Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Đơn đề nghị thay đổi nơi cấp C/O được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Đơn đề nghị thay đổi nơi cấp C/O là mẫu đơn được ban hành kèm theo Nghị định 31/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa do Chính phủ ban hành. Mẫu đơn được lập ra khi thương nhân muốn thay đổi nơi cấp xuất xứ nguồn gốc của hàng hóa. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……..

….., ngày tháng năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NƠI CẤP C/O

Kính gửi: Tên cơ quan, tổ chức cấp C/O hiện tại