Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố TP Hà Nội lần thứ XVII” được tổ chức theo như hình thức trắc nghiệm trực tuyến, tổ chức theo tuần. Vòng thi tuần ra mắt trong 5 tuần từ 19/4/2021 đến 23/5/2021, cụ thể:

  • Tuần 1: Bắt đầu từ 8h00 ngày 19/4/2021 đến 23h00 ngày 25/4/2021;
  • Tuần 2: Bắt đầu từ 8h00 ngày 26/4/2021 đến 23h00 ngày 02/5/2021;
  • Tuần 3: Bắt đầu từ 8h00 ngày 03/5/2021 đến 23h00 ngày 09/5/2021;
  • Tuần 4: Bắt đầu từ 8h00 ngày 10/5/2021 đến 23h00 ngày 16/5/2021;
  • Tuần 5: Bắt đầu từ 8h00 ngày 17/5/2021 đến 23h00 ngày 23/5/2021.

Mỗi thí sinh có 1 lượt thi mỗi tuần, vậy mời những bạn cùng theo dõi gợi ý đáp án tuần 1 trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố TP Hà Nội – Tuần 1

Câu 1: Đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trên tổng số đại biểu tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

A: 13,01%
B: 11,03%
C: 11%
D: 10,13%

Câu 2: Đại biểu được bầu tại những đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trên tổng số đại biểu tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

A: 80,7%
B: 78,02%
C: 87,02%
D: 28,07%

Câu 3: Đại biểu nữ chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trên tổng số đại biểu tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

A: 13,9%
B: 19,33%
C: 19,39%
D: 13,99%

Câu 4: Đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trên tổng số đại biểu tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

A: 12,05%
B: 12,04%
C: 14,02%
D: 12,03%

Câu 5: Quy chế bầu cử Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có những điểm mới nào tiếp về sau?

A: Việc ghi phiếu bầu cử được triển khai tại hội trường và phòng họp của những đoàn đại biểu.
B: Việc kiểm phiếu được sử dụng phần mềm do Quân ủy trung ương phụ trách.
C: Quy định trách nhiệm của người đề cử nhân sự tham gia BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ban Kiểm tra trung ương.
D: Cả 03 đáp án trên đều đúng

Câu 6: Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định xây dựng bao nhiêu Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng?

A: 08 Tiểu ban
B: 05 Tiểu ban
C: 06 Tiểu ban
D: 07 Tiểu ban

Câu 7: Bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII” được phát hành vào trong ngày nào?

A: 22/01/2021
B: 21/01/2021
C: 23/01/2021
D: 22/02/2021

Câu 8: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ tiêu về xây dựng Đảng đến năm 2025, số lượng đảng viên mới của thành phố TP Hà Nội kết nạp hàng năm đạt bao nhiêu đảng viên?

A: 9.500 – 10.000 đảng viên
B: 9.000 – 10.000 đảng viên
C: 8.500 – 9.000 đảng viên
D: 8.000 – 9.000 đảng viên

Câu 9: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ tiêu về xây dựng Đảng đến năm 2025, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt bao nhiêu %?

A: 75%
B: 100%
C: Trên 50%
D: Trên 75%

Câu 10: Nội dung chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm những nội dung nào?

A: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
B: Cả 03 đáp án trên
C: Khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.
D: Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong trắng, vững mạnh.

Câu 11: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ tiêu về kinh tế đến năm 2025, tốc độ tăng năng suất lao động đạt bao nhiêu %?

A: từ 7,0 – 7,5%
B: từ 7,5 – 8,0%
C: từ 6,5 – 6,8%
D: từ 6,8 – 7,3%

Câu 12: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030 thế nào:

A: TP Hà Nội trở thành thành phố “xanh – thông minh – hiện đại”; là Thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh trah quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.
B: TP Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là Thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh trah quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.
C: TP Hà Nội trở thành thành phố “xanh – thông minh – hiện đại”; phát triển năng động, kết quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 10.000 – 12.000 USD.
D: TP Hà Nội trở thành thành phố “xanh – thông minh – hiện đại”; phát triển năng động, kết quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD.

Câu 13: TP Hà Nội đóng góp bao nhiêu % GDP của toàn nước trong giai đoạn 2016 – 2020?

A: 15%
B: 18%
C: 17%
D: 16%

Câu 14: Thành phố TP Hà Nội đã hoàn thành bao nhiêu chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020?

A: 18 chỉ tiêu
B: 15 chỉ tiêu
C: 17 chỉ tiêu
D: 16 chỉ tiêu

Câu 15: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, có bao nhiêu chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 và đó là những chỉ tiêu nào?

A: 05 chỉ tiêu: về kinh tế; về văn hóa – xã hội; về quy hoạch, đô thị; về nông thôn, môi trường; về xây dựng Đảng
B: 03 chỉ tiêu: về kinh tế; về văn hóa – xã hội; về xây dựng Đảng
C: 06 chỉ tiêu: về kinh tế; về văn hóa, xã hội; về quy hoạch, đô thị; về nông thôn; về môi trường; về xây dựng Đảng
D: 04 chỉ tiêu: về kinh tế; về văn hóa – xã hội; về quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường; về xây dựng Đảng

Câu hỏi hình ảnh

Câu 1: Bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được soạn thảo tại địa điểm nào?

A: Số 48 Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
B: Số 5D Hàm Long, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
C: Số 90 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
D: Số 10 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Câu 2: Tác phẩm Đường Kách Mệnh được xuất bản lần đầu vào năm nào?

A: 1925
B: 1930
C: 1931
D: 1927

Câu 3: Trong “Chánh cương vắn tắt của Đảng” năm 1930 đã xác định mục tiêu chính trị của Đảng là gì?

A: Cả 3 phương án trên
B: Dựng ra chính phủ công nông binh, tổ chức ra quân đội công nông
C: Làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập
D: Đánh đổ ách thống trị của thực dân Pháp và chính sách phong kiến

Câu 4: “Mong manh áo vải hồn muôn trượng/ Hơn tượng đồng phơi những lối mòn” 02 câu thơ này của tác giả nào?

A: Nguyễn Đình Thi
B: Cù Huy Cận
C: Tố Hữu
D: Chế Lan Viên

Câu 5: Tỉnh nào có diện tích lớn nhất Việt Nam?

A: Thái Bình
B: TP Nghệ An
C: Gia Lai
D: Thanh Hóa

Câu 6: Hiến pháp thứ nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được trải qua vào trong ngày, tháng, năm nào?

A: Ngày 02/9/1945
B: Ngày 10/10/1954
C: Ngày 09/11/1946

D: Ngày 30/4/1975

Câu 7: Khu Di tích Phủ Chủ tịch thuộc địa bàn phường nào quận Ba Đình?

A: Phường Liễu Giai
B: Phường Đội Cấn
C: Phường Ngọc Hà
D: Phường Bưởi

Câu 8: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng”. Câu nói trên được Đảng ta khẳng định lần thứ nhất tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy?

A: Đại hội lần thứ VI
B: Đại hội lần thứ VIII
C: Đại hội lần thứ V
D: Đại hội lần thứ VII

Câu 9: phối kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phản ánh…

A: Mối quan hệ giữa mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài.
B: Cả ba đáp án trên đều đúng.
C: Quy luật khách quan của cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại cách mạng vô sản.
D: Quy luật khách quan của mối quan hệ giữa những mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Câu hỏi hình ảnh: Hãy chọn đáp án đúng

A: Tổng Bí thư Trần Phú
B: Chủ tịch Hồ Chí Minh
C: Chủ tịch Tôn Đức Thắng
D: Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đề bài: Đề xuất những giải pháp, ý tưởng cụ thể hóa xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới gắn với Chương trình 06 của Thành ủy TP Hà Nội khóa XVII về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người TP Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *