Ngày 11/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 13638/BTC-CST về điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng. Công văn có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Công văn 13638/BTC-CST – Hướng dẫn điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng.

BỘ TÀI CHÍNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 13638/BTC-CST
V/v điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

Kính gửi:

• Bộ Công Thương;
• Bộ Y tế;
• Bộ Tư pháp;
• Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
• Bộ Tài nguyên và Môi trường;
• Bộ Xây dựng;
• Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
• Hiệp hội Da giày Việt Nam;
• Hiệp hội Thép Việt Nam;
• Hiệp hội Cơ khí Việt Nam;
• Hiệp hội Dược Việt Nam.