Ngày 28/07/2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành Công văn 2787/LĐTBXH-TCCB về triển khai chính sách tinh giản biên chế năm 2021. Mời những bạn cùng theo dõi và tải Công văn tại đây.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2787/LĐTBXH-TCCB
V/v triển khai chính sách tinh giản biên chế năm 2021

TP Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Thủ trưởng những đơn vị thuộc Bộ

triển khai Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính về sự việc hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai chính sách tinh giản biên chế, Bộ yêu cầu Thủ trưởng những đơn vị: