Đơn đề nghị cấp học bổng chính sách là biểu mẫu được lập ra nhằm giúp những em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, giảm sút gánh nặng tài chính để chuyên tâm vào việc học đạt kết quả cao.

Đây là 2 mẫu đơn mới nhất được phát hành kèm theo Nghị định 84/2020/NĐ-CP do Chính phủ phát hành. Nếu vẫn chưa chắc chắn viết đơn xin học bổng thế nào, mời những em cùng theo dõi mẫu đơn dưới đây.

Đơn đề nghị cấp học bổng chính sách

  • Đơn đề nghị cấp học bổng chính sách – Mẫu 1
  • Đơn đề nghị cấp học bổng chính sách – Mẫu 2
  • Hồ sơ hưởng chính sách học bổng

Đơn đề nghị cấp học bổng chính sách – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………..

Họ và tên: …………………………………………………………………. Dân tộc:………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………………

Lớp:………………………………………………………… Khóa:…………………………………………..

Mã số học viên (nếu có):……………………………………………………………………………………

Thuộc đối tượng:……………………………………………………………………………………………..

(ghi rõ đối tượng được hưởng học bổng chính sách)

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày…. tháng… năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường đánh giá để cấp học bổng chính sách theo quy định.

………, ngày…. tháng…. năm….
XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC
(Quản lý học viên, sinh viên)
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn đề nghị cấp học bổng chính sách – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH

Kính gửi: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Họ và tên: ……………………………………………………… Dân tộc: …………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………

Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………………

Lớp:……………………………………………………………. Khóa:………………………………………..

Họ tên cha/mẹ học viên:…………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………….

Mã số học viên (nếu có):……………………………………………………………………………………

Thuộc đối tượng:……………………………………………………………………………………………..

(ghi rõ đối tượng được hưởng chính sách)

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày…. tháng… năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường đánh giá để cấp học bổng chính sách theo quy định.

…..…, ngày…. tháng…. năm
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHNGHỆP TƯ THỤC

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp: …………………………………………………………………………….

Xác nhận anh/chị: …………………………………………………………………………………………….

Hiện là học viên lớp: …….. Khóa: …. Thời gian khóa học: …….. (năm)

Hệ đào tạo: ……………. của nhà trường.

Kỷ luật:…………………………………………. (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).

Đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đánh giá cấp học bổng chính sách cho anh/chị theo quy định.

….., ngày…. tháng…. năm….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

Hồ sơ hưởng chính sách học bổng

a) Đối với sinh viên theo cơ chế cử tuyển: Bản cam kết của sinh viên, có xác nhận của nhà trường nơi đang theo học.

b) Đối với học viên trường dự bị ĐH, trường phổ thông dân tộc nội trú: Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được xác nhận từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy khai sinh; giấy báo trúng tuyển;

c) Đối với học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp giành cho thương binh, người khuyết tật: Đơn đề nghị; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được xác nhận từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy khai sinh; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được xác nhận từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp đối với học viên là người khuyết tật; trường hợp học viên vẫn chưa xuất hiện giấy xác nhận khuyết tật thì bổ sung bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được xác nhận từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện về sự việc trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được xác nhận từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu thẻ thương binh đối với học viên là thương binh.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *