Giấy giới thiệu người vào Đảng là mẫu giấy giới thiệu giành cho những đoàn viên ưu tú xin giới thiệu vào Đảng, do người đảng viên chính thức đề cử và giới thiệu.

Giấy giới thiệu người vào Đảng trình diễn một số thông tin cá nhân của người giới thiệu gồm có tên, ngày tháng năm sinh, quên quán, chi bộ đảng nơi đang tham gia sinh hoạt, ngày vào đảng, chức vụ hiện nay trong đảng. Phần nội dung chính sẽ trình diễn lý lịch của người phấn đấu vào Đảng (tức người được đề cử, giới thiệu kết nạp Đảng), những ưu khuyết điểm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác. Sau khi được xét duyệt về sự việc giới thiệu, người được để cử sẽ phải chuẩn bị một mẫu đơn xin vào Đảng để hoàn tất thủ tục kết nạp Đảng.

Mẫu 3-KNĐ: Giấy giới thiệu người vào Đảng

  • Giấy giới thiệu người vào Đảng
  • Cách viết giấy giới thiệu người vào Đảng

Giấy giới thiệu người vào Đảng

ĐẢNG CNG SẢN VIT NAM
—————-

GIẤY GIỚI THIỆU NGƯỜI VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi bộ:………………………………………………………………………

Tôi là:(1)……………………………………….., sinh ngày………… tháng………….. năm ……

Vào Đảng ngày……..tháng………năm………., chính thức ngày……. tháng……năm ….

Chức vụ trong Đảng :……………………….., chức vụ chính quyền…………………..

Quê quán:…………………………………………………………………………………………….

Đang sinh hoạt tại Chi bộ: ……………………………………………………………………..

Ngày……….tháng……..năm…………… được Chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng …………………………………………………….. phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo với Chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

– Về lý lịch:

Những tính chất chính cần lưu ý(2):……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

– Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)(3)……….

…………………………………………………………………………………………

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với Chi bộ đánh giá, đề nghị kết nạp quần chúng………………………………………………………………..vào Đảng.

Tôi xin phụ trách trước Đảng về sự giới thiệu của tớ.

………., ngày………tháng……..năm 20……….

ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Cách viết giấy giới thiệu người vào Đảng

1) Người giới thiệu Đảng viên phải đáp ứng 2 điều kiện sau:

– Là Đảng viên chính thức và cùng công tác với người vào Đảng ít nhất 01 năm;

– Báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người vào Đảng và phụ trách về sự giới thiệu của tớ. Nếu có gì vẫn chưa rõ thì phải báo cáo để chi bộ và cấp trên đánh giá.

2) Những tính chất cần lưu ý: Việc khai lý lịch của người vào Đảng có đúng thực sự không? Có đủ điều kiện để kết nạp Đảng không?

(3) Nêu rõ việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng của người vào Đảng.

Ví dụ: Đồng chí Trịnh Văn Minh có lý lịch rõ ràng, đúng thực sự; con của thương binh hạng 4/1, có công trong công cuộc chống mỹ; đạt một số thành tích nổi trội trong tổ chức đang sinh hoạt và làm việc lý lịch được khai đầy đủ, rõ ràng, gia đình nội ngoại không tồn tại ai tham gia hoặc cộng tác với thực dân, đế quốc, phong kiến.

Một số điều kiện để được kết nạp Đảng viên

Theo Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, để được kết nạp vào Đảng, cần phải đáp ứng những điều kiện:

– Tuổi đời từ 18 – 60 tuổi tại thời điểm chi bộ xét kết nạp;

– Có trình độ học vấn từ tốt nghiệp THCS trở lên;

– Tự nguyện và thừa nhận tiến hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ Đảng viên, hoạt động trong một số tổ chức cơ sở Đảng;

– Là người ưu tú và được nhân dân tín nhiệm;

– Có lý lịch rõ ràng, trong sáng trải qua thẩm tra lý lịch khắt khe với cả bản thân người đó và người thân của họ;

– Được hai Đảng viên chính thức giới thiệu. Trong số đó, người giới thiệu phải có ít nhất 01 năm cùng công tác, có trách nhiệm báo cáo chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực và chịu mọi trách nhiệm về sự giới thiệu của tớ;

– Phải dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời gian này, Đảng viên dự bị phải tiếp tục rèn luyện.

Như vậy, để được chính thức thành Đảng viên, những quần chúng ưu tú phải đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, thẩm tra lý lịch, trải qua thời gian dự bị 12 tháng bồi dưỡng, rèn luyện.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *