Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày xây dựng Đoàn 26/3 nhằm tuyên truyền sâu rộng về lịch sử ra mắt, quy trình phát triển của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Nhằm biến những khó khăn, thử thách thành động lực, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh đó, để buổi lễ kỷ niệm 26/3 ra mắt thành công đẹp đẽ cũng không thể thiếu kịch bản, lời dẫn chương trình cũng như bài phát biểu. Vậy mời những bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày xây dựng Đoàn 26/3

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
Kỷ niệm 90 năm Ngày xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
(26/3/1931 – 26/3/2021)

I. SỰ ra mắt CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

1. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc xây dựng tổ chức Đoàn

Ngày 05/6/1911 người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành từ bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Với nhiệt huyết của tuổi thanh niên, năm 1917, Người sáng lập “Nhóm những người Việt Nam yêu nước” tại Paris (Pháp), thành phần chủ yếu là thanh niên, mục đích chuẩn bị cho cuộc đấu tranh chính trị chống thực dân Pháp ngay tại Pháp mà hoạt động tiêu biểu là gửi bản yêu sách 08 điểm đòi quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và tự quyết của dân tộc Việt Nam. Dư luận Pháp coi đây là quả bom chính trị nổ ngay giữa Paris. Đến tháng 7/1920, khi được đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã sáng rõ con đường giải phóng dân tộc, từ đó Người quyết định đi theo con đường cách mạng tháng Mười Nga và sau đó tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế III (tháng 12/1920). Năm 1921, tại Paris (Pháp), Nguyễn Ái Quốc xây dựng ra “Hội Liên hiệp những dân tộc thuộc địa”, thành viên chủ yếu là thanh niên, mục đích đoàn kết những lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa thực dân, trải qua tổ chức này truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin đến những dân tộc thuộc địa. Đây đúng là loại hình Quốc tế thanh niên thuộc địa theo quan điểm của Lênin mà Nguyễn Ái Quốc bước đầu bắt tay tiến hành.

Tháng 6/1924, Nguyễn Ái Quốc là đại diện ưu tú của những dân tộc bị áp bức, đại biểu chính thức tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V tại Matxcơva (Nga), Người đã đề nghị với Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản về sự việc xây dựng “Nhóm châu Á” tại trường ĐH Phương Đông nhằm tạo điều kiện cho thanh niên có thời cơ nghiên cứu tình hình, đặc trưng những nước thuộc địa phụ thuộc. Khi tham gia Đại hội Quốc tế thanh niên cộng sản lần thứ IV tại Matxcơva vào tháng 7/1924, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì soạn thảo và trình diễn tại Đại hội “Luận cương về thanh niên thuộc địa”, Trong số đó nêu lên yêu cầu cấp bách phải tổ chức, tập hợp lực lượng thanh niên cách mạng và hình thành những đoàn thể thanh niên, xây dựng những tổ chức Thanh niên cộng sản ở thuộc địa.

Tháng 12/1924, tại Quảng Châu, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã tìm hiểu tình hình, tìm cách tiếp cận và làm việc với nhóm thanh niên trong tổ chức Tâm Tâm xã. Người đã nêu lên những thiếu sót trong nhận thức, hành động của nhóm này và khâm phục tinh thần yêu nước đối với những chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi. Dưới hình thức mở những lớp bồi dưỡng về chủ nghĩa xã hội khoa học và học thuyết Mác – Lênin, Cách mạng tháng Mười Nga, Quốc tế Cộng sản… Nguyễn Ái Quốc đã tạo ra niềm tin mạnh mẽ cho số thanh niên yêu nước và đưa họ dần đến với chân lý cách mạng. Tháng 02 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc tổ chức một nhóm thanh niên bí mật gồm 09 người (Lý Thụy, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Lê Quảng Đạt, Lâm Đức Thụ, Vương Thúc Oánh, Lưu Quốc Long và Lâm Văn Dĩnh). Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng mở đầu cho quy trình hình thành và phát triển những tổ chức thanh niên cách mạng theo Xu thế cộng sản cũng như sự ra mắt của Đoàn Thanh niên Cộng sản ở việt nam.

Tháng 6 năm 1925, “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” với nòng cốt là Cộng sản Đoàn đã chính thức tuyên bố xây dựng và bắt đầu mở rộng những hoạt động, tạo ra bước ngoặt quan trọng trong trào lưu yêu nước của Nhân dân ta, đặc biệt là của thanh niên. Cơ quan ngôn luận của Hội là báo “Thanh niên”, với mục đích truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam và chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự ra mắt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã đặt nền tảng trước tiên để chuẩn bị cho sự ra mắt tổ chức thanh niên sau này.

Cuối năm 1925 đầu năm mới 1926, Nguyễn Ái Quốc cử đồng chí Hồ Tùng Mậu về Thái Lan để củng cố cơ sở cách mạng của bà con Việt kiều, đồng thời lựa chọn một số thiếu niên ưu tú là con em Việt kiều yêu nước đang học tại trường Hoa – Anh học hiệu (của một nhà yêu nước người Trung Quốc) bí mật đưa sang Quảng Châu đào tạo để chuẩn bị cho đội ngũ kế cận cách mạng sau này và chuẩn bị cho việc xây dựng Thanh niên cộng sản Đoàn ở trong nước.

2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam với việc xây dựng tổ chức Đoàn

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất (tháng 10/1930) đã đặt nền móng cho sự ra mắt của Đoàn Thanh niên cộng sản. Hội nghị đã trải qua: “Án nghị quyết về tình hình Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng”. Đặc biệt là trải qua “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động”. Trong Án nghị quyết có ghi: “Đảng phải thi hành ngay Án nghị quyết của Quốc tế cộng sản Đoàn và giúp cho Đoàn có tính độc lập…”. “Đảng Cộng sản phải cần kíp công tác trong quần chúng thanh niên, phải lãnh đạo quần chúng thanh niên… Muốn vậy, chỉ hoàn toàn có thể tổ chức ra một đoàn thể của thanh niên mới được”. “Trung ương, những xứ ủy, những tỉnh, thành, đặc ủy phải phái ra một số đồng chí trẻ tuổi phụ trách tổ chức ra Thanh niên cộng sản Đoàn và giúp cho Đoàn có tính chất độc lập”. “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động” là văn kiện nền tảng về lý luận vận động thanh niên trước tiên của Đảng, đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của trào lưu yêu nước trong thanh niên đang phát triển và thực sự tạo ra những chuyển biến quan trọng trong sự nghiệp xây dựng tổ chức Đoàn.

tiến hành Án nghị quyết tháng 10/1930 về công tác thanh niên của Trung ương Đảng, những cơ sở Đoàn được xây dựng trên hầu hết những địa phương toàn quốc, nhưng hệ thống tổ chức của Đoàn vẫn vẫn chưa được thống nhất và Đoàn vẫn chưa tồn tại sinh hoạt riêng. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 2 ra mắt tại thành phố sài thành từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931 do Tổng Bí thư Trần Phú chủ trì đã dành nhiều thời gian bàn về công tác xây dựng Đảng và xây dựng Đoàn. Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ cần kíp mà Đảng phải làm, Trong số đó có việc phải nhanh gọn xây dựng tổ chức Đoàn: “Cần kíp tổ chức ra Cộng sản thanh niên Đoàn, Đảng cần kíp đánh tan cái thái độ hờ hững lãnh đạm với vấn đề đó. Lập tức những Đảng bộ địa phương phải mau mau tổ chức những ủy viên tổ chức ra Đoàn, đốc xuất cho chi bộ tổ chức; tổ chức cơ quan báo chương về sự việc vận động của Đoàn và phải chỉ huy cho những chi bộ mới xây dựng của Đoàn bắt đầu hoạt động trong quần chúng thanh niên… Trong một thời gian ngắn ngủi tiếp đây, Đảng bộ những địa phương phải gây ra cơ sở của Đoàn…”.

Sau khi có Nghị quyết của Đảng và Chỉ thị của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, những chi bộ đảng ở địa phương đã cử ngay những cấp ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trào lưu thanh niên ngày càng lớn mạnh, đã xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, một số địa phương đã tạo ra hệ thống tổ chức đoàn xã, huyện lên đến tỉnh. Đến cuối năm 1931, số lượng đoàn viên trong toàn quốc lên đến khoảng hơn 2.500 đoàn viên. Qua cao trào cách mạng 1930 – 1931, với những đóng góp to lớn của đoàn viên, thanh niên toàn quốc, Ban Chấp hành Quốc tế thanh niên cộng sản đã công nhận Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương là một bộ phận của Quốc tế thanh niên cộng sản.

Theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 (tháng 3/1961) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một trong những ngày cuối của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai đã bàn và quyết định những vấn đề quan trọng đối với công tác vận động thanh niên) làm ngày kỷ niệm xây dựng Đoàn hằng năm.

3. ý nghĩa sâu sắc sự ra mắt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sự ra mắt của Đoàn TNCS Đông Dương (nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của trào lưu thanh niên việt nam lúc bấy giờ. Đây là sự vận động khách quan thích hợp với quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam; đồng thời thể hiện quan điểm sáng suốt, tầm nhìn chiến lược của Đảng ta và Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về vị trí, tầm quan trọng của thanh niên và công tác thanh niên. Sự ra mắt của Đoàn Thanh niên Cộng sản ở Việt Nam trở thành một dấu mốc lịch sử trọng đại của thế hệ trẻ Việt Nam, từ đây những người cộng sản trẻ tuổi đã có tổ chức riêng của tôi đặt dưới sự lãnh đạo, rèn luyện thường xuyên, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng; luôn sắt son niềm tin với Đảng, trở thành đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng đông đảo, đội quân xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam; luôn phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng giang sơn Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công minh, văn minh.

II. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH – 90 NĂM RÈN LUYỆN VÀ TRƯỞNG THÀNH

1. những tên thường gọi của Đoàn qua những thời kỳ lịch sử

Trải qua những giai đoạn lịch sử, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã mang nhiều tên thường gọi không giống nhau, cụ thể:

  • Từ 1931 – 1936: Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
  • Từ 1936 – 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.
  • Từ 1939 – 1941: Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.
  • Từ 1941 – 1956: Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.
  • Từ 1956 – 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.
  • Từ 1970 – 1976: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.
  • Từ 1976 đến nay: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2. Những góp sức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 năm rèn luyện và trưởng thành

Ngay sau khi xây dựng, Đoàn TNCS Đông Dương đã phát triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 – 1931 mà đỉnh cao là Xô – Viết Nghệ Tĩnh. Từ trào lưu cách mạng giai đoạn này đã xuất hiện nhiều gương thanh niên đấu tranh, hy sinh vì Tổ quốc, tiêu biểu là người đoàn viên thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng trước tòa án kẻ thù: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

Tháng 7/1936, Hội nghị Trung ương Đảng đã đề ra đường lối chuyển hướng nhiệm vụ từ đấu tranh bí mật, phi pháp sang đấu tranh công khai minh bạch hợp pháp và nửa hợp pháp. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương tiếp nối truyền thống của Đoàn TNCS Đông Dương, tích cực vận động thanh niên đấu tranh chống thực dân, đế quốc, phản động tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. Tháng 9/1939, chiến tranh toàn cầu lần thứ II bùng nổ, trong tình hình mới, Tổ chức Đoàn phải chuyển vào hoạt động bí mật và xây dựng tổ chức chặt chẽ với tên mới là Đoàn Thanh niên Phản Đế Đông Dương.

Mùa xuân năm 1941, sau 30 năm hoạt động ở quốc tế, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5 năm 1941, Người đã chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 tại Pác Bó (Cao Bằng). Dưới ánh sáng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam ra mắt tiếp nối sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của những tổ chức thanh niên trước đó do Đảng, Bác Hồ tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cứu quốc cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc, xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

tiến hành lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cách mạng, đoàn viên, thanh niên là lực lượng hăng hái đi đầu trong trào lưu chống “giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”. Thời gian độc lập không được bao lâu, thực dân Pháp quay quay về xâm lược việt nam một lần nữa, cả dân tộc lại bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ đầy gian khổ, hy sinh. Tiêu biểu cho những ngày đầu kháng chiến là tuổi trẻ thành phố sài thành – Chợ Lớn đã xây dựng những Đội Thanh niên xung phong cảm tử, thanh niên tự vệ kiên quyết đánh trả kẻ thù. Tại Thủ đô Hà Thành trong suốt 60 ngày đêm, nhiều chiến sỹ với tuổi đời còn rất trẻ đã ôm bom ba càng chặn xe tăng giặc ngay trên đường phố…

Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I được tổ chức tại Đại Từ, Thái Nguyên (từ ngày 07 đến ngày 14/2/1950) với chủ đề “Chiến đấu và xây dựng tương lai”. Phát huy tinh thần của Đại hội, hàng vạn nam, nữ thanh niên hăng hái xung phong tham gia phục vụ những chiến dịch, trào lưu “Tòng quân giết giặc lập công” phát triển khắp mọi nơi. Sau chín năm trường kỳ kháng chiến, tháng 5/1954, quân và dân ta đã làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Trong cuộc trường kỳ kháng chiến ấy đã xuất hiện nhiều tấm gương tuổi trẻ kiên trì, dũng cảm như: Trần Văn Ơn, Võ Thị Sáu, La Văn Cầu, Cù Chính Lan, Nguyễn Thị Chiên, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện… Họ thật xứng đáng đại diện cho một lớp trẻ “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Ngày 19/10/1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết đổi tên Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II từ ngày 25/10 đến ngày 04/11/1956 Bác Hồ đã ân cần căn dặn: “Đảng và Chính phủ ta hoàn toàn có thể tự hào đã tạo ra một thế hệ thanh niên dũng cảm như những cháu, và mong những cháu tiếp tục phấn đấu hăng hái cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước nhà”. Từ sau Đại hội, tuổi trẻ miền Bắc đã dấy lên trào lưu thi đua lao động sản xuất để khôi phục kinh tế, cải tạo và xây dựng xã hội mới. Hàng vạn thanh niên tham gia xây dựng những công trình thủy lợi, khai hoang phục hóa đất đai; hàng triệu thanh niên hăng hái theo học những lớp bổ túc văn hóa… Ở miền Nam, trào lưu đấu tranh chính trị của thanh niên, học viên, sinh viên tuy bị đế quốc Mỹ và tay sai đàn áp dã man song không hề nao núng. Trong những ngày đồng khởi, những đội “Trung kiên”, “Xung phong” do thanh niên đảm nhận đã được xây dựng ở khắp mọi nơi, tiến hành vây đồn, lấy bốt, trừ gian, phá ấp chiến lược…

Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III được tổ chức tại Hà Thành (từ ngày 23 đến ngày 25/3/1961), đã phát động trào lưu “Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất”. Tháng 8/1964, đế quốc Mỹ leo thang gây chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân, tuổi trẻ Thủ đô đã phát động trào lưu “Ba sẵn sàng”. Được sự chỉ huy kịp thời của Trung ương Đoàn, trào lưu đã phát triển sâu rộng trong toàn quốc, ở miền Bắc, hàng triệu đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia trào lưu “Ba sẵn sàng” nêu cao quyết tâm chi viện cho chiến trường miền Nam với tinh thần “vẫn chưa thắng giặc Mỹ, vẫn chưa về quê nhà”.

Tháng 02/1965, Đại hội Đoàn Thanh niên toàn miền Nam đã phát động trào lưu “Năm xung phong”, sau một thời gian ngắn, có hàng vạn đoàn viên, thanh niên tham gia trào lưu này. Từ trào lưu “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong” đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân với những chiến công xuất sắc như: 10 cô nàng thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, Bảy dũng sỹ Điện Ngọc (Quảng Nam) anh dũng đánh trả một tiểu đoàn địch; Tạ Thị Kiều tay không đoạt bốt giặc; Lê Thị Hồng Gấm chiến đấu đến hơi thở sau cùng không chịu đầu hàng giặc; Nguyễn Văn Trỗi “Còn giặc Mỹ thì không tồn tại hạnh phúc”; Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Viết Xuân “Nhằm thẳng quân thù mà bắn!” trở thành tín hiệu lệnh thúc giục quân và dân ta xông lên tiêu diệt quân thù.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, thể theo ý muốn của cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn quốc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra quyết định: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam được mang tên Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh. Thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã làm nên một Đại thắng mùa xuân năm 1975, toàn quốc thống nhất và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong thắng lợi vĩ đại ấy, có sự đóng góp to lớn của đoàn viên, thanh niên trên khắp những mặt trận. Sau ngày thống nhất nước nhà, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976) đã ra quyết định Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV đã được tổ chức tại Thủ đô Hà Thành (từ ngày 20 đến ngày 22/11/1980). Đại hội đã quyết định đẩy mạnh hơn nữa trào lưu “Ba xung kích” thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ tiến hành thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Vào thời điểm này, hàng triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia trào lưu “Ba xung kích làm chủ tập thể”; gần 9 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia trào lưu “Thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; hàng chục vạn thanh niên gia nhập lực lượng vũ trang, góp phần tích cực bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. tiếp theo là những trào lưu “Hành quân theo bước chân những người anh hùng” đã thú vị gần 6 triệu đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia và “Hành quân theo chân Bác” đã có 10 triệu thiếu niên nhi đồng tham gia.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V được tổ chức tại Hà Thành (từ ngày 27 đến ngày 30/11/1987), Đại hội đã phát động trào lưu “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI ra mắt từ ngày 15 đến 18/10/1992; tại Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VI (tháng 02 năm 1993) đã quyết định triển khai 2 trào lưu lớn là: “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII từ ngày 26 đến ngày 29/11/1997 đã quyết định tiếp tục phát triển và nâng hai trào lưu trên lên một tầm cao mới. Năm 2000, Bộ Chính trị và Chính phủ quyết định chọn là “Năm thanh niên Việt Nam”. Từ thời điểm này trào lưu “Thanh niên tình nguyện” có bước phát triển mới, đi vào thực tiễn, được đông đảo những cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo ra ấn tượng đẹp đẽ về lớp thanh niên Việt Nam của thời kỳ mới.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII từ ngày 08 đến ngày 11/12/2002 với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện” đã mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại hội đã phát động trào lưu lớn “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam cùng xiết chặt tay dưới lá cờ vinh quang của Đoàn, nguyện đi theo con đường cách mạng của Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, nắm chắc thời cơ, vượt qua thử thách, góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới giang sơn.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX ra mắt tại Thủ đô Hà Thành từ ngày 17 đến 21/ 12/ 2007. Đại hội đã khẳng định: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu thực sự trở thành người bạn tri kỷ thiết của thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc. những trào lưu, những cuộc vận động và những hoạt động của Đoàn đều phải hướng tới mục tiêu tập hợp, đoàn kết, giáo dục thanh niên, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho thanh niên rèn luyện và tự khẳng định, vì sự tiến bộ của thanh niên và sự phát triển của giang sơn. Mục tiêu chung của công tác Đoàn và trào lưu thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 – 2012 là: Tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức công dân, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hoá cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; tích cực chăm sóc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu nhi; phát huy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam xung kích “Sớm đưa việt nam ra khỏi tình trạng kém phát triển”, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân tiến hành thắng lợi công nghiệp hoá, hiện đại hoá giang sơn vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, dân chủ, văn minh”. Nhằm cụ thể mục tiêu trên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triệu tập triển khai hai trào lưu lớn là “Năm xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017 là Đại hội của khát vọng tuổi trẻ. Đại hội được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2012 tại Thủ đô Hà Thành. Đại hội đã quyết định tiếp tục triển khai 02 trào lưu “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” (có điều chỉnh, bổ sung những nội dung của hai trào lưu để thích hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới) nhằm tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên tham gia tiến hành thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá giang sơn và hội nhập quốc tế.

Trong nhiệm kỳ Đại hội, nhiều trào lưu lớn của Đoàn được triển khai mạnh mẽ, thú vị sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên và tạo được hiệu ứng đẹp đẽ trong xã hội xã hội như trào lưu “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, những trào lưu học viên, sinh viên như: “học viên 3 rèn luyện”, “Khi tôi 18”, “Sinh viên 5 tốt”; hay trào lưu thi đua “3 trách nhiệm”, “Sáng tạo trẻ”… trào lưu “Thanh niên tình nguyện” có bước phát triển cả về chất lượng và số lượng với những hoạt động nổi trội, ý nghĩa sâu sắc như Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, những hoạt động tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, những hoạt động tình nguyện của y, bác sỹ trẻ, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn… Nhiều chương trình, cuộc vận động hướng về biển đảo thú vị sự quan tâm, tham gia của tuổi trẻ toàn quốc như: “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê nhà”, “Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi”… với nội dung có nhiều đổi mới, sáng tạo đã thú vị được đông đảo thanh niên tham gia, được xã hội ghi nhận, ủng hộ và đánh giá cao. Ngoài ra, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng tích cực tham gia vào nhiều sự kiện, hoạt động chính trị, đối ngoại quan trọng của tuổi trẻ trong khu vực và trên toàn cầu, góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thế hệ trẻ Việt Nam với những nước trên toàn cầu, trang bị cho mình những kỹ năng và kỹ năng rất cần thiết cho việc tham gia vào quy trình hội nhập của giang sơn.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ra mắt từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Thủ đô Hà Thành, với khẩu hiệu hành động “Tiên phong – bản lĩnh – đoàn kết – sáng tạo – phát triển”. Đại hội biểu thị quyết tâm tiến hành mục tiêu công tác đoàn và trào lưu thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022: “Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp lý, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, trọng tâm là giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên. triệu tập triển khai 3 trào lưu hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”; “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì những trào lưu đặc trưng. Toàn Đoàn triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”;“Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. thú vị, tập hợp, giáo dục thanh niên qua trào lưu góp phần phát huy tính tích cực chính trị – xã hội của thanh niên, tạo môi trường thực tiễn rộng lớn, phong phú để giáo dục, rèn luyện, phát huy thanh niên.

III. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, XÂY DỰNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN, GÓP PHẦN XÂY DỰNG giang sơn NGÀY CÀNG GIÀU MẠNH, VĂN MINH

1. Những truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Một là, truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhân dân, với chính sách xã hội chủ nghĩa. Truyền thống quý báu này đã tạo ra động lực tinh thần vô giá xuyên suốt những thời kỳ lịch sử được thể hiện trong hành động cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt của lịch sử gần 90 năm qua.

Hai là, truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, dám suy nghĩ sáng tạo…để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. tiến hành lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thế hệ trẻ việt nam luôn nêu cao tinh thần hăng hái, sẵn sàng xung phong đến những nơi Tổ quốc cần, dù đó là biên cương hay hải đảo, dù công việc đó là mới mẻ hay khó khăn.

Ba là, truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi, trong những tổ chức Đoàn, Hội; đoàn kết gắn bó với Nhân dân; thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, đặc biệt là những thời điểm phải đối mặt với kẻ thù hay thiên tai. Đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế luôn hòa quyện vào nhau, đồng cảm và đồng tâm hợp lực vì những mục tiêu cao quý của dân tộc và thời đại.

Bốn là, truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ, chính trị văn hóa, khoa học, kỹ thuật, quản lý và quân sự… say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, để góp sức cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng. Học ở nhà trường, học trong cuộc sống, học để làm người có ích cho xã hội, luôn được những thế hệ thanh niên phấn đấu, tiến hành ngày càng tốt hơn.

Với những góp sức to lớn trong 90 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã vinh hạnh được nhận nhiều danh hiệu, hình thức khen thưởng của Đảng và Nhà nước: 02 lần nhận Huân chương Sao Vàng, 02 lần nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, 13 Huân chương Lao động, 10 Huân chương Kháng chiến và nhiều phần thưởng cao quý khác. Điều đó khẳng định sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những góp sức xứng đáng của thế hệ trẻ nước nhà và sự phát triển, lớn mạnh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, góp phần xây dựng giang sơn ngày càng giàu mạnh, văn minh

Từ khi ra mắt tới nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; chủ động tìm tòi những hướng đi mới, thích hợp với quy trình cách mạng của dân tộc, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng, Bác Hồ và Nhân dân dành riêng cho thế hệ trẻ; thích hợp với quy luật phát triển của thời đại và nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu nhi. Tổ chức Đoàn đã nghiên cứu phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, đề ra nhiều nghị quyết, Tóm lại, chương trình, kế hoạch để triển khai những mặt công tác Đoàn và trào lưu thanh thiếu nhi. Công tác chỉ huy luôn đổi mới, sáng tạo, kiên trì, quyết liệt, Trong số đó luôn ưu tiên triệu tập hướng về cơ sở, chăm sóc giải quyết những vấn đề bức thiết của thanh thiếu niên, góp phần quan trọng của toàn Đảng, hệ thống chính trị, xã hội và toàn xã hội chăm sóc, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã phát hành 10 đề án, 6 Tóm lại và nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể khác để triển khai tiến hành những mục tiêu, nhiệm vụ công tác đoàn và trào lưu thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 – 2022. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí minh đã ký kết Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp với Chính phủ giai đoạn 2017 – 2022. Ban Bí thư Trung ương Đoàn ký kết chương trình phối hợp với gần 40 bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và nhiều tổ chức khác…; được cụ thể hóa kết quả ở cấp cơ sở, tạo ra cơ chế, chính sách đồng bộ cho công tác thanh thiếu nhi trong tình hình mới.

Với những bước đi và cách mới, quyết liệt, công tác đoàn và trào lưu thanh thiếu nhi trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã đạt được những kết quả rất tích cực, toàn diện trên những mặt công tác.

– Nội dung, phương thức giáo dục được triển khai đồng bộ, đổi mới theo hướng chất lượng, kết quả hơn. Việc tiến hành Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc tiến hành Chỉ thị số 42-CT/TW được xác định là nội dung xuyên suốt, nhiệm vụ cơ bản, bao trùm trong công tác giáo dục của Đoàn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của tuổi trẻ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được tổ chức thường xuyên, bám sát những sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của giang sơn. những cấp bộ Đoàn duy trì kết quả những kênh thông tin truyền thống, phát huy vai trò social nhằm kịp thời cung ứng thông tin, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên. Việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng có nhiều kết quả tích cực trải qua việc xây dựng và duy trì quy mô “Câu lạc bộ lý luận trẻ” và Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt – Mỗi tuần một mẩu chuyện đẹp”. những sản phẩm tuyên truyền trên Internet và social như infographic, video Video, bộ ảnh, video ca nhạc, poster cổ động, phóng sự, phim ngắn… do những cấp bộ Đoàn xây dựng nhân những ngày lễ lớn, những sự kiện chính trị quan trọng được thanh thiếu niên yêu thích, đón nhận. Hình thức thi tìm hiểu trực tuyến phát huy kết quả trong công tác giáo dục của Đoàn.

– những trào lưu có sự đổi mới trong phương thức tổ chức, phát triển về quy mô, kết quả từng bước được nâng lên, qua đó đã phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp, nhất là dịch Covid-19, những cấp bộ đoàn đã chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức triển khai trào lưu, kịp thời update những nội dung mới theo tình hình thực tiễn và theo chỉ huy của Đảng, Chính phủ đã mang lại kết quả tích cực. trào lưu “Thanh niên tình nguyện” tiếp tục được đoàn viên, thanh niên đón nhận, được thẩm thấu đến cơ sở trải qua việc thiết kế và tổ chức triển khai trào lưu rộng khắp, toàn diện từ Trung ương đến cơ sở; những số liệu thống kê đã cho thấy sự tăng trưởng về diện rộng và tác động của trào lưu. trào lưu “Tuổi trẻ sáng tạo” được đẩy mạnh tiến hành ngay từ đầu nhiệm kỳ đã thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong đoàn viên, thanh thiếu nhi. trào lưu “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” tiếp tục được triển khai kết quả, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

– những chương trình đồng hành với thanh niên được quan tâm, đẩy mạnh đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, đặc biệt trong học tập, tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và những kỹ năng trong cuộc sống rất cần thiết đối với thanh niên.

– Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 – 2022 được triển khai với nhiều điểm đổi mới, thích hợp hơn với điều kiện học tập, rèn luyện và sự trưởng thành của thiếu nhi. trào lưu “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” tiếp tục được xác định là trọng tâm, xuyên suốt của nhiệm kỳ. Công tác bảo vệ, chăm sóc cho trẻ em và tiến hành nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em có nhiều chuyển biến tích cực, dần đi vào thực chất.

– Công tác quốc tế thanh niên tiếp tục có những bước phát triển mới về chiều sâu, chất lượng được nâng lên, đóng góp tích cực vào thành công chung của công tác đối ngoại nhân dân. những hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam được quan tâm triển khai kết quả.

– Công tác xây dựng Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục được coi trọng và triển khai quyết liệt để tiến hành những chủ trương mới, tiêu biểu: chủ trương 1+2; chủ trương 1+1; xây dựng cơ sở Đoàn 3 chủ động; tiến hành sắp xếp lại bộ máy Đoàn cấp tỉnh được tiến hành quyết liệt, có nhiều cách làm sáng tạo, kết quả, qua đó, chất lượng cán bộ đoàn, đoàn viên, tổ chức cơ sở Đoàn từng bước được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn có chuyển biến tích cực. Nội dung và phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên được đổi mới theo hướng đáp ứng với nhu cầu, sở thích của thanh niên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên tăng so với đầu nhiệm kỳ.

– Công tác Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” tiếp tục được triển khai có kết quả, chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đánh giá, kết nạp ngày càng được nâng cao. những cấp bộ Đoàn tích cực tham mưu xây dựng và triển khai những chủ trương, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên. những hoạt động phản biện xã hội được tham mưu, triển khai dưới nhiều hình thức, tạo môi trường để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng những chủ trương, chính sách, pháp lý liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên, đặc biệt triệu tập vào góp ý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi). những cấp bộ Đoàn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức chính trị – xã hội cùng cấp tiến hành việc phản biện những dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền địa phương về những vấn đề phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội tại địa phương.

Khẩu hiệu tuyên truyền 90 năm ngày xây dựng Đoàn

1. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)!

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – 90 năm rèn luyện và trưởng thành!

3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng hành cùng sự phát triển của thanh niên Việt Nam!

4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên!

5. Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng!

6. Tuổi trẻ Việt Nam tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn!

7. Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển!

8. Tuổi trẻ Việt Nam tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh!

9. Thanh niên Việt Nam xung kích, tình nguyện, sáng tạo xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa !

10. Khát vọng tuổi trẻ dựng xây giang sơn!

11. Thanh niên Việt Nam sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp!

12. Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, chủ động hội nhập quốc tế!

13. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam!

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *