Ngày 21/11/2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát hành Hướng dẫn 01-HD/UBKTTW triển khai Quy định 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết Hướng dẫn, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm và tải tại đây.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ỦY BAN KIỂM TRA
——-

ĐẢNG CNG SẢN VIỆT NAM
—————

Số: 01-HD/UBKTTW

Thành Phố Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

HƯỚNG DẪN 01-HD/UBKTTW

triển khai MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY ĐỊNH SỐ 30-QĐ/TW THI HÀNH CHƯƠNG VII VÀ CHƯƠNG VIII ĐIỀU LỆ ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG

– Căn cứ Điều lệ Đảng;

– Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng;

Trường hợp chi bộ, đảng ủy bị kỷ luật giải tán mà có đảng viên đang bị đình chỉ sinh hoạt đảng hoặc cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì tổ chức đảng quản lý hồ sơ của đảng viên đó, trong thời hạn 30 ngày làm việc phải bàn giao đầy đủ hồ sơ cho tổ chức đảng quản lý đảng viên và cấp ủy viên được chuyển đến sinh hoạt để quản lý và làm thủ tục quyết định cho đảng viên quay về sinh hoạt đảng (đối với cấp ủy viên, khi tổ chức đảng bị giải tán thì không thể là cấp ủy viên của tổ chức đảng đó nữa nên không phải làm thủ tục cho cấp ủy viên quay về sinh hoạt cấp ủy).

* Điểm 3.2, Khoản 3: Sau một năm, kể từ ngày ra mắt quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật (trừ quyết định kỷ luật khai trừ), nếu đảng viên không khiếu nại, không tái phạm hoặc không tồn tại vi phạm mới đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật đương nhiên chấm hết hiệu lực

- Trong thời gian chấp hành quyết định, kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật, nếu đảng viên khiếu nại thì thời gian chấm hết hiệu lực kỷ luật được tính là sau một năm kể từ ngày ra mắt quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật sau cuối đối với đảng viên đó.

- Một năm được tính theo tháng (đủ 12 tháng).

Hướng dẫn này được phổ biến đến chi bộ và có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quy trình triển khai, nếu có vướng mắc, phát sinh, những cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra những cấp báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá, quyết định.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Vượng

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *