Đơn đề nghị mua hóa đơn là mẫu văn bản quan trọng đối với những tổ chức, doanh nghiệp Marketing thuộc đối tượng mua hóa đơn do cơ quan Thuế VAT phát hành.

Hiện nay, mẫu đơn đề nghị để mua hóa đơn mới nhất được phát hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Nội dung trong mẫu đơn cần trình diễn những thông tin cơ bản của tổ chức, cá nhân đề nghị mua hóa đơn, số lượng hóa đơn chứng từ để mua. Vậy tiếp về sau là mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn, mời những bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–

…, ngày…tháng…năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

Kính gửi:…….…………………………………………………………..

I. TỔ CHỨC, HỘ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

1. Tên doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân: …………………..…………….…

2. Mã số Thuế VAT:………………………………………………………………………………..

3. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………….

4. Địa chỉ nhận thông báo Thuế VAT:……………………………………………………….

5. Số Dế yêu liên hệ:…………………………………………………………………

Cố định Di động: ………………………………………………………………………….

6. Người đại diện theo pháp lý:……………………………………………………

7. Vốn điều lệ (ghi theo số đã góp đủ);………………………………………………

8. Số lượng lao động: …………………………………………………………………….

9. Tên người tiêu dùng hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được doanh nghiệp, tổ chức Marketing, chủ hộ Marketing ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp lý):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu người tiêu dùng hóa đơn:………………………………….

Ngày cấp: ……………………………….Nơi cấp:………………………………………….

II. SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐỀ NGHỊ MUA

Đề nghị cơ quan Thuế VAT bán hóa đơn để sử dụng theo số lượng và loại như sau:

Đơn vị tính: số

STT

Loại hóa đơn

Tồn đầu kỳ trước

Số lượng mua kỳ trước

Sử dụng trong kỳ

Còn cuối kỳ

Số lượng mua kỳ này

Sử dụng

Mất/ cháy/ hỏng

Hủy

Cộng

Tôi xin cam kết:

Đã nghiên cứu kỹ những quy định trong Luật Thuế VAT, Nghị định …/…/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số …./…/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Quản lý và sử dụng hóa đơn do cơ quan Thuế VAT phát hành đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá nhân xin hoàn toàn phụ trách trước pháp lý.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO pháp lý

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú: Hộ, cá nhân Marketing không cần đóng dấu.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *