Nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời, ngày 15/09/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Công văn 3589/BGDĐT-GDTX.

vì vậy, Chủ đề của Tuần lễ năm 2020: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”. Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020, Trong số đó Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào trong ngày 01/10/2020. tiếp sau này là nội dung chi tiết hướng dẫn tổ chức tuần lễ học tập suốt đời, mời những bạn cùng theo dõi tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3589/BGDĐT-GDTX
V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng

TP Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2020