Ngày 23/12/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hành Công văn 4055/BHXH-CSYT về tiến hành khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế. Quy định về mức hưởng BHYT trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh từ 01/01/2021.

vì vậy, người tham gia BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) không đúng tuyến tại những cơ sở KCB BHYT tuyến tỉnh như:

  • Được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB nội trú theo mức hưởng như đúng tuyến;
  • Không được hưởng chính sách không cùng chi trả chi phí KCB theo chính sách của BHYT 05 năm liên tục.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4055/BHXH-CSYT
V/v tiến hành khoản 6 Điều 22 Luật BHYT

TP Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2020