Ngày 18/12/2020, Bộ GDvàamp;ĐT đã phát hành Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH về sự việc xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch giáo dục của nhà trường. 

do đó, hướng dẫn cụ thể việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, xây dựng Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, ây dựng Kế hoạch giáo dục của giáo viên và Kế hoạch bài dạy (giáo án). Vậy tiếp về sau là nội dung chi tiết mời những bạn cùng xem thêm Công văn tại đây.

Nội dung Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

Số: 5512/BGDĐT-GDTrH
V/v xây dựng và tổ chức triển khai
kế hoạch giáo dục của nhà trường

TP Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: những Sở Giáo dục và Đào tạo

triển khai Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch giáo dục của trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học như sau:

I. Mục tiêu chung

1. Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch giáo dục của nhà trường bảo đảm yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông (tiếp về sau gọi là chương trình) linh hoạt, thích hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và cơ sở giáo dục.

2. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo viên trong việc triển khai chương trình; khai thác, sử dụng kết quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu triển khai những phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học viên.

3. Nâng cao hiệu lực, kết quả quản trị hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường; bảo đảm tính dân chủ, thống nhất giữa những tổ chuyên môn và những tổ chức đoàn thể, phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học viên và những cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong việc tổ chức triển khai kế hoạch giáo dục của nhà trường.

II. Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

1. Xây dựng Kế hoạch thời gian triển khai chương trình (phân phối chương trình)

Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GDĐT, Hiệu trưởng tổ chức xây dựng và phát hành kế hoạch thời gian triển khai chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, môn học lựa chọn, chuyên đề học tập lựa chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương (tiếp về sau gọi chung là môn học) bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Chương trình mỗi môn học ở mỗi khối lớp được bố trí thích hợp trong cả năm học. những nhà trường chủ động bố trí thời gian triển khai chương trình bảo đảm tính khoa học, sư phạm, không khiến áp lực đối với học viên (không bắt buộc phải dạy môn học ở toàn bộ những tuần, không bắt buộc phải chia đều số tiết/tuần để sử dụng kết quả cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, nhân viên của nhà trường). Đối với mỗi mạch kỹ năng và kiến thức trong những môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí cấp trung học cơ sở hoàn toàn có thể được bắt đầu triển khai và hoàn thành trong từng học kì của năm học.

Đối với những môn học lựa chọn và chuyên đề học tập lựa chọn ở cấp trung học phổ thông, nhà trường xây dựng một số tổ hợp gồm 5 môn học được chọn từ 3 nhóm môn học lựa chọn trong chương trình (mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn học) và xây dựng một số tổ hợp 3 cụm chuyên đề của 3 môn học trong chương trình thích hợp với khả năng tổ chức của nhà trường; đồng thời xây dựng phương án tổ chức cho học viên đăng kí lựa chọn và tổ chức triển khai sao cho vừa đáp ứng nhu cầu của học viên vừa bảo đảm thích hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường.

Đối với những hoạt động giáo dục được tổ chức theo như hình thức tham quan, cắm trại, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ xã hội (tiếp về sau gọi chung là hoạt động giáo dục), Hiệu trưởng tổ chức xây dựng kế hoạch thời gian triển khai thích hợp với kế hoạch thời gian triển khai chương trình những môn học và điều kiện cụ thể của nhà trường; tạo môi trường cho học viên được trải nghiệm, vận dụng những kỹ năng và kiến thức, kĩ năng đã học trong chương trình những môn học, hoạt động giáo dục vào thực tiễn.

2. Xây dựng Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

Căn cứ vào kế hoạch thời gian triển khai chương trình những môn học đã được Hiệu trưởng quyết định, những tổ chuyên môn xây dựng Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, gồm có Kế hoạch dạy học những môn học (theo khung Kế hoạch dạy học môn học tại Phụ lục I) và Kế hoạch tổ chức những hoạt động giáo dục (theo khung Kế hoạch tổ chức những hoạt động giáo dục tại Phụ lục II). Đối với việc tổ chức những hoạt động giáo dục, đơn vị được giao chủ trì hoạt động nào xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức hoạt động đó, gồm có những thành phần cơ bản sau: mục đích, yêu cầu; nội dung, hình thức và chương trình tổ chức hoạt động; tiêu chuẩn đánh giá kết quả hoạt động đối với những đối tượng tham gia; thời gian và địa điểm tổ chức; nguồn lực được huy động để tổ chức triển khai.

triển khai sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; định kì sinh hoạt chuyên môn để xây dựng bài học minh hoạ, tổ chức dạy học và dự giờ để phân tích, rút kinh nghiệm giờ dạy dựa trên phân tích hoạt động học của học viên. Việc dự giờ, thăm lớp của giáo viên được triển khai theo kế hoạch sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn và không đánh giá bài dạy trong sinh hoạt chuyên môn thường xuyên.

3. Xây dựng Kế hoạch giáo dục của giáo viên và Kế hoạch bài dạy (giáo án)

Căn cứ vào Kế hoạch dạy học những môn học của tổ chuyên môn, giáo viên được phân công dạy học môn học ở những khối lớp xây dựng Kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học (theo khung Kế hoạch giáo dục của giáo viên tại Phụ lục III); trên cơ sở đó xây dựng những Kế hoạch bài dạy để tổ chức dạy học (theo khung Kế hoạch bài dạy tại Phụ lục IV). Nếu được cho phép học viên sử dụng Smartphone di động hỗ trợ hoạt động học thì phải thiết kế sao cho không yêu cầu toàn bộ học viên phải có Smartphone và hướng dẫn những điều học viên không được làm khi sử dụng Smartphone. Khi triển khai hoạt động học, học viên chỉ được sử dụng Smartphone di động như là một thiết bị hỗ trợ trong nội dung học tập cụ thể theo giới hạn thời gian được cho phép và điều hành của giáo viên thích hợp với mục đích học tập của nội dung đó.

Trong những trường hợp thiết yếu, việc đánh giá bài dạy được triển khai theo những tiêu chuẩn đánh giá Kế hoạch bài dạy và hoạt động dạy học đã được triển khai (theo mẫu Phiếu đánh giá bài dạy tại Phụ lục V).

III. Tổ chức triển khai

1. Sở GDĐT lãnh đạo những Phòng GDĐT, những trường trung học phổ thông triển khai triển khai đầy đủ, nghiêm túc hướng dẫn này; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường của những cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; định kỳ hằng năm báo cáo tình hình và kết quả triển khai về Bộ GDĐT.

2. Hiệu trưởng tổ chức xây dựng và phát hành Kế hoạch giáo dục của nhà trường, hằng năm báo cáo Sở GDĐT (đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông) và Phòng GDĐT (đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở) trước khi bắt đầu năm mới học mới.

Trong quy trình tổ chức triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– những Thứ trưởng (để phối hợp lãnh đạo);
– Cục Nhà trường;
– những trường phổ thông trực thuộc;
– những Cục, Vụ, Viện KHGDVN;
– Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Đã kí

Nguyễn Hữu Độ

……………..

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *