Ngày 28/09/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Công văn 3828/BGDĐT-GDTX năm 2020 về hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với Giáo dục thường xuyên.

do đó, quy định một số nhiệm vụ cụ thể tiếp về sau:

  • Đẩy mạnh những hoạt động xây dựng xã hội học tập
  • Đẩy mạnh công tác truyền thông
  • Tăng cường triển khai công tác XMC tại những địa phương, chú trọng những vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
  • Đổi mới công tác quản lý, nâng cao tác dụng hoạt động, phát triển mạng lưới những cơ sở GDTX
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên trong những cơ sở GDTX
  • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần đáp ứng những yêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 3828/BGDĐT-GDTX
V/v hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với Giáo dục thường xuyên

Thành Phố Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2020