Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú là mẫu giấy giới thiệu của Đảng bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt giới thiệu đảng viên về nơi cư trú, giữ liên lạc theo Quy định 213-QĐ/TW. 

Đây là mẫu giấy giới thiệu mới nhất được phát hành kèm theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW.  vì vậy, thống nhất mẫu giấy giới thiệu với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú theo mẫu 1-213. Riêng đối với đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú tiến hành theo mẫu 2-213. Vậy tiếp về sau là mẫu giấy giới thiệu mời những bạn cùng xem thêm.

Mẫu giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú

  • Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú – Mẫu 1-213
  • Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú – Mẫu 2-213

Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú – Mẫu 1-213

ĐẢNG BỘ……………………………
ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ………
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————-

Số: – GGT/ĐU

……., ngày … tháng … năm …..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………………………………….

………………………………………………………………….

tiến hành Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ ………………………………………………………

Giới thiệu đồng chí ……………………………. Nam, nữ …………………………

Sinh ngày ….. tháng …….. năm ……………………………………………………

Kết nạp vào Đảng ngày ……, công nhận đảng viên chính thức ngày …………

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Hiện cư trú tại …………………………………………………………………………

………………………………………………………………… về sinh hoạt nơi cư trú.

Đề nghị những đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đảng viên ……………….. hoàn thành nhiệm vụ.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày…………………………..

Đã giới thiệu về sinh hoạt tại Chi bộ ………

…………………………………………………

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ
BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Giấy giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ ở nơi cư trú – Mẫu 2-213

ĐẢNG BỘ……………………………
ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ………
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————-

Số: – GGT/ĐU

……., ngày … tháng … năm …..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………………………………….

………………………………………………………………….

tiến hành Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ ………………………………………………………

Giới thiệu đồng chí ……………………………. Nam, nữ …………………………..

Sinh ngày ….. tháng …….. năm ……………………..………………………………

Kết nạp vào Đảng ngày …………, công nhận đảng viên chính thức ngày …….……

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ ……………………………………………………….

Hiện cư trú tại …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Thuộc đối tượng: Giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú.

Đề nghị những đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đảng viên ……………….. hoàn thành nhiệm vụ.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày…………………………..

Đã giới thiệu về Chi bộ ………………….

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ
BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *