Đơn đề nghị miễn tiền phạt vi phạm hành đúng là biểu mẫu được lập ra để xin được miễn giảm tiền phạt. 

Đây là mẫu đơn mới nhất được Chính phủ phát hành kèm theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về VAT, hóa đơn. Tuy nhiên mẫu đơn này hoàn toàn có thể vận dụng để áp dụng miễn tiền phạt trên những lĩnh vực khác. Vậy tiếp về sau là mẫu đơn và cách viết mời những bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Đơn đề nghị miễn tiền phạt

Mẫu số: 01/ĐNMTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN TIỀN PHẠT

Kính gửi:[1] ………………………………………

Tên người nộp VAT:………………………………………………………………………

Mã số VAT:……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………….

Dế yêu: ………………………… Fax: ………………E-mail:…………………..

1. Căn cứ đề nghị miễn tiền phạt vi phạm hành chính về VAT, hóa đơn: bị thiệt hại về vật chất trong trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật Quản lý VAT, cụ thể:

[2] ………… bị thiệt hại vật chất do[3]…………………………………………………..

– Địa điểm xảy ra:…………………………………………………………………………………

– Thời gian xảy ra:………………………………………………………………………………

– Giá trị thiệt hại vật chất:……………………………………………………………………….

– Giá trị thiệt hại được bồi thường (nếu có):………………………………………………

2. Tổng số tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (nếu có) còn nợ tại thời điểm xảy ra sự kiện bất khả kháng: ……………………đồng (bằng chữ……………………, Trong số đó:

– Tiền phạt: ………………………… đồng (bằng chữ……………………………..

– Tiền chậm nộp tiền phạt: ……………………đồng (bằng chữ………………….

3. Số tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt đề nghị được miễn: ……………… đồng (bằng chữ………………, Trong số đó:

– Tiền phạt: …………………………đồng (bằng chữ………………………………….

– Tiền chậm nộp tiền phạt: …………………………đồng (bằng chữ………………

4. Hồ sơ gửi kèm:[4]

a)………………………………………………………………………………………………………..

b)……………………………………………………………………………………………………….

[2] …………………… cam đoan số liệu, tài liệu và thông tin nêu trên là đúng và phụ trách trước pháp lý về những tài liệu, số liệu đã khai./.

……., ngày…tháng…năm….
NGƯỜI NỘP VAT hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP VAT
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Cách lập đơn đề nghị miễn tiền phạt

[1] Ghi tên người phát hành quyết định xử phạt hoặc cơ quan của người có thẩm quyền phát hành quyết định xử phạt;

[2] Ghi tên người nộp VAT;

[3] Ghi cụ thể trường hợp bất khả kháng người nộp VAT gặp phải theo quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật Quản lý VAT;

[4] Ghi rõ tên từng loại tài liệu, bàn chính hay bản sao.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *