Download.vn xin giới thiệu mẫu Hợp đồng thuê nhà ở để bạn tìm hiểu thêm khi cần sử dụng đến mẫu văn bản hành chính nào đó liên quan đến vấn đề thuê nhà ở, văn phòng cho doanh nghiệp. Mẫu hợp đồng thuê nhà ở được lập ra khi 2 bên tiến hành ký phối hợp đồng thuê nhà làm căn cứ pháp lý quy định trách nhiệm, quyền lợi của bên cho thuê và bên thuê, buộc hai bên phải triển khai.

Mẫu hợp đồng thuê nhà nhằm đảm bảo được quyền lợi của những bên tham gia ký phối hợp đồng như: quy định giá và phương thức thanh toán cụ thể, quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê và bên thuê nhà ở. tiếp về sau là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm.

Hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà mẫu 1 này gồm có rất nhiều điều khoản, thường được dùng để thuê nhà dùng cho văn phòng hoặc nhà ở lâu dài.

Hợp đồng thuê nhà ở (ngắn gọn)

Hợp đồng thuê nhà mẫu ngắn gọn này để bạn tìm hiểu thêm khi cần sử dụng đến mẫu văn bản hành chính nào đó liên quan đến vấn đề thuê nhà ở, văn phòng cho doanh nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------***------

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở

Số: ....../2009/HĐTN

Hợp đồng này được lập và ký tại Thành Phố Hà Nội, ngày ........ tháng .............. năm ......... giữa những bên có tên dưới đây:

BÊN CHO THUÊ NHÀ:.............................

Đại diện: Ông/bà....................................... ..................................................................

CMTND số: ....................................... Ngày cấp: ................... Nơi cấp: ...........................

Hộ khẩu thường trú:.................................. ..................................................................

Smartphone:................................................ ..................................................................

tiếp về sau gọi tắt là Bên A,

BÊN THUÊ NHÀ:......................................

Địa chỉ : .................................................... ..................................................................

Smartphone:................................................. Fax:...........................................................

Đại diện: Ông/bà....................................... ..................................................................

tiếp về sau gọi tắt là Bên B,

Dưới đây, tùy từng ngữ cảnh, được gọi tương ứng là “Một bên” hoặc “những bên” hoặc “Hai bên”.

Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng

Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B đồng ý thuê của Bên A Diện tích thuê được mô tả chi tiết tại Khoản 2.1 Điều 2 của Hợp đồng này theo những điều khoản cụ thể được hai bên thống nhất tại Hợp đồng này.

Điều 2. Diện tích thuê, thời hạn thuê, mục đích thuê

2.1 Diện tích thuê:

Diện tích thuê là:..................................................................

Diện tích thuê được mô tả tại Khoản này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A, được thể hiện trải qua giấy tờ minh chứng quyền sở hữu của Bên A: Số giấy chứng nhận 10107173449 .Cấp ngày 29 tháng 11 năm 2004

2.2 Thời hạn thuê:

2.2.một thời hạn thuê là (12) mười hai tháng tính từ ngày ...../..../...... đến hết ngày ...../....../........

2.2.2 Ngày nhận bàn giao Diện tích thuê: là ngày ........

2.2.3 Ngày bắt đầu tính tiền thuê: là ngày ........

2.2.4 Bên B được quyền ưu tiên thuê tiếp Diện tích thuê nếu khi hết hạn Hợp đồng này, Bên A vẫn tiếp tục cho thuê Diện tích thuê. Trong trường hợp này, Bên B phải thông báo cho Bên A để đề nghị gia hạn Hợp đồng này trước khi kết thúc thời hạn của Hợp đồng này (02) hai tháng để hai bên đàm phán gia hạn Hợp đồng. Tiền thuê trong trường hợp gia hạn Hợp đồng sẽ được hai bên điều chỉnh cho tương thích nhưng không vượt quá (15%) mười lăm phần trăm của Tiền thuê quy định tại Hợp đồng này.

2.3 Mục đích thuê: làm nơi ở cho nhân viên của Bên B.

Điều 3. Tiền thuê, phương thức thanh toán tiền thuê

3.1 Tiền thuê:

3.1.1 Tiền thuê: là .............................../tháng (bằng chữ: .................................................... một tháng).

3.1.2 Tiền thuê vẫn chưa gồm có:

3.1.2.1 VAT phải nộp theo quy định của pháp lý Việt Nam( bên B sẽ nộp hộ bên A khoản VAT này ngoài số tiền thuê một ngàn Đô la Mỹ một tháng )

3.1.2.2 Chi phí dọn dẹp, tiền điện, nước, Smartphone, những loại chi phí, lệ phí phát sinh từ việc tiêu thụ dịch vụ hoặc hàng hoá của Bên B trong quy trình sử dụng diện tích thuê.

3.1.3 Tiền thuê không thay đổi trong Thời hạn thuê quy định tại Khoản 2.2 Điều 2 của Hợp đồng này. Trong trường hợp Bên A tự ý thay đổi Tiền thuê nhưng Bên B không đồng ý, dẫn đến việc hai bên không thống nhất được về Tiền thuê và phải chấm hết Hợp đồng thì trường hợp này được coi như Bên A đơn phương chấm hết Hợp đồng và Bên A sẽ phải bồi thường cho Bên B theo quy định tại Khoản 7.2 Điều 7 của Hợp đồng.

3.1.4 Trường hợp chấm hết hợp đồng trước thời hạn vì bất kỳ lý do gì, bên A có trách nhiệm hoàn trả cho bên B số tiền thuê nhà tương ứng với số tháng thuê chấm hết trước thời hạn trong năm thuê.

3.2 Đặt cọc: Bên B sẽ đặt cọc cho Bên A một khoản tiền bằng Tiền thuê trong (01) một tháng thuê. Khoản tiền này sẽ được Bên A hoàn trả lại cho Bên B khi hai bên chấm hết Hợp đồng. Số tiền này cũng nhằm bảo đảm bên A đã thanh toán đầy đủ những khoản mục được ghi trong điều 3.1.2.2

3.3 Phương thức thanh toán tiền thuê:

3.3.một thời hạn thanh toán: tại thời điểm hai bên ký Hợp đồng này, Bên B sẽ thanh toán cho Bên A Tiền thuê trong (06) sáu tháng. Trước khi kết thúc (06) sáu tháng thuê thứ nhất (05) năm ngày, Bên B sẽ thanh toán nốt cho Bên A (06) sáu tháng Tiền thuê tiếp theo.

3.3.2 Đồng tiền thanh toán: Bên B sẽ thanh toán cho Bên A Tiền thuê bằng tiền mặt, được quy đổi sang tiền đồng Việt Nam tại thời điểm thanh toán theo tỷ giá ngoại hối bán ra giữa Đô la Mỹ và đồng Việt Nam do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam ra mắt tại thời điểm thanh toán. Bên B thanh toán cho Bên A số tiền thuê nhà làm 01 lần, tương ứng với 06 tháng tiền thuê nhà. Việc thanh toán bằng tiền Việt theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng ngoại thương vào thời điểm thanh toán.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

4.1. Được quyền yêu cầu bên B thanh toán tiền thuê nhà đầy đủ theo thời hạn đã thoả thuận tại Điều 3 của hợp đồng này.

4.2. Bàn giao Diện tích thuê cho Bên B đúng thời hạn hai bên đã thỏa thuận tại Điều 2 của Hợp đồng này.

4.3. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên B trong quy trình sử dụng Diện tích thuê theo những điều khoản của Hợp đồng này.

4.4. Không được đơn phương chấm hết Hợp đồng khi Bên B đã triển khai đầy đủ những nghĩa vụ được quy định trong Hợp đồng.

4.5. Có trách nhiệm duy trì tính chất pháp lý của Diện tích thuê.

4.6. không thay đổi tình trạng toàn bộ cơ sở vật chất của Diện tích thuê khi bàn giao cho Bên B.

4.7. phụ trách sửa chữa đối với những hư hỏng về mặt kết cấu của Diện tích thuê không phải do lỗi của bên B gây ra trong thời hạn chậm nhất 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của bên B về những hư hỏng đó.

4.8. Ưu tiên gia hạn hợp đồng với bên B với những điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng này.

4.9. Ủy quyền và tạo mọi điều kiện để bên B triển khai việc đóng VAT cho thuê nhà với cơ quan VAT.

4.10. phụ trách đăng ký tạm trú cho nhân viên của Bên B trực tiếp sử dụng Diện tích thuê theo quy định của pháp lý Việt Nam.

Hợp đồng cho thuê nhà ở (siêu ngắn)

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở (siêu ngắn) đa phần được sử dụng để ký hợp đồng thuê nhà giữa cá nhân với cá nhân như ký hợp đồng thuê phòng trọ giữa chủ nhà với sinh viên... nên không cần quá cầu ký phức tạp giữa những điều khoản. Mời những bạn tìm hiểu thêm mẫu dưới:

TÊN CƠ QUAN
Số:……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------o0o---------

….ngày….tháng…..năm….

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ Ở

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm……

Tại địa điểm:....................................................................................................................

Chúng tôi gồm:................................................................................................................

BÊN A (Bên cho thuê nhà)

Họ tên:............................................................................................................................

minh chứng nhân dân số:...............................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................

Nghề nghiệp:...................................................................................................................

BÊN B (Bên thuê nhà)

Họ tên:.............................................................................................................................

minh chứng nhân dân số:................................................................................................

Nghề nghiệp:....................................................................................................................

Nơi làm việc (nếu có):.......................................................................................................

Cùng thoả thuận giao phối hợp đồng thuê nhà với những nội dung tiếp về sau:

Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B được thuê:

Căn nhà số….....đường……phường (xã) ........quận (huyện)……thành phố (tỉnh)….gồm…phòng.

Tổng diện tích sử dụng chính………mét vuông, phụ……….mét vuông

Tổng diện tích đất……………..mét vuông

Thuộc loại nhà:....................................................................................................................

Kể từ ngày……tháng……năm…….trong thời hạn………năm

Điều 2:

Tiền thuê nhà hàng tháng là……đồng (hoặc vàng).

Điều 3: Bên thuê nhà phải trả tiền đầy đủ cho bên thuê nhà theo tháng (quý) vào trong ngày… của tháng (quý) bằng tiền mặt hoặc vàng. Mỗi lần đóng tiền, hoặc vàng bên thuê nhà được nhận giấy biên nhận của bên cho thuê.

Điều 4: Bên thuê nhà cam kết

a/ Sử dụng nhà đúng mục đích theo hợp đồng, có trách nhiệm bảo quản tốt những tài sản, trang thiết bị trong nhà. Không được đập phá, tháo dỡ hoặc chuyển dịch đi nơi khác, không được thay đổi cấu trúc, không đục tường, trổ cửa, phá dỡ hoặc xây cất thêm (cơi tầng), làm nhà phụ……..

b/ Không được sang nhượng.

c/ những trường hợp cho nhập thêm người, hộ khẩu phải có ý kiến của bên cho thuê.

Điều 5: Trong thời hạn hợp đồng, nếu không hề sử dụng nhà nữa, bên thuê nhà phải báo cho bên cho thuê nhà trước…………….. ngày để hai bên cùng thanh toán tiền thuê nhà và những khoản khác. Trừ những hư hỏng do thời gian sử dụng, còn sót lại bên thuê nhà phải giao trả những tài sản gắn liền với nhà (đồng hồ điện, nước………) đầy đủ.

Mọi sự hư hỏng do lỗi của tôi, bên thuê nhà bồi thường cho bên cho thuê.

Điều 6: Được coi như tự ý huỷ bỏ hợp đồng, nếu sau…….. ngày từ khi được thông báo, bên thuê nhà vẫn còn đấy đấy bỏ trống không sử dụng mà không tồn tại lý do chính đáng. Mọi hư hỏng, mất mát trong thời gian bỏ trống, bên thuê phải chịu.

Điều 7: Bên thuê nhà có trách nhiệm bảo quản nhà thuê, phát hiện kịp thời những hư hỏng để yêu cầu bên cho thuê sửa nhà.

Điều 8: Trong thời gian hợp đồng, nếu người đứng tên trên hợp đồng từ trần thì một trong những người cùng hộ khẩu (cha, mẹ, vợ, ông xã, con cái) tiếp tục thi hành hợp đồng hoặc đựơc ký lại hợp đồng thay thế người quá cố.

Điều 9: Hai bên A, B cam kết thi hành nghĩa vụ hợp đồng. Nếu vi phạm sẽ yêu cầu toà án….. giải quyết theo thoả thuận của hai bên hoặc theo quy định của pháp lý.

Hợp đồng này được lập thành ban bản, mỗi bên giữ một bản và một bên gửi cơ quan Công chứng Nhà nước giữ.

BÊN CHO THUÊ NHÀ
Họ tên, chữ ký

BÊN THUÊ NHÀ
Họ tên, chữ ký

Xác nhận của cơ quan
Công chứng Nhà nước

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *