Ngày 27/03/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 2798/VPCP-KTTH về ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. Công văn có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2798/VPCP-KTTH
V/v ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2018

Kính gửi:

– Bộ Khoa học và Công nghệ;
– Bộ Tài chính;
– Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của của Bộ Khoa học và Công nghệ (Công văn số 4265/BKHCN-CNC ngày 20 tháng 12 năm 2017), ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 1663/BTC-CST ngày 08 tháng 02 năm 2018) và Bộ Tư pháp (Công văn số 959/BTP-PLDSKT ngày 22 tháng 3 năm 2018) về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 4265/BKHCN-CNC nêu trên.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung pháp luật về thuế và pháp luật khác liên quan nhằm thực hiện chủ trương tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ;
– Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam;
– VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg.CP, các Vụ: TH, KGVX, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *