Cuộc thi Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai được tổ chức theo như hình thức trắc nghiệm, gồm 8 kỳ, định kỳ 2 tuần/kỳ. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 08/6 đến 25/9/2020, có 6 câu hỏi trắc nghiệm mỗi kỳ. Bên cạnh đó những bạn cũng rất có thể tìm hiểu thêm thêm cuộc thi Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam.

Đáp án cuộc thi tìm hiểu 75 năm Đảng bộ tỉnh Gia Lai

  • Đáp án 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kỳ 8
  • Đáp án 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kỳ 7
  • Đáp án 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kỳ 6
  • Đáp án 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kỳ 5
  • Đáp án 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kỳ 3
  • Đáp án 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kỳ 2
  • Đáp án 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kỳ 1