Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp cá nhân là mẫu giấy đề nghị được doanh nghiệp cá nhân lập ra và gửi tới phòng đăng ký Sale để đề nghị về sự việc đăng ký Sale doanh nghiệp cá nhân.

Đây là biểu mẫu mới nhất theo quy định hiện nay được phát hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT. Nội dung trong mẫu giấy đề nghị nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin về doanh nghiệp đăng ký. Vậy tiếp sau này là nội dung chi tiết giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp cá nhân, mời những bạn cùng theo dõi tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…, ngày … tháng … năm …

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
DOANH NGHIỆP cá nhân

Kính gửi: Phòng Đăng ký Sale tỉnh, thành phố…….

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………………………. Giới tính: …………………

Sinh ngày: …./ …./ ….. Dân tộc: ……………………………….. Quốc tịch: …………………………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

□ chứng tỏ nhân dân

□ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu

□ Loại khác (ghi rõ): ………………………….

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………………………………………….

Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp: ……………………….. Ngày hết hạn (nếu có):…………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………….

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị Xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc:……………………………………………………………………………………………………

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………….

Dế yêu (nếu có): ……………………………… Email (nếu có): ………………………………..

Đăng ký doanh nghiệp cá nhân do tôi làm chủ với những nội dung sau:

1. Tình trạng xây dựng (lưu lại X vào ô thích hợp):

xây dựng mới □

xây dựng trên cơ sở chuyển đổi từ hộ Sale □

xây dựng trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện………..

2. Tên doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………….

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng quốc tế (nếu có): ………………………………………………

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): …………………………… …………………………………………….

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: … ………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………. ……………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………….. ………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………… ………………………………………………

Dế yêu: ………………………………………. Fax (nếu có): ………………………………………

Email (nếu có): ………………………………….. web site (nếu có): ………………………………..

– Doanh nghiệp nằm trong (lưu lại X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):

Khu công nghiệp □

Khu chế xuất □

Khu kinh tế □

Khu công nghệ cao □

Doanh nghiệp xã hội (lưu lại X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)

4. Ngành, nghề Sale (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

Ngành, nghề Sale chính (đánh dấu X đ chọn một trong những ngành, nghề đã kê khai)

 

 

 

 

5. Vốn đầu tư:

Vốn đầu tư (bằng số; VNĐ): ………………………………………………………………………………….

Vốn đầu tư (bằng chữ; VNĐ): …………………………………………………………………………………

Giá trị tương đương theo đơn vị tiền quốc tế (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ): ……………..

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ quốc tế trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có □ Không □

Tài sản góp vốn:

STT

Tài sản góp vốn

Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn đầu tư (bằng số, VNĐ)

Tỷ l

(%)

1

Đồng Việt Nam

 

 

2

Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mọi loại ngoại tệ)

 

 

3

Vàng

 

 

4

Quyền sử dụng đất

 

 

5

Quyền sở hữu trí tuệ

 

 

6

những tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và g trị sót lại ca mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

 

 

Tổng số

 

 

6. Thông tin đăng ký Thuế VAT:

STT

những chỉ tiêu thông tin đăng ký Thuế VAT

6.1

Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………………………………

Dế yêu: ………………………………………………………………………………

6.2

Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):

Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ……………………………………….

Dế yêu: ……………………………………………………………………………….

6.3

Địa chỉ nhận thông báo Thuế VAT (ch kê khai nếu địa ch nhận thông báo Thuế VAT khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, ngách, hẻm ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………..

Dế yêu (nếu có): …………………….Fax (nếu có): ………………………………..

Email (nếu có): ……………………………………………………………………………

6.4

Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp d kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cp Giy chng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …/…/…

6.5

Hình thức hạch toán (lưu lại X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”, Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập mà thuộc đi tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hp nhất”):

Hạch toán độc lập □

Có báo cáo tài chính hợp nhất □

Hạch toán phụ thuộc □

 

6.6

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …../….

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên đ kế toán)

6.7

Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………………………..

6.8

Hoạt động theo dự án công trình BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, Ovàamp;M:

Có □

Không □

6.9

Phương pháp tính Thuế VAT GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp):

Khấu trừ

Trực tiếp trên GTGT

Trực tiếp trên doanh số

Không phải nộp Thuế VAT GTGT

7. Đăng ký sử dụng hóa đơn

□ Tự in hóa đơn

□ Đặt in hóa đơn

□ Sử dụng hóa đơn điện tử

□ Mua hóa đơn của cơ quan Thuế VAT

8. Thông tin về sự việc đóng bảo hiểm xã hội

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thc):

□ Hàng tháng

□ 03 tháng một lần

□ 06 tháng một lần

Lưu ý:

– Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề Sale đó là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: hoàn toàn có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.

-Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề Sale chính khác; lưu lại vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

9. Thông tin về hộ Sale được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lp doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ Sale (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ Sale: …………………………………………………………….

Ngày cấp: …./ …../ ….. Nơi cấp: …………………………………………………………………………….

Mã số Thuế VAT của hộ Sale (chỉ kê khai MST 10 số): ……………………………………………….

Địa chỉ trụ sở hộ Sale: …………………………………………………………………………………

Tên chủ hộ Sale: ………………………………………………………………………………………..

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký Thuế VAT của hộ Sale):

□ chứng tỏ nhân dân

□ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu

□ Loại khác (ghi rõ):…

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký Thuế VAT của hộ Sale): …………………………………………………………..

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………………… Ngày hết hạn (nếu ): …………………………..

10. Thông tin về cơ s bảo trợ xã hội/qu xã hội/quỹ từ thin được chuyển đi (ch kê khai trong trường hp xây dựng doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): ………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký xây dựng (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép xây dựng và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ……. Ngày cấp: … /… / Nơi cấp: …….

Mã số Thuế VAT của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 s): ………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………….

Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: …………………………………..

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giy chng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

□ chứng tỏ nhân dân

□ Căn cuớc công dân

□ Hộ chiếu

□ Loại khác (ghi rõ):…………..

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy t pháp của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký Thuế VAT của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …….. Ngày hết hạn (nếu ): …/…./….

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng ra mắt nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin vương quốc về đăng ký doanh nghiệp.

Tôi cam kết:

– Bản thân không thuộc diện cấm xây dựng và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, không đồng thời là chủ doanh nghiệp cá nhân khác, không là chủ hộ Sale, không là thành viên công ty hợp danh;

– Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp lý;

– Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan Thuế VAT theo đúng quy định của pháp lý

– phụ trách trước pháp lý về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

 

CHỦ DOANH NGHIỆP cá nhân
(Ký và ghi h tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *