Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí là mẫu đơn được lập ra nhằm xin đề nghị cấp bù tiền miễn giảm học phí được quy định tại Nghị định số 145/2018/NĐ-CP của Chính phủ, để được kiểm tra, giải quyết để được cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và cơ chế hiện hành. tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng xem thêm và tải mẫu tại đây.

Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho học viên, sinh viên đang học tại những cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH ngoài công lập hoặc tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH thuộc doanh nghiệp nhà ớc, tổ chức kinh tế)

Kính gửi: Phòng lao động-thương binh và xã hội (cấp huyện)…………………….

Họ và tên:……………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………

Nơi sinh:………………………………………………………………………

Lớp: ……………….. Khóa …………. Khoa:…………………………….

Họ tên cha/mẹ học viên, sinh viên:…………………………………………

Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):…………………………………………

Xã (Phường): ………………………….. Huyện (Quận): …………………………..

Tỉnh (Thành phố): ……………………………………………………………………

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 86)

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được kiểm tra, giải quyết để được cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và cơ chế hiện hành.

………, ngày …. tháng …. năm …..
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ sgiáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH ngoài công lập hoặc của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH thuộc doanh nghip nhà nước, tổ chức kinh tế

Trường: ……………………………………………………………………………………

Xác nhận anh/chị: …………………………………………………,…………………….…

Hiện là học viên, sinh viên năm thứ ……… Học kỳ: ……… Năm học …………… khoa ….. khóa học ………. thời gian khóa học ……… (năm);

Hình thức đào tạo: ………………………….. (ghi rõ hình thức đào tạo: chính quy, liên thông …).

Kỷ luật: ……………………….. (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).

Mức thu học phí: ……………..đồng/tháng (nếu thu học phí theo tín chỉ thì phải quy đổi về mức thu theo niên chế).

Đề nghị phòng lao động – thương binh và xã hội kiểm tra giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho anh/chị theo quy định và cơ chế hiện hành.

………, ngày…. tháng…. năm……
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN HỌC PHÍ

(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo ngoài công lập)

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo

Họ và tên (1): …………………………………………..…

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2): ………

Hiện đang học tại lớp: …………………………………

Là học viên trường: …………………………………….

Thuộc đối tượng: Trẻ em học lớp mẫu giáo 05 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, hoặc có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, những xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

Căn cứ vào Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được kiểm tra để được cấp bù học phí theo quy định và cơ chế hiện hành.

……….. ,ngày … tháng … năm…….
Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Cơ sở giáo dục ngoài công lập (4)

Xác nhận em: ………………………………………………

Hiện đang học tại lớp …… Học kỳ: …..Năm học:………

……….. ,ngày … tháng … năm…….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ).

(2) Ghi tên của trẻ em.

(3) Cha, mẹ (hoặc người giám hộ) ký xác nhận vào đơn.

(4) Xác nhận của cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *