Đơn xin xác nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền về việc xin xác nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị.

Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày chi tiết thông tin của người làm đơn, đơn vị công tác, lý do làm đơn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu đơn tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
XÁC NHẬN TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Kính gửi:………………………………………

Tên tôi là: ………………. Giới tính: ……………..

Sinh ngày ………… tháng ……….. năm …….

Nơi sinh: …………………………………………..

Quê quán: ………………………………………..

Chức vụ: ………………..……………………

Đơn vị công tác:………………….…………

Căn cứ Công văn số……………………, Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW ngày 11/12/2012 và Thông báo số ………………………….. của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố………… về việc gửi hồ sơ xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, Công chức, viên chức;

Tôi có nhu cầu xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị. Vì vậy, tôi viết đơn này kính trình các cấp có thẩm quyền xem xét điều kiện để xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị theo quy định hiện hành:

Hồ sơ đề nghị xác nhận trình độ lý luận chính trị của cá nhân gồm:

– Đơn đề nghị xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp lý luận chính trị;

– Các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm (bản sao công chứng).

…….., ngày … tháng … năm 20….

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thông Tin Học Viên
Cấp Giấy Xác Nhận Trình Độ Tương Đương Sơ Cấp Chính Trị

Họ và tên:…………………………………

Ngày, tháng năm sinh:……….tại………

Đơn vị công tác:…………………………

Điện thoại DĐ:……………………………

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *