Ngày 12/02/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 559/TCT-KK năm 2018 về hạn nộp hồ sơ khai thuế. Theo đó, quy định không bị phạt khi chậm nộp hồ sơ khai thuế do lỗi của Tổng cục thuế.

  • Nếu xảy ra lỗi do Cổng thông tin điện tử (CTTĐT) gặp sự cố trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thì TCT có trách nhiệm thông báo trên Trang thông tin điện tử và Cổng TTĐT cho người nộp thuế biết.
  • Người nộp hồ sơ khai thuế trong ngày tiếp theo sau khi cổng TTĐT hoạt động thì không bị xử phạt VPHC và được miễn tiền chậm nộp cho khoản nộp có thời hạn nằm trong khoảng thời gian hệ thống có sự cố theo thông báo của TCT.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 559/TCT-KK
V/v hạn nộp HSKT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018