Ngày 05/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Công văn 3977/BGDĐT-GDTH năm 2020 về tăng cường lãnh đạo tiến hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học.

vì vậy, Bộ GDvàamp;ĐT đề nghị những Sở GDĐT lãnh đạo những nhà trường tiến hành những nội dung tiếp về sau:

  • Xây dựng kế hoạch giáo dục chương trình lớp 1 theo hướng phân chia hợp lý để không cần quá tải, giúp học viên hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, đặc biệt “không giao thêm bài tập về nhà cho học viên”.
  • Thời khóa biểu bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa những môn học/hoạt động giáo dục, phân chia hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học, thích hợp với tâm sinh lý học viên tiểu học, đặc biệt là học viên lớp 1.
  • Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học thích hợp với yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực người học.