Giấy ủy quyền khiếu nại là văn bản pháp lý được sử dụng trong trường hợp người khiếu nại không thể có mặt để giải quyết vấn đề thì sẽ ủy quyền cho một cá nhân khác.

Nội dung trong mẫu giấy ủy quyền khiếu nại cần nêu rõ thông tin cá nhân của người ủy quyền, người được ủy quyền, nội dung được ủy quyền và có sự xác nhận của ủy ban nhân dân nơi người ủy quyền cư trú. Đây là mẫu mới nhất được phát hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP. Vậy mời những bạn cùng theo dõi và tải mẫu đơn tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

…., ngày… tháng … năm….

GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI

Họ và tên người khiếu nại:………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân ………….., ngày cấp… , nơi cấp:……

Họ và tên người được ủy quyền khiếu nại…………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….;

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân……,ngày cấp ………nơi cấp:……….

Nội dung ủy quyền khiếu nại: (1)…………………………………………………………………….

(Trong quy trình triển khai việc khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm triển khai đúng nội dung ủy quyền).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN,
TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN(2)
(Chức danh, chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Ủy quyền toàn bộ hay ủy quyền một số nội dung khiếu nại (trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền khiếu nại).

(2) Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan công chứng.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *