Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Giang lần thứ XXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên không gian mạng ra mắt thành 3 đợt thi, mỗi đợt có 15 câu hỏi trắc nghiệm. Cụ thể:

  • Đợt 1: Từ 25/11 – 04/12/2020
  • Đợt 2: Từ 05/12 – 14/12/2020
  • Đợt 3: Từ 15/12 – 24/12/2020

Bên cạnh đó, những bạn cũng rất có thể tìm hiểu thêm đáp án cuộc thi Tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến Bắc Giang 2020. Vậy mời những bạn cùng tìm hiểu thêm gợi ý đáp án đợt 1 trong bài viết dưới đây, để có thêm kinh nghiệm reply câu hỏi:

Đáp án tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bắc Giang – Đợt 1

Câu 1. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Giang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt vào thời gian nào? Có bao nhiêu đại biểu tham gia Đại hội?

A. Từ ngày 03 – 05/8/2020; có 265 đại biểu đại diện cho hơn 9.300 đảng viên toàn Đảng bộ tham gia Đại hội.

B. Từ ngày 05 – 08/8/2020; có 365 đại biểu đại diện cho hơn 9.300 đảng viên toàn Đảng bộ tham gia Đại hội.

C. Từ ngày 03 – 05/8/2020; có 300 đại biểu đại diện cho hơn 9.300 đảng viên toàn Đảng bộ tham gia Đại hội.

D. Từ ngày 05 – 08/8/2020; có 365 đại biểu đại diện cho hơn 9.300 đảng viên toàn Đảng bộ tham gia Đại hội.

Câu 2. Khẩu hiệu hành động của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Giang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025?

A. Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Phát triển

B. Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển

C. Dân chủ – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển

D. Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển

Câu 3. Chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Giang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025?

A. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh hấp dẫn và sử dụng tác dụng những nguồn lực; xây dựng thành phố Bắc Giang phát triển nhanh, bền vững; luôn giữ vững vị trí tốp đầu những đô thị trong cụm thi đua trung du miền núi phía Bắc.

B. Xây dựng Đảng bộ trong trắng, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo triển khai thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của thành phố trong tình hình mới; khẳng định vững chắc vai trò trung tâm và tạo động lực cho phát triển chung của tỉnh; luôn giữ vững vị trí tốp đầu những đô thị trong Cụm thi đua trung du miền núi phía Bắc.

C. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của những cấp ủy, tổ chức đảng, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường củng cố mối quan hệ giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội, sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân trong triển khai triển khai những nhiệm vụ chính trị của địa phương

D. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh hấp dẫn và sử dụng tác dụng những nguồn lực; xây dựng thành phố Bắc Giang phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh – thông minh.

Câu 4. Mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Đại hội đại biểu biểu Đảng bộ thành phố Bắc Giang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định là gì?

A. Xây dựng Đảng bộ trong trắng, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo triển khai thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của thành phố trong tình hình mới; khẳng định vững chắc vai trò trung tâm và tạo động lực cho phát triển chung của tỉnh; luôn giữ vững vị trí tốp đầu những đô thị trong Cụm thi đua trung du miền núi phía Bắc.

B. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh hấp dẫn và sử dụng tác dụng những nguồn lực; xây dựng thành phố Bắc Giang phát triển nhanh, bền vững; luôn giữ vững vị trí tốp đầu những đô thị trong cụm thi đua trung du miền núi phía Bắc.

C. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh hấp dẫn và sử dụng tác dụng những nguồn lực; xây dựng thành phố Bắc Giang phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh – thông minh.

D. Xây dựng thành phố Bắc Giang phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh – thông minh; đẩy nhanh hoàn thiện những tiêu chuẩn đô thị loại I, nhất là hạ tầng khung đô thị. triệu tập phát triển những ngành kinh tế: Dịch vụ, xây dựng, công nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo, tận dụng tối đa thời điểm phát triển, nhất là Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để nâng cao tác dụng hoạt động của bộ máy chính quyền phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp; nâng cao năng suất, chất lượng, tác dụng và sức cạnh cạnh tranh của nền kinh tế

Câu 5. Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm bình quân hằng năm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Giang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là bao nhiêu?

A. 15%- 18%

B. 12 – 15%/năm

C. 14,5 – 16,5%/năm

D. 15,5% – 18,5%

Câu 6. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Giang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra là bao nhiêu chỉ tiêu chủ yếu?

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

Câu 7. Chỉ tiêu số điểm theo tiêu chuẩn đô thị loại I Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Giang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra là bao nhiêu?

A. 80

B. 85

C. 90

D. 95

Câu 8. Chỉ tiêu về hộ nghèo theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Giang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra là bao nhiêu?

A. 0,5%

B. 1,0%

C. 1,5%

D. 2,0%

Câu 9. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt vào thời gian nào? Có bao nhiêu đại biểu tham gia Đại hội?

A. Từ ngày 13 – 15/10/2020; có 380 đại biểu đại diện cho hơn 87.000 đảng viên toàn Đảng bộ tham gia Đại hội.

B. Từ ngày 05 – 08/10/2020; có 380 đại biểu đại diện cho hơn 87.000 đảng viên toàn Đảng bộ tham gia Đại hội.

C. Từ ngày 03 – 05/10/2020; có 350 đại biểu đại diện cho hơn 87.000 đảng viên toàn Đảng bộ tham gia Đại hội.

D. Từ ngày 13 – 15/10/2020; có 350 đại biểu đại diện cho hơn 87.000 đảng viên toàn Đảng bộ tham gia Đại hội.

Câu 10. Khẩu hiệu hành động của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025?

A. Dân chủ – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển

B. Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo

C. Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển

D. Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển

Câu 11. Chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025?

A. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong trắng, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, sức mạnh tổng hợp của nhân dân, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc; có tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu toàn quốc.

B. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong trắng, vững mạnh; bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh toàn dân; đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu toàn quốc vào năm 2025.

C. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong trắng, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, sức mạnh tổng hợp của nhân dân, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc; có tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu toàn quốc; kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị.

D. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của những cấp ủy, tổ chức đảng, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường củng cố mối quan hệ giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội, sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân trong triển khai triển khai những nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Câu 12. Mục tiêu tổng quát được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định là gì?

A. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong trắng, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, sức mạnh tổng hợp của nhân dân, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc; có tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu toàn quốc; kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị.

B. những lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện thuộc nhóm tiên tiến của toàn quốc. những tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, tác dụng. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy cao độ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định để phát triển.

C. Phấn đấu Bắc Giang nằm trong nhóm 15 tỉnh đứng đầu toàn quốc về quy mô GRDP; thu nhập bình quân đầu người (GRDP/người/năm) cao hơn bình quân toàn quốc. Vị thế, hình ảnh tỉnh Bắc Giang tiếp tục được khẳng định ở tầm cao mới.

D. toàn bộ cả những phương án trên.

Câu 13. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra là bao nhiêu chỉ tiêu chủ yếu?

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

Câu 14. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 là bao nhiêu?

A. 5.500 – 6.000 USD

B. 7.000 – 8.000 USD

C. 8.000 – 9.000 USD

D. 9.500 – 10.000 USD

Câu 15. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định chỉ tiêu huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 là bao nhiêu?

A. 450 nghìn tỷ

B. 460 nghìn tỷ

C. 470 nghìn tỷ

D. 480 nghìn tỷ

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *