Ngày 28/03/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 1677/BYT-BH hướng dẫn giải quyết vấn đề về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế. Theo đó, hướng dẫn nếu thông tin trên thẻ BHYT khác thông tin tra cứu khi người bệnh đến khám chữa bệnh (KCB) thì cơ sở KCB chỉ lập 01 Bảng kê chi phí KCB và 01 file dữ liệu hiệu chỉnh thông tin đã tra cứu lần cuối cùng. Mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1677/BYT-BH
V/v hướng dẫn giải quyết một số vấn đề về ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018