Ngày 18/11 được lấy làm ngày kỷ niệm xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc). Để công tác tuyên truyền cho ngày hội đại đoàn kết toàn dân ra mắt thành công tốt đẹp đẽ, những bạn cần tìm hiểu để nắm vững hơn về lịch sử ra mắt, sự phát triển của ngày hội này.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức vào 18/11 hàng năm
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức vào 18/11 hàng năm

Để đạt được mục tiêu trên đây, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những cấp và những tổ chức thành viên thống nhất hành động, quyết tâm phấn đấu triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tuyên truyền, vận động, tập hợp những tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa những hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi những tầng lớp Nhân dân. Tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để kịp thời phản ánh đến những cơ quan Đảng, Nhà nước; theo dõi, giám sát và đôn đốc việc xử lý, giải quyết.

Thứ hai, vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, triển khai thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của giang sơn. Vận động Nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, Marketing, phát huy tài năng, sáng kiến, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, cùng Đảng, Nhà nước, những cấp, những ngành vượt qua khó khăn, thử thách, tạo đà tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế vương quốc, cải thiện nâng cao chất lượng toàn diện đời sống Nhân dân. Vận động Nhân dân tăng cường tự quản, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chăm sóc sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; tham gia bảo vệ môi trường, đối phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; gương mẫu chấp hành pháp lý, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, đẩy lùi tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội. Phát huy truyền thống tương thân tương ái; triển khai công tác đền ơn, đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội; triển khai những hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện, vận động giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, hoạn nạn.

Thứ ba, triển khai dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong trắng vững mạnh. Tiếp tục vận động, phát huy vai trò Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; tổ chức góp ý và tập hợp ý kiến của Nhân dân tham gia vào những dự thảo văn kiện và sáng kiến tham gia xây dựng Đảng, xây dựng giang sơn vào dịp đại hội Đảng những cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phối hợp hoàn thiện những quy định pháp lý, tổ chức và vận động cử tri, Nhân dân triển khai đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; nâng cao chất lượng, tác dụng tổ chức tiếp xúc cử tri. Phát huy vai trò của Mặt trận và sức mạnh của Nhân dân trong tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tăng cường giám sát việc triển khai những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước; tham gia xây dựng, phản biện dự thảo những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thứ tư, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân. Đẩy mạnh những hoạt động đối ngoại Nhân dân theo phương châm “chủ động, sáng tạo, tác dụng”, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân những nước trên toàn cầu, góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng, tăng cường ngoại giao của Nhà nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuyên truyền, vận động Nhân dân triển khai chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước. Vận động, tạo sự ủng hộ của bè bạn quốc tế, góp phần bảo vệ chủ quyền vương quốc, giữ vững hòa bình, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển giang sơn.

Thứ năm, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tác dụng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Kiện toàn Ủy ban Mặt trận những cấp với thành phần, cơ cấu hợp lý để Mặt trận thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, đại diện tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan chuyên trách Ủy ban Mặt trận những cấp thích hợp với tác dụng, nhiệm vụ mới theo hướng tinh gọn, hoạt động có tác dụng. Xây dựng đội ngũ cán bộ của Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của công tác vận động quần chúng. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ năng lực đội ngũ cho cán bộ chuyên trách; phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ Chuyên viên, cộng tác viên. Nâng cao chất lượng, tác dụng hoạt động của Hội đồng Tư vấn, Ban Tư vấn, Ban công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận trên cơ sở đổi mới toàn diện những mặt công tác, những lĩnh vực hoạt động của Mặt trận, từ những việc xây dựng và phát hành chủ trương, tổ chức triển khai triển khai, tăng cường cơ chế phối hợp trong và ngoài hệ thống.

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), chúng ta càng tự hào về truyền thống yêu nước, vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, kế thừa và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là nhân tố cơ bản để triển khai thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa giang sơn và hội nhập quốc tế, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đề cương tuyên truyền ngày đại đoàn kết năm 2020 - Mẫu 2

1. Tuyên truyền về lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới

- Trải qua 90 năm ra mắt và phát triển, với nhiều tên thường gọi không giống nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ Hội Phản đế liên minh, hình thức thứ nhất của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp những tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất giang sơn, bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Cùng với quy trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên thường gọi không giống nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những góp sức xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- triển khai Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; triển khai dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong trắng, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh. Phát huy mạnh mẽ vai trò của những tổ chức thành viên và những tầng lớp Nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao tác dụng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ nêu trên.

2. Tuyên truyền lịch sử, truyền thống vẻ vang của địa phương, xã hội dân cư nơi tổ chức Ngày hội

- Khái quát, ngắn gọn về lịch sử hình thành, phát triển ở xã, (phường, thị trấn), xã hội dân cư.

- Những tấm gương có nhiều đóng góp xây dựng xã (phường, thị trấn), xã hội dân cư qua những thời kỳ.

- Truyền thống sinh hoạt, văn hóa đẹp đẽ của xã (phường, thị trấn), xã hội dân cư.

3. Tuyên truyền những tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng xây dựng địa phương, xã hội dân cư

- Thời gian qua, hưởng ứng những cuộc vận động, trào lưu thi đua do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, xã (phường, thị trấn), xã hội dân cư có nhiều cách làm sáng tạo; nhiều quy mô được xây dựng có tác dụng; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của những tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, đóng góp những nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- trải qua những cuộc vận động, trào lưu thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng những cuộc vận động, những trào lưu thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” như:

+ Khu dân cư, Chi hội: ...............................................................................

+ Gia đình ông (bà):.....................................................................................

+ Cá nhân: ...................................................................................................

4. Tuyên truyền về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

- Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở xã hội dân cư vào dịp ngày 18/11 hằng năm. Tùy thuộc tình hình thực tiễn, Ngày hội tổ chức theo phạm vi, quy mô: Khu dân cư, liên khu dân cư, những khu dân cư trong toàn xã, phường, thị trấn.

- Mục đích, ý nghĩa sâu sắc ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc:

+ Thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

+ Đánh giá và biểu dương những điển hình tiêu biểu triển khai những cuộc vận động, những trào lưu thi đua yêu nước ở xã hội dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

+ Góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới, triển khai có tác dụng Nghị quyết Đại hội Đảng những cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

- Tổ chức những hoạt động thiết thực xây dựng xã hội dân cư ngày càng đoàn kết, giàu đẹp: Tổ chức thăm và tặng quà những gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận những thời kỳ; xây dựng, khánh thành Nhà đại đoàn kết, công trình dân sinh ở cộng đồng; trồng và chăm sóc cây xanh; vệ sinh, chỉnh trang khu dân cư sạch, đẹp; tổ chức những hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt xã hội./.

Đề cương tuyên truyền ngày đại đoàn kết năm 2020 - Mẫu 3

Phần 1: Ôn lại lịch sử ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Kính thưa những đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu!

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị về sự việc xây dựng Hội Phản đế liên minh. Đây là hình thức tổ chức thứ nhất của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Điều 11 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2015) quy định: “Ngày 18 tháng 11 hàng năm là Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam triển khai nhiệm vụ hiệu triệu, tập hợp những lực lượng yêu nước, đoàn kết những giai cấp, những dân tộc, những tôn giáo, những tầng lớp xã hội cùng chung sức đánh đuổi kẻ thù, giành độc lập tự do cho dân tộc và đưa toàn quốc đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất giang sơn, tại Đại hội thống nhất những tổ chức Mặt trận của toàn quốc, ra mắt từ ngày 31-1 đến 4-2-1977, 3 tổ chức Mặt trận là: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh những lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam đã hợp nhất và lấy tên chung là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

rất có thể khẳng định từ khi có Đảng là có Mặt trận. Ngay sau khi nhân dân giành được chính quyền, Mặt trận trở thành một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị. Tuy vai trò, vị trí, tác dụng và phương thức hoạt động của từng bộ phận trong hệ thống chính trị có không giống nhau nhưng đều triển khai và phát huy quyền làm chủ của nhân dân nhằm một mục đích chung là: Phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh, có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế. Hiến pháp năm 2013 đã xác định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kính thưa quí vị!

Hiện nay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu ra sức triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh”. Nhân dân ta triển khai nhiệm vụ đó trong lúc tình hình toàn cầu đang có nhiều biến động đòi hỏi phải động viên mọi tầng lớp nhân dân triển khai đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực mới “đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế bền vững, phấn đấu sớm đưa việt nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Từ đầu năm mới 2020 đến nay, hệ thống Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của tôi, thường xuyên tăng cường phối hợp thống nhất hành động với những tổ chức thành viên, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết những tầng lớp nhân dân thành phố, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở để triển khai triển khai có tác dụng những trào lưu thi đua yêu nước, những cuộc vận động lớn như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Cuộc vận động “Vì biển đảo quê nhà – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, qua đó tiếp tục huy động nguồn lực xã hội to lớn triển khai Chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân thành phố đã và đang quyết tâm triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, lập thành tích chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của giang sơn. Đặc biệt, đã hưởng ứng những hoạt động chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày thành phố sài thành – Gia Định chính thức vinh hạnh mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2020), tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hệ thống Mặt trận thành phố đang tổ chức tổng kết 5 năm triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phần 2: Báo cáo tình hình cụ thể của khu dân cư đã đạt được trong năm 2020 do Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp bổ sung nội dung sau phần 1:

Trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hôm nay, Ban công tác Mặt trận khu phố (ấp).............................báo cáo tóm lại 1 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và kết quả triển khai trào lưu Vì thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn (2018), như sau:

  • Kết quả triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” từ 15/11/2018 đến 15/8/2020 và kết quả phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nội dung này biên tập khoảng 1,5 trang A4.
  • Nêu hạn chế, nguyên nhân hạn chế và kinh nhiệm thực tiễn. Một số nội dung cần đưa ra khu dân cư để bàn thảo. Nội dung này khoảng 0,5 trang A4.
  • Dự kiến phương hướng năm 2020 (ngắn gọn, cụ thể).

Phần 3: (Cảm ơn và kết thúc bài phát biểu)

Nhân dịp này, xin cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận (huyện.............., phường (xã, thị trấn) ....................., những tổ chức đoàn thể, những tôn giáo, dân tộc… đã quan tâm, giúp đỡ, theo sát mọi hoạt động của xã hội dân cư chúng ta. Xin nhiệt liệt biểu dương và chân thành cảm ơn toàn thể quý vị, những tổ chức trong khu dân cư chúng ta năm qua đã đồng tâm hiệp lực, đóng góp xây dựng xã hội dân cư đạt nhiều kết quả đẹp đẽ và kính mong sẽ nhận được sự đóng góp quý báu hơn nữa trong thời gian tới.

Kính chúc những đồng chí lãnh đạo, quí vị đại biểu nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin chân thành cảm ơn.

Đề cương tuyên truyền ngày đại đoàn kết năm 2020 - Mẫu 4

Kính thưa...

Trong năm qua nhân dân toàn quốc phấn khởi chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; sôi nổi tham gia những trào lưu thi đua yêu nước, tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; phấn đấu triển khai thắng lợi những nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020. Hôm nay, chúng ta vui mừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020). Nhân dịp này, chúng ta sơ kết, đánh giá kết quả một năm triển khai những trào lưu thi đua yêu nước, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; biểu dương những tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong trào lưu thi đua yêu nước, triển khai cuộc vận động và tổ chức những hoạt động thiết thực góp phần xây dựng xã hội dân cư của chúng ta ngày càng đoàn kết, ngày càng vững mạnh.

Kính thưa những quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con!

Đại đoàn kết đúng là nội dung xuyên suốt và nhất quán trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trong suốt cuộc đời hoạt động, Người đã không ngừng chăm sóc, vun trồng cho sự nghiệp đoàn kết toàn dân, tập hợp lực lượng trong một Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Trải qua 86 năm ra mắt và phát triển, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, từ Hội Phản đế liên minh, hình thức thứ nhất của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp những tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Cùng với quy trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận Dân tộc thống nhất đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên thường gọi không giống nhau đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những góp sức xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Kế tục truyền thống của Hội Phản đế liên minh và Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Mặt trận Việt Minh đã tập hợp đoàn kết vận động toàn dân tộc nổi dậy làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (ngày nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt nhân dân ta đã kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và không ngừng lớn mạnh trở thành hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam. Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh những lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam, nhân dân ta đã làm tròn nhiệm vụ lịch sử vẻ vang giải phóng miền Nam, thống nhất giang sơn, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trong toàn quốc.

Từ ngày nước nhà thống nhất, toàn quốc đi lên chủ nghĩa xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, triển khai thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa giang sơn chuyển sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới, tháng 5 năm 1995, nhân kỷ niệm 108 năm ngày sinh của Người, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động trong toàn quốc cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” sau đó là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Đây là Cuộc vận động nhân dân rộng lớn trong toàn quốc của thời kỳ đổi mới có nội dung toàn diện, ra mắt trong thời gian dài.

Qua 22 năm triển khai triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” cho thấy: Nội dung Cuộc vận động đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước và gắn với nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương. quy trình triển khai Cuộc vận động đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, xã hội dân cư, góp phần triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở từng địa bàn khu dân cư; đã khơi dậy truyền thống đoàn kết trong những tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân trải qua hình thức tự quản ở cơ sở, tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong trắng vững mạnh… Kết quả của Cuộc vận động đã góp phần quan trọng cùng Nhà nước triển khai đường lối của Đảng về công cuộc đổi mới giang sơn, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Từ thực tiễn 22 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 17 năm Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, kế thừa những kết quả quan trọng của hai cuộc vận động, khắc phục cơ bản những hạn chế trong quy trình tổ chức triển khai thời gian qua, đồng thời đảm bảo thống nhất nội dung trong công tác vận động những tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng xã hội dân cư phát triển, góp phần triển khai chủ trương, nghị quyết của Đảng, chương trình, đề án của Chính phủ về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôi mới, đô thị văn minh”. Cuộc vận động là cơ sở để MTTQ Việt Nam những cấp hiệp thương với những tổ chức thành viên, phối hợp với chính quyền những cấp để xây dựng và triển khai cụ thể chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam ở những cấp và mỗi địa phương.

triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kết quả triển khai triển khai Chương trình hành động nhiệm kỳ 2014 - 2020 của Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên nhân dân tham gia những trào lưu thi đua yêu nước, những cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực góp phần triển khai thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền vương quốc trong tình hình mới, nhất là chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; tham gia xây dựng Đảng trong trắng vững mạnh, giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư, để Đảng ta mãi xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao tác dụng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ nêu trên.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày hội đại Đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, mừng ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng ta vui mừng thấy rằng xã hội dân cư của chúng ta đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ sau một thời gian triển khai triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hơn 8 năm triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta đã ngày càng được cải thiện.

Nhìn lại một năm qua, xã hội dân cư của chúng ta đã cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau triển khai có kết quả đẹp đẽ trên nhiều lĩnh vực của 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc xây dựng xã hội dân cư tự quản và triển khai ngày càng tốt hơn 5 nội dung của Cuộc vận động đòi hỏi bà con chúng ta phải bằng hành động thiết thực để tăng cường đoàn kết hơn nữa trong xã hội dân cư. Đoàn kết là sức mạnh vô địch để phát huy dân chủ thực sự, để khai thác và phát huy nội lực, để xây dựng xã hội dân cư của chúng ta ngày một phát triển; giảm nghèo bền vững, tăng hộ khá, hộ giàu chính đáng và hợp pháp; đường làng, ngõ phố phong quang sạch đẹp; không phát sinh có tệ nạn xã hội, không tồn tại người vi phạm pháp lý, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước; cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, ai cũng có thể có việc làm, ai cũng tham gia học tập, thôn xóm yên bình, môi trường sáng - xanh, sạch đẹp.

Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, nguyện cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, triển khai có tác dụng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đổi mới phương thức triển khai và nâng cao tác dụng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo hướng xác định nhiệm vụ trọng tâm công việc, đối tượng vận động hằng năm. Quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp phần triển khai thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kính thưa những quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con!

Trong thú vui của Ngày hội hôm nay, Ban công tác Mặt trận xin cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và những đoàn thể những cấp đã quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn và theo sát mọi hoạt động của xã hội dân cư; xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của khu dân cư chúng ta, chân thành cảm ơn toàn thể bà con, những tổ chức trong xã hội dân cư, trong năm qua đã đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng xã hội dân cư đạt nhiều kết quả đẹp đẽ.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Thành công, thành công, đại thành công.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *