

In và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh

những đơn vị ĐKDT

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 15/6/2021

15

Chuẩn bị cơ sở vật chất và những điều kiện rất cần thiết để tổ chức thi cho những Điểm thi

Hội đồng thi

những Điểm thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/7/2021

16

Bàn giao đề thi tới những Điểm thi

Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi của Hội đồng thi

những Điểm thi

Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định

17

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi

những sở GDĐT

những trường phổ thông; cá nhân và đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 06/7/2021

18

Ban Coi thi làm việc

Ban Coi thi của Hội đồng thi

những sở GDĐT

Từ ngày 06/7/2021

19

Coi thi theo lịch thi

Ban Coi thi của Hội đồng thi

những sở GDĐT

những ngày 07, 08 và 09/7/2021

20

update báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi tại những Hội đồng thi vào Hệ thống QLT

những Hội đồng thi

những Điểm thi

Buổi sáng, chậm nhất 11 giờ 30.

Buổi chiều, chậm nhất 16 giờ 30

21

update báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi tại những Hội đồng thi vào Hệ thống QLT

những Hội đồng thi

những Điểm thi

Chậm nhất 11 giờ 30 ngày 09/7/2021

22

-Tổ chức chấm thi;

– Tổng kết công tác chấm thi;

– Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT;

– Đối sánh kết quả thi

những Ban lãnh đạo cấp tỉnh; những Hội đồng thi

Cục QLCL; những sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 24/7/2021

23

ra mắt kết quả thi

những Hội đồng thi

những sở GDĐT; những đơn vị ĐKDT

Ngày 26/7/2021

24

Xét công nhận tốt nghiệp THPT

những sở GDĐT

những trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 28/7/2021

25

update vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT; ra mắt kết quả tốt nghiệp THPT

những sở GDĐT

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2021

26

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và những loại Giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh

Hiệu trưởng trường phổ thông

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 02/8/2021

27

In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thì cho thí sinh

những Hội đồng thi

những sở GDĐT; những đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 02/8/2021

28

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo

những đơn vị ĐKDT

những sở GDĐT

Từ ngày 26/7 đến hết ngày 05/8/2021

29

Chuyển dữ liệu phúc khảo cho sở GDĐT/Hội đồng thi

những đơn vị ĐKDT

những sở GDĐT/ Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 06/8/2021

30

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có)

những Hội đồng thi

Cục QLCL; những sở GDĐT/Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 16/8/2021

31

Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

những sở GDĐT

những trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 20/8/2021

32

update vào Hệ thống QLT; gửi báo cáo và dữ liệu tổng hợp kết quả tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL) 

những sở GDĐT

Cục QLCL

Chậm nhất ngày 22/8/2021

33

Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Văn phòng Bộ)

những sở GDĐT

Văn phòng Bộ GDDT

Chậm nhất ngày 27/8/2021

Phụ lục II

TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG THI VÀ ĐĂNG KÝ DỰ THI

(Kèm theo Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Hội đồng thi được xây dựng và hoạt động theo quy định tại Điều 8 Quy chế thi; lưu ý một số điểm sau:

a) Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng rất có thể tổ chức cho những thí sinh dự thi tại Hội đồng thi do sở GDĐT chủ trì hoặc tổ chức 01 Hội đồng thi do Cục Nhà trường chủ trì. Mỗi Hội đồng thi rất có thể có nhiều Điểm thi.

b) Quy định mã trong Kỳ thi:

– Mã sở GDĐT, mã Hội đồng thi được quy định tại Phụ lục VII.

– Mỗi đơn vị đăng ký dự thi (ĐKDT) được sở GDĐT gán mã số gồm ba chữ số từ 000 đến 999; do đó:

+ Mã từ 001, 002… được gán cho những đơn vị ĐKDT là trường THPT, trung tâm GDTX hoặc cơ sở giáo dục tương đương khác (gọi chung là trường phổ thông), nơi thí sinh thuộc điểm a, b khoản 1 Điều 12 Quy chế thi ĐKDT.

+ Mã 000 (đơn vị ĐKDT tại sở GDĐT) và mã 901 đến 999 được gán cho những đơn vị là nơi thí sinh thuộc điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế thi ĐKDT.

– Mã Điểm thi: được Hội đồng thi gán mã số từ 01 đến hết.

những sở GDĐT/Hội đồng thi được cấp 01 tài khoản để truy cập vào Hệ thống QLT, sau khi đăng nhập vào hệ thống, sở GDĐT nhập những thông tin theo quy định trong Hệ thống QLT; rà soát lại danh sách và thông tin có liên quan đến trường phổ thông, những đơn vị ĐKDT thuộc phạm vi của sở GDĐT quản lý và cấp tài khoản cho những đơn vị ĐKDT.

2. những sở GDĐT lãnh đạo những trường phổ thông tổ chức cho những đối tượng ĐKDT theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Quy chế thi; lưu ý một số điểm sau:

a) những trường phổ thông phụ trách hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ và điền vào Phiếu ĐKDT Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021 (gọi tắt là Phiếu ĐKDT) đầy đủ và đúng những thông tin; rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT để bảo đảm độ chính xác thông tin thí sinh điền vào Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên (nếu có); đánh giá và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh; tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ.

b) những sở GDĐT quyết định những nơi ĐKDT bảo đảm thuận tiện cho thí sinh, đơn vị ĐKDT cần chuẩn bị những điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị rất cần thiết cho việc ĐKDT (ví dụ: nơi đón tiếp thí sinh đến đăng ký, máy ảnh, máy vi tính, Phiếu ĐKDT, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, Túi hồ sơ,…..); tổ chức kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh ĐKDT, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt lưu ý những thông tin về diện ưu tiên, điểm khuyến khích trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

c) Khi ĐKDT, thí sinh phải kê khai bảo đảm chính xác những thông tin về mã tỉnh, mã trường phổ thông,… đúng quy định; đồng thời nghiên cứu kỹ hướng dẫn tiến hành Quy chế tuyển sinh trình độ ĐH; tuyển sinh trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non hiện hành để ghi những thông tin vào mục đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐSP trong Phiếu ĐKDT.

d) Đăng ký bài thi tổ hợp/môn thi thành phần: Thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT chỉ được ĐKDT một bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH); thí sinh thuộc điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế thi chỉ được ĐKDT những môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp.

đ) Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi một trong 7 (bảy) ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông; thí sinh là học viên GDTX được ĐKDT bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

…………….

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *