Ngày 25/11/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hành Công văn 3717/BHXH-CNTT năm 2020 về triển khai ứng dụng VssID. 

Nhằm đẩy mạnh sử dụng ứng dụng VssID trong phạm vi toàn quốc, BHXH Việt Nam yêu cầu  khẩn trương, nghiêm túc triển khai tiến hành một số nội dung cụ thể như sau:

  • Phổ biến, quán triệt và yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đăng ký tài khoản thanh toán giao dịch điện tử.
  • Khẩn trương triển khai đồng bộ những giải pháp cụ thể, linh hoạt, thiết thực với quyết tâm chính trị cao nhất để hỗ trợ.
  • Tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi kiến nghị để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia.
  • Trung tâm Truyền thông chủ trì với những tỉnh xây dựng kế hoạch (chương trình hoạt động, kịch bản truyền hình, tờ rơi…) để tổ chức những hoạt động truyền thông.