Để tránh những rủi ro và có căn cứ giải quyết những rủi ro trong quy trình cho cá nhân vay tiền thì việc bên cho vay và được vay cần ký giấy cho vay tiền là việc làm rất cần thiết. Giấy cho vay tiền cá nhân sẽ giúp đảm bảo cho người cho vay tiền hoàn toàn có thể đòi được số tiền đó nếu người vay không trả.

Giấy vay tiền được phép viết tay, thậm chí một đoạn xác nhận có nhận số tiền vay ngắn gọn cũng được coi là giấy vay tiền hợp pháp. Dưới đây là 3 mẫu giấy cho vay tiền và cách lập mới nhất được Download.vn update. Mời những bạn cùng xem thêm nhé.

Giấy vay tiền cá nhân mới nhất

  • Giấy vay tiền cá nhân – Mẫu 1
  • Giấy vay tiền cá nhân – Mẫu 2
  • Giấy vay tiền cá nhân – Mẫu 3
  • Cách lập mẫu Giấy vay tiền

Giấy vay tiền cá nhân – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

GIẤY CHO VAY TIỀN

Hôm nay ngày …. tháng …. năm …..

Tại địa điểm:………………………………………… ……………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho vay)

Họ và tên:……………………………………………. ……………………………………………………………

Số CMTND:…………………………………….. Ngày cấp:………………… Nơi cấp:………………….

HKTT:…………………………………………………. ……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………….. ……………………………………………………………

Bên B: (bên vay)

Họ và tên:…………………………………………….. ……………………………………………………………

Số CMTND:…………………………………….. Ngày cấp:………………… Nơi cấp:………………….

HKTT:…………………………………………………. ……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………….. ……………………………………………………………

Bên B đồng ý cho bên A vay tiền với nội dung sau:

Số tiền cho vay bằng số:………………………………. VND

(Số tiền bằng chữ:………………………………… …………………………………………………………..)

Mức lãi suất:………………………………………… ……………………………………………………………

Thời điểm thanh toán:……………………………. ……………………………………………………………

– Thời điểm thanh toán lãi:……………………… ……………………………………………………………

– Thời điểm thanh toán gốc:……………………. ……………………………………………………………

Phương thức thanh toán:……………………….. ……………………………………………………………

Cam kết của những bên:……………………………. ……………………………………………………………

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

BÊN CHO VAY
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN CHO VAY
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giấy vay tiền cá nhân – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

…., ngày …. tháng …. năm…..

GIẤY VAY TIỀN

1/ Thông tin bên vay:

Ông:……………………………………………………. Ngày sinh :…………………………………………..

CMND số:……………………………………………. do Công an tỉnh……………………………. cấp ngày…….. tháng……. năm……….

Hộ khẩu thường trú:…………………………….. ……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………. ……………………………………………………………

Bà:…………………………………………………….. Ngày sinh :…………………………………………..

CMND số:……………………………………………. do Công an tỉnh……………………………. cấp ngày…….. tháng……. năm……….

Hộ khẩu thường trú:…………………………….. ……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………. ……………………………………………………………

Ông ………… và bà ……….. là vợ ông xã theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số ………..ngày……. Nơi đăng ký ………………………………………………….

2/ Thông tin bên cho vay:

Ông:…………………………………………………… Ngày sinh :…………………………………………..

CMND số:……………………………………………. do Công an tỉnh……………………………. cấp ngày…….. tháng……. năm……….

Hộ khẩu thường trú:…………………………….. ……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………. ……………………………………………………………

Bà:…………………………………………………….. Ngày sinh :…………………………………………..

CMND số:……………………………………………. do Công an tỉnh……………………………. cấp ngày…….. tháng……. năm……….

Hộ khẩu thường trú:…………………………….. ……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………. ……………………………………………………………

Ông ………… và bà ……….. là vợ ông xã theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số ………..ngày……. Nơi đăng ký ………………………………………………….

3/ Tài sản vay và lãi suất vay:

Bên vay tự nguyện vay của bên cho vay Số tiền là :…………………đồng, bằng chữ :………..

Với lãi suất :……%/tháng, trong thời hạn…………… tháng, kể từ ngày :………………………..

Những thỏa thuận khác: ( thỏa thuận gì thì ghi vào, ví dụ trả lãi theo tháng, quí hay tới hạn, vốn cho trả dần hay trả 1 lần khi tới hạn………. Tài sản bảo đảm: ……………………….. hoàn toàn có thể viết sẵn giấy ủy quyền sử dụng, bán ngôi nhà đó (có chữ ký hợp pháp) cho bên cho vay – nếu cần.)

4/ Mục đích vay:

…………………………………………………………… ……………………………………………………………

5/ Cam kết:

Bên vay cam kết sẽ thanh toán nợ gốc và lãi theo đúng nội dung đã thỏa thuận nêu trên. Nếu sai, bên vay hoàn toàn phụ trách trước pháp lý và sẵn sàng phát mãi tài sản do bên vay làm chủ sỡ hữu để thanh toán cho bên cho vay.

BÊN CHO VAY
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN CHO VAY
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giấy vay tiền cá nhân – Mẫu 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o———

GIẤY VAY TIỀN

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….., tại ……….., chúng tôi gồm:

BÊN CHO VAY: (tiếp trong tương lai gọi tắt là Bên A)

Ông:……………………………………………….. sinh vào năm:……………………………………………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:…………………………….. do …………………… cấp ngày ……………..

Hộ khẩu thường trú tại:………………………. ……………………………………………………………

Bà: …………………………………………………. sinh vào năm: ……………………………………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:…………………………….. do …………………… cấp ngày ……………..

Hộ khẩu thường trú tại:………………………. ……………………………………………………………

BÊN VAY: (tiếp trong tương lai gọi tắt là Bên B):

Ông/bà: ……………………………………………. sinh vào năm: ……………………………………………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:…………………………….. do …………………… cấp ngày ……………..

Hộ khẩu thường trú tại:………………………. ……………………………………………………………

Sau khi thỏa thuận, hai bên cùng nhau ký Giấy vay tiền với những điều khoản sau:

Điều 1: Số tiền cho vay

Bên A đồng ý cho bên B vay và Bên B đồng ý vay của Bên A số tiền:…………………….. VNĐ (Bằng chữ: …………………………………………………………………………………….)

Điều 2: Thời hạn và phương thức cho vay

– Thời hạn cho vay là …………. (……)……… kể từ ngày ký hợp đồng này.

– Ngay sau khi ký Giấy vay tiền này, Bên A sẽ giao toàn bộ số tiền ………. cho Bên B

– Bên A thông báo cho Bên B trước một tháng khi cần Bên B thanh toán số tiền đã vay nêu trên.

Điều 3: Lãi suất cho vay và phương thức trả nợ

– Lãi suất được hai bên thỏa thuận là ….% tính từ ngày nhận tiền vay.

– Khi đến hạn trả nợ, bên B không trả cho bên A số tiền vay nêu trên thì khoản vay sẽ được tính lãi suất là …………

– Thời hạn thanh toán nợ không quá ….. ngày nếu không tồn tại sự thỏa thuận khác của hai bên.

– Bên B sẽ hoàn trả số tiền đã vay cho Bên A khi thời hạn vay đã hết. Tiền vay sẽ được Bên B thanh toán trực tiếp cho bên A hoặc trải qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do Bên A chỉ định.

Điều 4: Mục đích vay

Mục đích vay số tiền nêu trên là để Bên B sử dụng vào mục đích ……….

Điều 5: Phương thức giải quyết tranh chấp

Nếu phát sinh tranh chấp trong quy trình triển khai Giấy vay tiền này, những bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp lý.

Điều 6. Cam kết của những bên

– những bên tự phụ trách trước pháp lý về sự việc giao và nhận tài sản vay;

– Bên A cam đoan số tiền cho vay trên là tài sản hợp pháp và thuộc quyền sở hữu của bên A;

– Việc vay và cho vay số tiền nêu trên là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc, không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào của bên A;

– Bên B cam kết sử dụng tiền vay vào đúng mục đích đã nêu ở trên;

– Bên B cam kết trả tiền (tiền gốc và tiền lãi) đúng hạn, chỉ được ra hạn khi có sự chấp thuận của bên A bằng văn bản (nếu có sau này); Trường hợp chậm trả thì bên B chấp thuận chịu mọi khoản lãi phạt, lãi quá hạn…theo quy định pháp lý (nếu có);

– những bên cam kết triển khai đúng theo Giấy vay tiền này. Nếu bên nào vi phạm thì bên đó sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp lý;

Điều 7: Điều khoản sau cùng

– Hai bên công nhận đã nắm vững quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của tớ, ý nghĩa sâu sắc và hậu quả pháp lý của việc ký Giấy vay tiền này.

– Mọi sửa đổi, bổ sung Giấy vay tiền chỉ có giá trị pháp lý khi được những bên thoả thuận và xác lập bằng văn bản.

– Hai bên đã tự đọc lại Giấy vay tiền, đã hiểu và đồng ý toàn bộ những điều khoản ghi trong Giấy vay tiền và ký tên, điểm chỉ vào Giấy vay tiền này.

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày những bên cùng ký, được lập thành … (…) bản có giá trị pháp lý như nhau, giao cho từng bên …(…) bản để triển khai.

BÊN CHO VAY
(Ký, điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

BÊN VAY
(Ký, điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

Cách lập mẫu Giấy vay tiền

1. Thông tin về người vay

Người vay hoàn toàn có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

  • Nếu là cá nhân thì cũng nêu rõ họ tên, năm sinh, thông tin về giấy tờ tùy thân (CMND, căn cước công dân, hộ chiếu), địa chỉ liên lạc, số Dế yêu. Nếu đã có vợ hoặc có ông xã thì phần thông tin về người vay nên để cả hai vợ ông xã.
  • Nếu là tổ chức thì phải ghi rõ thông tin của pháp nhân đó trên Giấy đăng ký Sale (Mã số Sale, cơ quan cấp, ngày cấp đăng ký lần đầu, ngày thay đổi nội dung đăng ký, địa chỉ trụ sở, người đại diện…) kèm thông tin về người đại diện.

2. Số tiền vay và thời hạn

Đây là mục quan trọng nhất cũng bắt buộc phải có trong mọi thanh toán giao dịch vay tiền. Số tiền vay phải được nêu cụ thể cả bằng số và bằng chữ.

Thời hạn vay nên nêu cụ thể theo số tháng, số năm. Hai bên hoàn toàn có thể thoả thuận việc rút ngắn hoặc nối dài thời hạn cho vay. Khi đó, cũng hoàn toàn có thể viết vào Giấy vay tiền thỏa thuận này.

3. Lãi suất:

Lãi suất luôn là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của cả người đi vay và người vay.

Giấy vay tiền dù có hay không tồn tại tính lãi suất cũng phải ghi rõ vào văn bản. Nếu không tính lãi thì ghi là “bên A cho bên B vay không tính lãi”.

Trong trường hợp, tính lãi suất thì cũng ghi rõ lãi suất bao nhiêu, tính theo lãi suất của Ngân hàng nào… vào giấy vay tiền.

Lưu ý: Mặc dù lãi suất do hai bên thỏa thuận nhưng khi cho người khác vay tiền, người cho vay cần để ý, lãi suất không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay theo khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015.

4. Phương thức trả nợ:

cũng tương tự có nhiều cách để chuyển số tiền từ bên cho vay sang bên vay, phương thức trả nợ cũng được triển khai bằng nhiều cách theo thỏa thuận của hai bên. Trong giấy vay nợ, hai bên hoàn toàn có thể nêu rõ cách thức trả nợ:

  • Bằng tiền mặt
  • Qua chuyển khoản…

5. Thỏa thuận khác

Nếu ngoài những thỏa thuận đã nêu ở trên, hai bên còn có thỏa thuận nào khác thì hoàn toàn có thể tùy biến chỉnh sửa mẫu theo đúng thỏa thuận của tớ.

Đặc biệt là phương thức giải quyết tranh chấp nếu có phát sinh xung đột. Nên quy định chi tiết những trường hợp sẽ phát sinh nếu một trong hai bên không triển khai theo đúng thỏa thuận.

Ngoài ra, Giấy vay tiền nên lập thành ít nhất là 02 bản, nêu rõ bằng số và bằng chữ trong Giấy, mỗi bên giữ số lượng bản chính giống nhau.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *