Ngày 16/09/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành Hướng dẫn 152-HD/BTGTW về công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương năm 2021.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
——–

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
——————–

Số: 152-HD/BTGTW

Thủ Đô Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2020

HƯỚNG DẪN 152-HD/BTGTW

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ; triển khai CHỈ THỊ 05-CT/TW, NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, phong thái HỒ CHÍ MINH VÀ TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐẢNG VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

- Tổ chức sơ kết 5 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, phương hướng, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (sẽ có hướng dẫn riêng).

- Trong những chương trình, kế hoạch hành động triển khai nghị quyết đại hội đảng những cấp, chương trình, kiểm tra, giám sát hằng năm cần chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức, văn hóa trong Đảng; Chủ động tham mưu, đề xuất cho cấp ủy giải quyết, xử lý những vụ việc, vấn đề gây bức xúc, nổi cộm, lôi cuốn sự quan tâm của dư luận xã hội, những nội dung đột phá cho toàn khóa và từng năm đối với địa phương, ban, ngành, cơ quan, đơn vị để triệu tập lãnh đạo, lãnh đạo, tổ chức triển khai có kết quả cụ thể và giải quyết dứt điểm.

- Phát huy vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh để chi bộ, những tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc triển khai và làm cơ sở để đánh giá kết quả công tác hằng năm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

- Tiếp tục rà soát những chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh gắn với từng ngành, lĩnh vực và thích hợp với những nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản pháp quy của Nhà nước, quy định hiện hành của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Nghiên cứu, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, học tập, làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh thích hợp với điều kiện của địa phương. Đa dạng những hình thức tổ chức tọa đàm, hội thảo; sinh hoạt chuyên đề; hội thi; triển lãm; sân khấu hóa; biên soạn tài liệu; phim ngắn... để tăng cường tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh trong Đảng và trong nhân dân trên phương tiện thông tin đại chúng, Internet, MXH.

- Tiếp tục đổi mới và tăng cường tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, quy mô hay, kinh nghiệm tốt, cách làm kết quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với những cơ quan liên quan lãnh đạo cơ quan báo chí, đài phát thanh - truyền hình đẩy mạnh những chuyên trang, phân mục, tăng dung lượng, thời lượng đưa tin, phát sóng về gương người tốt, việc tốt, quy mô triển khai kết quả việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW. Đài Truyền hình Việt Nam và đài phát thanh - truyền hình những địa phương, ngành tiếp tục xây dựng những phóng sự, phim ngắn về những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh trên những phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, MXH.

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy kiện toàn ban lãnh đạo, hội đồng xét chọn phần thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”; lãnh đạo những cơ quan, đơn vị văn hóa, đơn vị biểu diễn nghệ thuật chủ động, tích cực tuyên truyền, quảng bá tác phẩm, ấn phẩm về chủ đề học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những tác phẩm, ấn phẩm có giá trị, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Tăng cường cung ứng thông tin về điển hình, quy mô tiêu biểu; giao lưu, đi trong thực tiễn, tổ chức trại sáng tác, tạo điều kiện cho văn nghệ sỹ, nhà báo sáng tác, quảng bá. Tổ chức xét chọn, trao giải ở địa phương và gửi tham gia phần thưởng của Trung ương giai đoạn 2020 - 2025.

- Lựa chọn, giới thiệu những điển hình tiêu biểu, quy mô hay, cách làm kết quả gửi tham gia Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2021.

3. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, kết quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch

- Bám sát tinh thần Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về “tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”; trên cơ sở những văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện của Đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận giai đoạn 2021 - 2025 thích hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện của địa phương, ngành.

- Trong tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đề nghị nâng cao kết quả triển khai Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về “dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong những cơ quan đảng, nhà nước”; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, kết quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

- Tiếp tục triển khai kết quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định mục tiêu, quan điểm lãnh đạo và những nhiệm vụ, giải pháp thích hợp, khả thi để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Đổi mới nội dung, thông tin, tuyên truyền, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, những tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính sách, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới tổ quốc trong bối cảnh mới.

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng cường lãnh đạo và phối hợp với những cơ quan có liên quan có những hình thức sẻ chia, cung ứng thông tin, ra mắt những công trình tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đặc biệt là những công trình nghiên cứu đưa ra những giải pháp cho những vấn đề mới, nóng gắn liền với quy trình đổi mới phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tổ quốc và những địa phương, đơn vị; tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với những giải pháp triển khai trên trong thực tiễn.

4. Nâng cao chất lượng, kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị

4.1. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cho cấp ủy xây dựng đề án, kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại những trung tâm chính trị cấp huyện; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu bổ sung những giải pháp mới, xây dựng những nội dung ngắn gọn, có hình thức truyền thông phong phú, hấp dẫn trên internet, MXH...; phối hợp với những cơ quan, đơn vị liên quan lãnh đạo, hướng dẫn những trung tâm chính trị cấp huyện triển khai tốt chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm.

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng cường lãnh đạo, phối hợp với sở giáo dục và đào tạo, đoàn thanh niên cấp tỉnh giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ; phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong nghiên cứu, đề xuất và tuyên truyền về giáo dục chính trị, phát động những trào lưu học tập, sẻ chia những bài học về lý luận chính trị trên internet, MXH...

- những trung tâm chính trị cấp huyện triển khai nghiêm túc việc giảng dạy những chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; chủ động bổ sung, update kiến thức và kỹ năng theo quan điểm mới những nghị quyết, chỉ thị, Tóm lại của Đảng; đồng thời gắn nội dung bài giảng với điều kiện trong thực tiễn ở cấp huyện, cấp xã, với nhiệm vụ tuyên truyền, dân vận ở cơ sở thiết thực, kết quả. Thường xuyên mở những lớp bồi dưỡng, update kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Chú trọng tới những nội dung thích hợp tình hình mới và yêu cầu cụ thể của từng địa phương, vùng, miền; vừa bổ sung kiến thức và kỹ năng, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đưa ra; bổ sung yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong những bài giảng. Tùy vào điều kiện trong thực tiễn, linh hoạt vận dụng nhiều hình thức không giống nhau thích hợp với từng đối tượng, vùng miền, như: tổ chức lớp học theo như hình thức triệu tập và không triệu tập; mở lớp tại cơ sở (theo cụm xã, thị trấn, phường)...

- Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chủ trì tổ chức biên soạn lại chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị giảng dạy tại trung tâm chính trị cấp huyện theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (chương trình sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; chương trình lý luận chính trị dành riêng cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng; chương trình bồi dưỡng đảng viên mới). trong những lúc vẫn chưa xuất hiện tài liệu mới, đề nghị ban tuyên giáo cấp tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện triển khai theo những hướng dẫn trước đây và chủ động bổ sung, update những quan điểm, nội dung mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào bài giảng. Khi có chương trình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có hướng dẫn cụ thể (có phụ lục kèm theo).

4.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng cường phối hợp với những cơ quan liên quan, tổ chức những lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy cho giảng viên của những trung tâm chính trị cấp huyện, với nhiều hình thức không giống nhau: hội nghị, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, hội thi hoặc tổ chức thao giảng giảng viên lý luận chính trị giỏi. để ý những nội dung cơ bản, mới được đề cập trong những văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và của văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh; về thành tựu của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa tổ quốc và hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền vương quốc. những địa phương, cơ sở chủ động tổ chức hội thi hoặc thao giảng giảng viên lý luận chính trị giỏi. Cuối năm 2021, đầu xuân năm mới 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương dự kiến sẽ tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp khu vực và toàn quốc (sẽ có kế hoạch và hướng dẫn riêng).

- Cấp ủy tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác giảng dạy. Ưu tiên cho những giảng viên của trung tâm chính trị cấp huyện đăng ký đề tài, đề án nghiên cứu khoa học, hoặc ra mắt sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy lý luận chính trị; tham gia vào công tác sơ kết, tổng kết những chương trình, đề án, nghị quyết và xây dựng những chương trình, đề án triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện những khóa...

4.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị; định kỳ 03 tháng, 06 tháng tổng hợp kết quả kiểm tra, gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương, triệu tập những nội dung sau:

- Đối với những trung tâm chính trị cấp huyện: Kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chánh trị; việc triển khai nền nếp bồi dưỡng lý luận chính trị, update kiến thức và kỹ năng mới cho cán bộ, đảng viên; chất lượng giảng dạy những chương trình lý luận chính trị; phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; công tác quản lý học viên; công tác nghiên cứu khoa học.

- Đối với trường chính trị cấp tỉnh và hệ thống trường học trong hệ thống giáo dục quốc dân tại những địa phương trực thuộc Trung ương: Kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị, khoa học xã hội, nhất là kiểm tra việc tổ chức triển khai những nghị quyết, chỉ thị, Tóm lại về công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng, như: Tóm lại số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về sự việc tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, kết quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới...

- Đối với hệ thống báo chí địa phương: Kiểm tra việc định hướng nội dung tuyên truyền về lý luận chính trị trên đài phát thanh - truyền hình, báo, tạp chí... Trọng tâm: kết quả và công tác triển khai triển khai những văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kết quả và công tác triển khai triển khai những văn kiện Đại hội đảng bộ địa phương, cơ sở; tuyên truyền về những nội dung cơ bản, mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quy mô mới, cách làm sáng tạo trong triển khai, học tập quán triệt triển khai những chỉ thị, nghị quyết Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh; phát hiện, biểu dưỡng những cán bộ, đảng viên gương mẫu; đồng thời phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị, nhất là việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lôi cuốn sự quan tâm của nhân dân, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng những ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của tổ quốc trong năm 2021.

4.4. Kiện toàn và nâng cao chất lượng, kết quả hoạt động của phòng lý luận chính trị và lịch sử đảng, trung tâm chính trị cấp huyện

- những địa phương cần tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, kết quả hoạt động của phòng lý luận chính trị và lịch sử đảng trong ban tuyên giáo cấp tỉnh theo Quy định số 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư quy định về công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy và những văn bản hiện hành.

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với những cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai Tóm lại số 66-KL/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tổng kết việc triển khai Quy định số 185-QĐ/TW về công dụng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư khóa XII về công dụng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện và những văn bản hướng dẫn của Trung ương về 02 văn bản này (Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phát hành hướng dẫn cụ thể).

- Triển khai đề án xây dựng trung tâm chính trị cấp huyện đạt chuẩn theo tinh thần Tóm lại số 66-KL/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư khóa XII (sẽ có hướng dẫn cụ thể).

5. Công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục lãnh đạo và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ với phương pháp, cách thức đa dạng, thích hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW, ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng nội dung lịch sử đảng bộ địa phương, lồng ghép vào giảng dạy trong chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp.

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với trường chính trị tỉnh, thành phố nghiên cứu, đưa nội dung lịch sử đảng bộ cấp tỉnh vào giảng dạy trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố. Ban tuyên giáo cấp huyện phối hợp với trung tâm chính trị cấp huyện nghiên cứu đưa lịch sử đảng bộ cấp huyện vào giảng dạy trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hoặc xây dựng một chuyên đề riêng để giảng dạy.

6. Giao ban, tập huấn công tác lý luận chính trị

- Định kỳ hàng quý, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiến hành giao ban công tác lý luận chính trị. Nội dung và hình thức tổ chức giao ban thích hợp với tính chất từng địa phương, cơ sở; báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy chủ động tổ chức những lớp tập huấn về công tác lý luận chính trị cho giảng viên những trung tâm chính trị cấp huyện theo tài liệu mới phát hành.

Căn cứ vào Hướng dẫn này, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương năm 2021.

Trong quy trình triển khai, nếu vướng mắc, đề nghị những địa phương, đơn vị phản ánh về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Lý luận chính trị) để kịp thời điều chỉnh./.

Nơi nhận:
những tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,

- Lãnh đạo Ban (để b/c),
- Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an,
- những vụ, đơn vị trong Ban,
- Vụ LLCT (10),
- Lưu HC.

K/T trưởng phòng ban
PHÓ trưởng phòng ban
Bùi Trường Giang

PHỤ LỤC những CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2021

1. triển khai những chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản

1.1. Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị, triển khai theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai chương trình Sơ cấp lý luận chính trị. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành. Hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đang tiến hành sửa chữa, bổ sung. Khi phát hành Ban sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.

1.2. Chương trình lý luận chính trị dành riêng cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng, triển khai theo Hướng dẫn số 10-HD/BTGTW, ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai chương trình học tập lý luận chính trị dành riêng cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

1.3. Chương trình học tập lý luận chính trị dành riêng cho đảng viên mới, triển khai theo Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai chương trình học tập lý luận chính trị dành riêng cho đảng viên mới. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

(Theo Kế hoạch, trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiến hành sửa chữa, bổ sung 03 chương trình trên. Khi phát hành chương trình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có hướng dẫn cụ thể sau).

2. triển khai những chương trình bồi dưỡng chuyên đề

2.1. Chuyên đề "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam", triển khai theo Hướng dẫn số 40-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam" dành riêng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

2.2. Chuyên đề "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới", triển khai theo Hướng dẫn số 41-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới" dành riêng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

2.3. Chuyên đề "Hội nhập quốc tế", triển khai theo Hướng dẫn số 42-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Hội nhập quốc tế" dành riêng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

2.4. Chuyên đề "Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo", triển khai theo Hướng dẫn số 43-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo" dành riêng cho cán bộ, đảng viên. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

2.5. Chuyên đề "Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc", triển khai theo Hướng dẫn số 44-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc" dành riêng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

2.6. Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, triển khai theo Hướng dẫn số 45-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” dành riêng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

3. triển khai những chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ

3.1. Chương trình "Bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở", triển khai theo Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW, ngày 30 tháng 9 năm 2016 về triển khai chương trình "Bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở". Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

3.2. Chương trình "Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện", triển khai theo Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai chương trình “Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị” dành riêng cho giảng viên giảng dạy những chương trình lý luận chính trị tại những trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

3.3. Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị”, triển khai theo Hướng dẫn số 58-HD/BTGTW ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

3.4. Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng” triển khai theo Hướng dẫn số 100-HD/BTGTW ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

3.5. Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở”, triển khai theo Hướng dẫn số 101-HD/BTGTW ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

4. triển khai những chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể

triển khai Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành riêng cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở theo Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn triển khai chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những đoàn thể chính trị - xã hội. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành.

5. triển khai chương trình bồi dưỡng, update kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, đảng viên những cấp

Chương trình “Bồi dưỡng update kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở” triển khai theo Hướng dẫn số 103-HD/BTGTW ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn học tập tài liệu xem thêm bồi dưỡng, update kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị vương quốc ấn hành. Đồng thời, chủ động bổ sung những nội dung thiết thực, thích hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đang đưa ra ở địa phương, cơ sở./.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *