Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, ngày 28/07 Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hành Công văn 2388/BHXH-TCKT về sự việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục tiến hành biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

do đó, BHXH Việt Nam yêu cầu, BHXH những tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh báo cáo UBND tỉnh phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 8/2020 và những tháng tiếp theo. tiếp sau này là nội dung chi tiết Công văn mời những bạn cùng xem thêm.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
______
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________
Số: 2388/BHXH-TCKT
V/v: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trong thời gian tiếp tục tiến hành những biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Thành Phố Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020