Cuộc thi “Tìm hiểu pháp lý trực tuyến năm 2021” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ra mắt từ 15/3 – 15/06/2021, tổ chức theo như hình thức trắc nghiệm với 2 đợt thi:

  • Đợt 1: Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 15/4/2021
  • Đợt 2: Từ ngày 15/5/2021 đến ngày 15/6/2021

Mỗi đợt thi có 20 câu hỏi chính và 1 câu hỏi phụ, thời gian reply là 20 phút. Vậy mời những bạn cùng theo dõi gợi ý đáp án trong bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu pháp lý tỉnh Quảng Nam – Đợt 1

Câu 1: Theo quy định tại Luật Bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, ai có quyền bầu cử?

A. Tính đến ngày bầu cử được ra mắt, người đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử

B. Tính đến ngày bầu cử được ra mắt, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử

C. Tính đến ngày bầu cử được ra mắt, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử

D. Người thành niên có quyền bầu cử.

Câu 2: Theo quy định tại Luật Bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

Cơ quan nào quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp?

A. Quốc hội

B. Hội đồng bầu cử vương quốc

C. Ủy ban thường vụ Quốc hội

D. Hội đồng bầu cử vương quốc quyết định ngày bầu cử toàn quốc, Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp

Câu 3: Theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri:

A. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày lập danh sách cử tri

B. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết danh sách cử tri

C. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm yết danh sách cử tri

D. không tồn tại quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri

Câu 4: Theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

Công dân nào được xác định là đủ tuổi để được ghi vào danh sách cử tri để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026?

A. Người có ngày sinh từ ngày 23/5/2003 trở về trước

B. Người có ngày sinh từ 23/5/2003 trở về sau

C. Người có ngày sinh từ ngày 01/01/2004 trở về trước

D. Người có ngày sinh từ ngày 01/01/2003 trở về sau

Câu 5: Theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, những tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương là

A. Ủy ban bầu cử

B. Ban bầu cử;

C. Tổ bầu cử

D. Cả a, b, c

Câu 6: Theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, nhận định nào tiếp sau này đúng?

A. Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 01 cấp trong cùng một nhiệm kỳ

B. Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tối đa 02 cấp trong cùng một nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì không được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu hội đồng nhân dân

C. Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tối đa 02 cấp trong cùng một nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở một cấp.

D. Công dân nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở 02 cấp.

Câu 7: Tỉnh miền núi, vùng cao có từ 500.000 dân trở xuống thì số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh:

A. Được bầu 50 đại biểu

B. Được bầu tối đa không quá 75 đại biểu

C. Được bầu 75 đại biểu

D. Được bầu trên 50 đại biểu nhưng không quá 75 đại biểu

Câu 8: Nguyễn Văn A là người đăng ký thường trú tại khu vực bỏ phiếu vậy, theo quy định tại Luật Bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, ông A được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và bầu đại biểu Hội đồng nhân dân ở mấy cấp (trừ nơi không tồn tại đơn vị hành chính cấp xã hoặc nơi tiến hành quy mô chính quyền đô thị không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường)?

A. 02 cấp: cấp huyện và cấp xã

B. 03 cấp: Cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

C. 01 cấp: Cấp xã

D. Không được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp, chỉ được ghi tên vào dánh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội

Câu 9: Theo quy định tại Luật Bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ thì:

A. Không được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nơi người đó bị tạm giam, tạm giữ

B. Được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp tỉnh và cấp huyện nơi người đó bị tạm giam, tạm giữ

C. Được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đăng ký thường trú.

D. Được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ

Câu 10: Bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành trong trường hợp nào?

A. Khi thời gian còn sót lại của nhiệm kỳ nhiều hơn thế 18 tháng và đơn vị hành chính mới được xây dựng trên cơ sở nhập, chia, điều chỉnh địa giới những đơn vị hành chính hiện có có số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân không đủ hai phần ba tổng số đại biểu được bầu theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

B. Khi thời gian còn sót lại của nhiệm kỳ nhiều hơn thế 18 tháng và Hội đồng nhân dân thiếu trên một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân đã được bầu ở đầu nhiệm kỳ.

C. Cả a, b đều đúng

D. Cả a, b đều sai

Câu 11: Tỷ lệ phụ nữ được giới thiệu thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội

A. Đảm bảo ít nhất 25%

B. Đảm bảo ít nhất 30%

C. Đảm bảo ít nhất 35%

D. Đảm bảo ít nhất 40%

Câu 12: Thời hạn tạm ngừng việc kiểm tra khiếu nại

tố cáo, kiến nghị đối với người ứng cử và việc lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định thế nào?

A. 10 ngày trước ngày bầu cử.

B. 15 ngày trước ngày bầu cử.

C. 20 ngày trước ngày bầu cử.

D. Cả 03 phương án đều sai

Câu 13: Cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền lập và ra mắt danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội

A. Ủy ban Thường vụ Quốc hội

B. Hội đồng bầu cử vương quốc

C. Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

D. Cả 03 phương án đều đúng

Câu 14: Cơ quan nào xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

A. Hội đồng bầu cử vương quốc

B. Ủy ban bầu cử

C. Hội đồng nhân dân

D. Quốc hội

Câu 15: Bầu cử lại đại biểu HĐND được tiến hành trong trường hợp nào?

A. Đơn vị bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu vẫn chưa đạt quá 1 nửa tổng số cử tri ghi trong danh sách cử tri

B. Khi khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử có vi phạm pháp lý nghiêm trọng

C. Cả a, b đều đúng

D. Cả a, b đều sai

Câu 16: Những trường hợp nào không được tham gia vào những tổ phụ trách bầu cử

A. Người ứng cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử

B. Người ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị mình ứng cử

C. Cả a, b đều đúng

D. Cả a, b đều sai

Câu 17: Tỉnh A không thuộc tỉnh miền núi, vùng cao, có 1.200.000 dân, tổng số đại biểu hội đông nhân dân tỉnh được bầu là:

A. 50 đại biểu

B. 51 đại biểu

C. 52 đại biểu

D. 53 đại biểu

Câu 18: Nguyễn Văn A là người đăng ký tạm trú, có thời gian đăng ký tạm trú tại đơn vị hành chính cấp xã nơi có đơn vị bỏ phiếu 13 tháng

theo quy định tại Luật Bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, ông A được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và bầu đại biểu Hội đồng nhân dân ở mấy cấp (trừ nơi không tồn tại đơn vị hành chính cấp xã hoặc nơi tiến hành quy mô chính quyền đô thị không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường)?

A. 01 cấp: cấp huyện

B. 02 cấp: cấp huyện và cấp xã

C. 1 cấp: Cấp xã

D. 03 cấp: Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Câu 19: Nguyễn Văn A là cử tri, tự nguyện xin vào cơ sở cai nghiện từ ngày 20/2/2020đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ông A vẫn đang tiến hành việc cai nghiện ở cơ sở cai nghiện, trong trường hợp này:

A. Ông A không được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND những cấp

B. Ông A được ghi tên vào danh cách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở cả 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở cai nghiện

C. Được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở cai nghiện

D. Được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại khu vực bỏ phiếu nơi người đó đăng ký thường trú.

Câu 20: Nhận định nào tiếp sau này đúng:

A. Đại biểu Quốc hội có quyền miễn trừ khi làm nhiệm vụ. Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội.

B. Đại biểu Quốc hội không thể bị cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu công tác bãi nhiệm, cách chức, buộc thôi việc, sa thải

C. Trường hợp đại biểu Quốc hội bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiểm tra, quyết định.

D. Cả a, b, c đều đúng

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *