Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học năm 2020 – 2021 gồm 7 mẫu, giúp thầy cô dễ dàng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học theo đúng quy định để nộp lên cấp trên.

Vậy mời thầy cô cùng tìm hiểu thêm chi tiết nội dung trong bài viết dưới đây của Download.vn để nhanh gọn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho mình.

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2020 – 2021

  • Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học năm 2020 – 2021
  • Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học cho phó Hiệu trường
  • Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học cho cán bộ quản lý
  • Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học theo Thông tư 17
  • Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học năm 2020

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học năm 2020 – 2021

PHÒNG GDvàamp;ĐT……
TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày… tháng…. năm…….

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 – 2021

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GDvàamp;ĐT, Thông tư phát hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ GDvàamp;ĐT, Thông tư phát hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn………… của Sở GDvàamp;ĐT V/v hướng dẫn triển khai công tác BDTX đối với cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo viên giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công việc được giao, nhu cầu tự bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức và kỹ năng, kỹ năng, năng lực chuyên môn, bản thân tôi xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên trong năm học 2020 – 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tự bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng chuyên ngành, nâng cao phẩm chất năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

update kiến thức và kỹ năng, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ năm học cấp Tiểu học về Đường lối, chính sách phát triển giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông, nội dung những môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

update kiến thức và kỹ năng, kỹ năng chuyên ngành triển khai nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông theo từng thời kỳ của địa phương; triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, chương trình giáo dục địa phương.

Phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm, lựa chọn những Môdun tự bồi dưỡng nhằm phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

2. Yêu cầu

Bám sát những văn bản lãnh đạo, hướng dẫn của những cấp, những ngành; xác lập mục đích yêu cầu, nội dung, hình thức tự bồi dưỡng.

Cá nhân tự xây dựng Kế hoạch triển khai kế hoạch theo đúng quy trình thời gian quy định nhằm đảm bảo mục title ra.

Sau mỗi phần học tham gia viết bài thu hoạch tự đánh giá, tổ chuyên môn và nhà trường đánh giá kết quả tự học.

II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

1. Chương trình bồi dưỡng 01: (16 tiết/năm học)

a) Nội dung:

Một số nội dung cơ bản, cốt lõi trong dự thảo những văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tình hình toàn cầu, trong nước, trong tỉnh nổi trội 6 tháng đầu xuân năm mới 2020.

Một số nội dung cơ bản, cốt lõi trong dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương.

Chuyên đề năm 2020: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh.

* những nhiệm vụ giáo dục giai đoạn 2020-2025 và năm học 2020-2021.

những điểm mới của Luật giáo dục năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 và lĩnh vực đột phá; chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025; nghiên cứu và triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, công tác tư tưởng chính trị, bảo vệ an ninh nội bộ.

b) Phương pháp bồi dưỡng: Tham gia học tập, tranh luận, trao đổi, sẻ chia kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm với CBQL, GV nhà trường, những trường trên địa bàn và báo cáo viên.

c) Hình thức bồi dưỡng: triệu tập

d) Thời gian bồi dưỡng: Từ 17/8- 22/8/2020.

2. Chương trình bồi dưỡng 02: (40 tiết/năm học)

a) Nội dung

Chương trình GDPT 2018- Xây dựng kế hoạch bài học theo SGK lớp 1.

Xây dựng kế hoạch giáo dục, Kế hoạch môn học.

Tự chủ chương trình theo từng khối lớp (bài tập vận dụng, BT góc, BD những đối tượng HS,…)

Giáo dục Stem và những hoạt động trải nghiệm.

Bồi dưỡng giáo viên dạy Bồi dưỡng học viên năng khiếu.

Bồi dưỡng những môn chuyên biệt.

Kiểm tra đánh giá kết quả bồi dưỡng.

UDCNTT trong dạy học

Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học- CTGDPT 2018

Đánh giá học viên theo CTGDPT 2018

Lộ trình bồi dưỡng học viên lớp 2 chuẩn bị thay SGK lớp 6 theo CTGDPT 2018, năm học 2021- 2022.

b) Phương pháp bồi dưỡng: Tham gia học tập, tranh luận, trao đổi, sẻ chia kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm với CBQL, GV nhà trường, những trường trên địa bàn và báo cáo viên.

c) Hình thức bồi dưỡng: Trực tiếp, trực tuyến.

d) Thời gian bồi dưỡng: Từ tháng 8/2020 đến hết năm học.

3. Chương trình bồi dưỡng 03: (40 tiết/năm học)

a) Nội dung: Mô đun này trong chương trình Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (phát hành kèm theo Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng giáo dục và Đào tạo.

Mô đun GVPT 04: “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên”.

Nội dung chính của Mô đun “GVPT 04”

+ Những vấn đề chung về dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

Mô đun GVPT 05: “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học viên”

Nội dung chính của Mô đun “GVPT 05” gồm:

+ Những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học viên.

+ những phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học viên.

Mô đun GVPT 11: “Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học viên và những bên liên quan trong hoạt động dạy học và giáo dục học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông”

Nội dung chính của Mô đun “GVPT 11”:

+ Vai trò của việc tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học viên và những bên liên quan.

+ Quy định mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học viên và những bên liên quan.

b) Phương pháp bồi dưỡng: Nghiên cứu, học tập những thông tư, tài liệu của Bộ Giáo dục có liên quan được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: https://moet.gov.vn. những tài liệu có nội dung về phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học viên.

c) Loại hình bồi dưỡng: Tự học, tự bồi dưỡng

d) Thời gian bồi dưỡng: Từ tháng 9/2020 đến tháng bốn/2021

III. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CỤ THỂ

(Đối với Chương trình bồi dưỡng 03: 40 tiết/năm học)

Thời gian Yêu cầu bồi dưỡng theo Chuẩn Mã mô đun Tên và nội dung chính của mô đun

Yêu cầu cần đạt

Thời gian triển khai (tiết)
Lý, thuyết Thực hành
  (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tháng 9, 10 năm 2020

Phát triển chuyên môn nghiệp vụ

GVPT 04

Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên:

Những vấn đề chung về dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

trình diễn được một số vấn đề chung về dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông nói chung, tương thích với đặc trưng cấp học, vùng miễn.

 

 

 

 

4

6

Tháng 11, 12 năm 2020

Phát triển chuyên môn nghiệp vụ

GVPT 05

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học viên:

những phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học viên.

Vận dụng được những phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục để tổ chức dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của học viên tương thích với từng cấp học học (dạy học tích hợp; dạy học phân hóa).

4

6

Tháng 01, 02 năm 2021

Phát triển chuyên môn nghiệp vụ

GVPT 05

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học viên:

Những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học viên.

Phân tích những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất năng lực học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông, tương thích với từng cấp học;

4

6

 

 

 

Tháng 3, 4 năm 2021

Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

GVPT 11

Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học viên và những bên liên quan trong hoạt động dạy học và giáo dục học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông

Vai trò của việc tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học viên và những bên liên quan.

Quy định mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học viên và những bên liên quan

Phân tích được vai trò của việc tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học viên và những bên liên quan trong những cơ sở giáo dục phổ thông, tương thích với đặc trưng cấp học.

Vận dụng được những quy định hiện hành và những biện pháp để tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học viên và những bên liên quan trong những cơ sở giáo dục phổ thông, tương thích với đặc trưng cấp học

4

6

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

1. Tự đánh giá và tham gia quy trình đánh giá

– Viết bài thu hoạch sau mỗi lần tham gia bồi dưỡng triệu tập (Có ít nhất 02 bài kiểm tra/năm học)

– Viết bài thu hoạch sau mỗi phần nội dung học mô đun tự chọn, tự đánh giá kết quả tự học, báo cáo kết quả tự học bằng những nội dung lý thuyết, thực hành dạy học trong trường.

2. Dự kiến kết quả đạt được

– Hiểu biết và tuyên truyền được về thông tin thời sự địa phương, trong nước và trên toàn cầu; những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Chính sách, pháp lý của Nhà nước; triển khai có tác dụng Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng và Nhà nước trong triển khai đổi mới giáo dục

– Nắm được chương trình phổ thông tổng thể, chương trình những môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình GDPT năm 2018 Cấp Tiểu học.

– Sử dụng tốt những phương pháp dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học viên gồm: Nắm chắc những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất năng lực học viên; Vận dụng được những phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục để tổ chức dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của học viên, nắm vững cách dạy học dạy học tích hợp, dạy học phân hóa;

– Xây dựng được kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên: trình diễn được một số vấn đề chung về dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông nói chung, tương thích với đặc trưng cấp học, vùng miền.

– Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học viên và những bên liên quan trong hoạt động dạy học và giáo dục học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông: Vai trò của việc tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học viên và những bên liên quan; Quy định mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học viên và những bên liên quan

– Xếp loại sau bồi dưỡng: Hoàn thành Kế hoạch bồi dưỡng

DUYỆT CỦA BGH

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học cho phó Hiệu trường

TRƯỜNG TIỂU HỌC ……
TỔ 2+3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học 2020 – 2021

Họ và tên: ……………………..

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Căn cứ Kế hoạch……………………. của Phòng Giáo dục và Đào tạo ………. về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông hằng năm.

Căn cứ Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường học và nhu cầu học tập bồi dưỡng chuyên môn, bản thân tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Cá nhân tự học tập bồi dưỡng thường xuyên nâng cao mức độ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng chuyên ngành bắt buộc hằng năm; nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục, chuẩn nghề nghiệp, nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng; năng lực tự đánh giá tác dụng bồi dưỡng thường xuyên của bản thân.

3. Nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm, đủ nội dung, thời lượng bồi dưỡng; lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm. Nội dung bồi dưỡng bám sát chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành. Bồi dưỡng có trọng tâm, triệu tập vào những vấn đề mới, vấn đề thực tiễn, có tính kế thừa qua từng năm học.

4. Kết quả bồi dưỡng thường xuyên gắn kết chặt chẽ với đánh giá, xếp loại theo chuẩn cuối mỗi năm học.

II. Nội dung bồi dưỡng

1. Nội dung bắt buộc

1.1. Nội dung 1:

– Về đường lối, chính sách phát triển giáo dục của những cấp học, chương trình giáo dục, nội dung những môn học, gồm có:

+ Một số nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo những văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

+ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kì 2020-2025; chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kì 2020-2025.

+ Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 11/9/2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021.

+ Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 phát hành Điều lệ trường tiểu học.

– Về hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục cấp tiểu học:

+ Tìm hiểu chương trình thay sách giáo khoa lớp 2.

+ Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 phát hành quy định đánh giá học viên tiểu học.

– Về kiến thức và kỹ năng, kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo, quản trị cơ sở giáo dục cấp tiểu học: Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn triển khai chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

1.2. Nội dung 2: về phát triển giáo dục của địa phương, triển khai chương trình giáo dục, chương trình giáo dục địa phương.

+ Phương pháp giảng dạy và sử dụng sách giáo khoa lớp 1 – cuốn sách cùng học để phát triển năng lực.

+ Vận dụng đổi mới dạy học trong soạn giáo án theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học viên.

+ Tập huấn dạy học tài liệu giáo dục địa phương giành cho học viên lớp 1.

+ Xây dựng một số tiết dạy học chủ đề, dạy học trải nghiệm.

2. Nội dung tự chọn:

Mô đun QLPT 05: Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường

1. Những vấn đề chung về quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường.

2. Công tác quản trị hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch dạy học và giáo dục theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học viên,…) trong nhà trường.

3. Phân công, hướng dẫn, giám sát, đánh giá giáo viên, tổ chuyên môn triển khai hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường.

III. Hình thức bồi dưỡng

Thời gian Nội dung công việc Thời gian triển khai Thời gian hoàn thành Kết quả đạt được Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tháng 8/2020

– Bồi dưỡng chính trị hè 2020

+ Một số nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo những văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

+ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kì 2020-2025; chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kì 2020-2025.

– Bồi dưỡng chuyên môn hè 2020:

+ Phương pháp giảng dạy và sử dụng sách giáo khoa lớp 1 – cuốn sách cùng học để phát triển năng lực.

+ Vận dụng đổi mới dạy học trong soạn giáo án theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học viên.

 

11,12/8

 

 

 

 

 

 

 

14-20/8

 

 

21/8

30/8

 

 

Tháng 9/2020

– Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân năm học

– Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch BDTX tổ CM năm học, chuyển kế hoạch BDTX cá nhân để Hiệu trưởng phê duyệt.

– Tiếp thi Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 11/9/2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021.

+ Tiếp thu Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 phát hành Điều lệ trường tiểu học.

+ Tiếp thu Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 phát hành quy định đánh giá học viên tiểu học.

+ Triển khai Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn triển khai chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

25/9

 

 

 

 

 

 

18/9

 

 

 

Tháng

10/2020

– Triển khai bồi dưỡng Mô đun GVPT 4 – Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên (5 tiết)

– Nghiên cứu mô đun QLPT 05. Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường: Những vấn đề chung về quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường (4 tiết)

Tuần 1

 

 

 

 

 

 

Tuần 4

 

 

 

Tháng

11/2020

– Bồi dưỡng dạy học tài liệu giáo dục địa phương giành cho học viên lớp 1.

– Nghiên cứu mô đun QLPT 05. Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường: Công tác quản trị hoạt động dạy học, giáo dục (kế hoạch dạy học và giáo dục theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học viên,…) trong nhà trường (6 tiết)

Tuần 2

 

 

 

 

 

Tuần 4

 

 

 

 

 

Tháng

12/2020

– Báo cáo kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên.

– Nghiên cứu mô đun QLPT 05. Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường: Phân công, hướng dẫn, giám sát, đánh giá giáo viên, tổ chuyên môn triển khai hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường (6 tiết).

Tuần 2

 

 

 

 

 

Tuần 4

 

 

 

 

Tháng

01/2021

– Thực hành phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học viên

– Thực hành mô đun QLPT 05. Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường: xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học viên,… trong nhà trường (6 tiết)

Tuần 2

 

 

 

 

Tuần 4

 

 

 

Tháng

02/2021

– Tìm hiểu chương trình thay sách giáo khoa lớp 2.

– Thực hành mô đun 05. Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường: xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học viên,… trong nhà trường (6 tiết)

Tuần 2

 

 

Tuần 4

 

 

 

 

 

Tháng

3/2021

– Tìm hiểu chương trình thay sách giáo khoa lớp 2.

– Thực hành mô đun QLPT 05. Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường: Phân công, hướng dẫn, giám sát, đánh giá giáo viên, tổ chuyên môn triển khai hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường (6 tiết)

Tuần 2

 

 

 

Tuần 4

 

 

 

 

 

Tháng

4/2021

– Tìm hiểu chương trình thay sách giáo khoa lớp 2.

– Thực hành mô đun QLPT 05. Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường: Phân công, hướng dẫn, giám sát, đánh giá giáo viên, tổ chuyên môn triển khai hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường (6 tiết)

Tuần 2

 

 

 

Tuần 4

 

 

 

 

 

Tháng

5/2021

– Báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020-2021.

– Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2021-2022.

Tuần 2

 

Tuần 4

 

 

 

 

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

 

 

……………………..

……, ngày….. tháng…… năm……

HIỆU TRƯỞNG

 

……………………..

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học cho cán bộ quản lý

TRƯỜNG TIỂU HỌC……..
TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 4, 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2020 – 2021

Họ và tên: ……………………………….; Sinh ngày: …………………………….

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………….

Nhiệm vụ được giao: Giáo viên giảng dạy

Chức vụ: Giáo viên chủ nhiệm lớp – Tổ trưởng chuyên môn khối 4,5

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT, ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn………………. về sự việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2020 – 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo……..;

triển khai Hướng dẫn……… của Phòng Giáo dục và Đào tạo …… về Hướng dẫn BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2020 – 2021;

triển khai Kế hoạch ……… của trường Tiểu học ……. về sự việc bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2020 – 2021;

Nay tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 – 2021 như sau:

1. Thuận lợi, khó khăn

1.1. Thuận lợi

Về nhận thức: Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giúp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông nhằm bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; là căn cứ để quản lý, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đối với yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Về điều kiện: Thường xuyên học tập BDTX để update kiến thức và kỹ năng về chính trị, kinh tế xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học của cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Về năng lực của bản thân: Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá tác dụng BDTX, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường và những cấp quản lý giáo dục và đào tạo.

Phát triển năng lực quản lí, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng khả năng của bản thân với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Việc triển khai công tác BDTX phải gắn với việc đánh giá GV theo chuẩn để từng bước nâng cao năng lực và tác dụng của đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục qua từng năm.

1.2. Khó khăn

Do tính chất công việc và nhiệm vụ của giáo viên từng ngày không tồn tại thời gian nghiên cứu nhiều về tài liệu cũng như những văn bản; Do không triệu tập liên tục dẫn đến quên và có một số nội dung vẫn chưa hiểu sâu nên việc phân chia thời gian học tập theo từng giai đoạn cũng gặp nhiều khó khăn.

2. Nội dung chương trình bồi dưỡng

2.1. Chương trình bồi dưỡng 1

Chương trình bồi dưỡng update kiến thức và kỹ năng, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ năm học. Thời lượng khoảng 1 tuần/năm (khoảng 40 tiết/năm học). Nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông, nội dung về những môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục phổ thông.

Yêu cầu cần đạt: triển khai tốt đường lối, chính sách phát triển giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông.

2.2. Chương trình bồi dưỡng 2

Thời lượng khoảng 1 tuần/năm (khoảng 40 tiết/năm học).

Nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục phổ thông của địa phương, triển khai chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục địa phương theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Yêu cầu cần đạt: Có trình độ đạt chuẩn theo quy định, nâng cao mức độ đáp ứng khả năng của bản thân với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học có tay nghề chuyên môn vững vàng đúng theo vị trí việc làm.

2.3. Chương trình bồi dưỡng 3

Chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm. Thời lượng khoảng 1 tuần/năm (khoảng 40 tiết/năm học). Thực hiên theo khoản 3 (mục III: Chương trình bồi dưỡng kèm theo Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019).

tiếp về sau là nội dung đăng ký bồi dưỡng:

Yêu cầu bồi dưỡng theo chuẩn Mã mô đun Tên và nội dung chính của mô đun Yêu cầu cần đạt Thời lượng triển khai (tiết)
Lý thuyết Thực hành

 

 

 

 

 

 

II. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

 

 

 

 

GVPT

03

 

Phát triển chuyên môn của bản thân

1. Tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn của bản thân.

2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng để phát triển chuyên môn của bản thân.

3. Nội dung update yêu cầu đổi mới nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân đối với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

 

– Phân tích được tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn của bản thân đối với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; Xây dựng được kế hoạch bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn cho bản thân đối với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

– Vận dụng được nội dung update yêu cầu đổi mới nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân trong hoạt động dạy học và giáo dục đối với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, tương thích với giáo viên từng cấp học, vùng, miền (Yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông; Đổi mới sinh hoạt chuyên môn; Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; Lựa chọn và sử dụng học liệu dạy học; Phát triển chuyên môn giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông trải qua kết nối, sẻ chia tri thức trong xã hội học tập;….);

– Hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn của bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

24

3. Thời gian triển khai

– Chương trình bồi dưỡng 1: Bắt đầu tháng 09/2020 và hoàn thành tháng 10/2020 (1 tuần tự học);

– Chương trình bồi dưỡng 2: Bắt đầu tháng 11/2020 và hoàn thành tháng 12/2020 (1 tuần tự học);

– Chương trình bồi dưỡng 3: Bắt đầu tháng 01/2021 và hoàn thành tháng 05/2021 (1 tuần tự học);

4. Hình thức, biện pháp triển khai

4.1. Hình thức

– Bồi dưỡng triệu tập: Tự học là chính, tự nghiên cứu tài liệu, tự nghiên cứu chương trình BDTX của Bộ GDĐT, giáo viên có thời điểm trao đổi sẻ chia tranh luận về chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng thực hành.

– Bồi dưỡng từ xa: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cổng thông tin điện tử của BGDĐT theo địa chỉ https://moet.gov.vn phân mục giáo dục và đào tạo – Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục và những mô đun cần đạt về nội dung, phương pháp, thời lượng bồi dưỡng được quy định trong chương trình BDTX.

– Bồi dưỡng bán triệu tập: phối hợp 2 hình thức bồi dưỡng triệu tập và bồi dưỡng từ xa.

4.2. Biện pháp triển khai

Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh triển khai những quy định về BDTX theo thông tư 17/BGDĐT.

– Nghiên cứu nội dung và kết quả triển khai kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức và kỹ năng, kỹ năng học tập BDTX vào quy trình triển khai nhiệm vụ cuối năm học.

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân năm học 2020 – 2021./.

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học theo Thông tư 17

PHÒNG GDvàamp;ĐT…….
TRƯỜNG TIỂU HỌC………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày …. tháng …. năm 2020

KẾ HOẠCH
Tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học năm học 2020 – 2021

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên:…………………………… Giới tính: …….

2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………

3. Ngày vào ngành giáo dục: ………………………….

4. Trình độ chuyên môn: ………………………………..

5. Chức vụ: Giáo viên tiểu học

6. Nhiệm vụ được giao: ………………………………..

II. những CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BGDvàamp;ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sự việc phát hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 1595/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08/5/2020 của Bộ GDvàamp;ĐT về sự việc hướng dẫn đánh giá theo chuẩn và BDTXGV, CBQL cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông;

triển khai Kế hoạch ………. của trường tiểu học ……… về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý năm học 2020 – 2021;

Căn cứ tình hình trong thực tiễn của trường TH…….. và nhu cầu bồi dưỡng của cá nhân. Nay tôi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 – 2021 như sau:

III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để update kiến thức và kỹ năng về chính trị, kinh tế – xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của vị trí việc làm, yêu cầu chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu nhiệm vụ năm học và phát triển giáo dục nơi địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của GV; năng lực tự đánh giá tác dụng bồi dưỡng thường xuyên; năng lực quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.

Trang bị những kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao năng lực giảng dạy, chất lượng dạy và học, triển khai phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục – đào tạo trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

Giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên với ý thức tự giác, trách nhiệm, triển khai đầy đủ nội dung, thời lượng bồi dưỡng. Giáo viên chủ động trong việc tự bồi dưỡng theo những hình thức là tự học, bồi dưỡng liên tục phát huy tích cực, tư duy sáng tạo, tăng cường thực hành, trao đổi sẻ chia thông tin kinh nghiệm.

Nội dung bồi dưỡng phải bám sát chương trình BDTX của BGDvàamp;ĐT đã quy định trong Thông tư số 17/2019/TT-BGDvàamp;ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019. Bồi dưỡng có nội dung trọng tâm, triệu tập vào những vấn đề mới, chương trình giáo dục phổ thông mới, những vấn đề thực tiễn có tính kế thừa qua từng năm học.

Việc triển khai BDTX của GV phải được giám sát, đánh giá, công nhận một cách khách quan, công minh, đảm bảo thiết thực, chất lượng và tác dụng. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ và là căn cứ triển khai chính sách, chính sách bồi dưỡng nghề nghiệp và cũng là tiêu chuẩn để đánh giá giáo viên theo chuẩn.

IV. NỘI DUNG VÀ THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG

1. Chương trình bồi dưỡng 1 – thời lượng bồi dưỡng 40 tiết/năm học

Chương trình bồi dưỡng update kiến thức và kỹ năng, kỹ năng được quy định trong Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; những văn bản lãnh đạo của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo về yêu cầu triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 về đường lối, chính sách phát triển giáo dục, chương trình GDPT, chương trình nội dung những môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình GDPT.

Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

2. Chương trình bồi dưỡng 2 – thời lượng bồi dưỡng 40 tiết/năm học

Chương trình bồi dưỡng update kiến thức và kỹ năng, kỹ năng chuyên ngành triển khai phát triển GDPT của địa phương theo năm học, triển khai chương trình GDPT, chương trình giáo dục địa phương; phối hợp với những dự án công trình để triển khai kế hoạch BDTX.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học viên; đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo bộ môn.

3. Chương trình bồi dưỡng 3 – thời lượng bồi dưỡng 40 tiết/năm học

Chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm, nhằm phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của cá nhân, khối kiến thức và kỹ năng trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên của BGDvàamp;ĐT đã quy định trong Thông tư số 17/2019/TT-BGDvàamp;ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019, tôi tự lựa chọn mô đun bồi dưỡng sau:

mô đun Tên và nội dung chính của mô đun Yêu cầu cần đạt Thời gian triển khai (tiết)
Lý thuyết Thực hành

GVPT

05

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học viên

1. Những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học viên.

2. những phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học viên.

3. Vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học viên.

– Phân tích được những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông, tương thích với từng cấp học;

– Vận dụng được những phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục để tổ chức dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học viên tương thích với từng cấp học (Dạy học tích hợp; Dạy học phân hóa; Tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục hòa nhập cho học viên khuyết tật; Giải pháp sư phạm trong công tác giáo dục học viên của giáo viên chủ nhiệm; Phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực;…);

– Hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kinh nghiệm vận dụng những phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

16

24

V. BIỆN PHÁP triển khai, HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG VÀ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH BDTX

1. Biện pháp triển khai:

– Bản thân xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 – 2021.

– Đăng ký môđun với nhà trường để có đầy đủ tài liệu học tập.

– Đăng ký mua tài liệu, truy cập (qua mạng Internet).

– Tham gia đầy đủ những lớp tập huấn do trường, phòng GDvàamp;ĐT tổ chức.

– triển khai tốt quy chế chuyên môn, tăng cường dự giờ để học hỏi kinh nghiệm, phương pháp của đồng nghiệp. Tham gia những buổi hội thảo chuyên đề.

– triển khai Kế hoạch BDTX đã được phê duyệt, nghiêm túc triển khai những quy định về BDTX của nhà trường.

– Báo cáo tổ chuyên môn kết quả triển khai kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức và kỹ năng, kỹ năng đã học tập BDTX vào quy trình triển khai nhiệm vụ.

2. Hình thức bồi dưỡng

2.1/ Tự học, tự nghiên cứu

Hình thức học tập BDTX chủ yếu là lấy việc tự học, tự nghiên cứu là chính, qua đó giúp giáo viên chủ động phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân.

2.2/ Bồi dưỡng triệu tập

Bồi dưỡng triệu tập được phối hợp trong những buổi sinh hoạt chuyên môn của nhà trường, tổ chuyên môn, những buổi học triệu tập do những cấp tổ chức, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp nhằm tiếp thu kịp thời những nội dung khó, lắng nghe giải đáp thắc mắc, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng để đáp ứng nhu cầu của bản thân trong việc học tập BDTX.

3. Hoàn thành kế hoạch BDTX

– Tự ghi chép đầy đủ nội dung được bồi dưỡng;

– Hoàn thành những bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu hoặc những bài thu hoạch theo yêu cầu của từng chương trình BDTX;

– Báo cáo tổ chuyên môn và lãnh đạo nhà trường về kết quả triển khai kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức và kỹ năng, kỹ năng đã học tập BDTX vào quy trình triển khai công tác giảng dạy vào cuối năm học.

VI. LỊCH triển khai

Thời gian Nội dung bồi dưỡng Hình thức bồi dưỡng

Tháng 9/2020

– Tiếp thu kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học của nhà trường

– Căn cứ KH BDTX của nhà trường để xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân. Nộp KH BDTX cá nhân cho TTCM vào 15/9/2020.

– Học tập Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

– những văn bản lãnh đạo của BGDvàamp;ĐT, Phòng GDvàamp;ĐT V/v triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021

.- Yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.- Một số ppdh tích cực ở tiểu học

– Lập kế hoạch dạy học tích hợp những nội dung giáo dục ở tiểu học.

– Việc dạy học tích hợp kĩ năng sống, an toàn giao thông, biển đảo vào những môn học trong trường tiểu học.

– Tiếp thu tại trường do BGH nhà trường tổ chức

– Tiếp thu kiến thức và kỹ năng qua dự sinh hoạt chuyên môn, …

– Dự lớp học tập chính trị hè 2020

– Tiếp thu tại trường do BGH nhà trường tổ chức

– Tìm hiểu kiến thức và kỹ năng qua báo, đài, sách, …

– Trao đổi cùng GV trong tổ, dự giờ, thao giảng, sinh hoạt tổ chuyên môn …

– Hoàn thành bài thu hoạch cá nhân nộp TTCM duyệt và tổng hợp, nộp về BGH (Chương trình BDTX (1)

Tháng 10/2020

Đẩy mạnh những hoạt động:

*Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học

* Phương pháp dạy học tích cực

* Dạy học với CNTT, sử dụng bảng tương tác trong giảng dạy

triển khai:

Tổ, nhóm tích cực đẩy mạnh những hoạt động chuyên môn, trao đổi, sẻ chia kinh nghiệm trong giảng dạy qua những tiết dự giờ đồng nghiệp, những tiết thao giảng và chuyên đề. Một nhóm chuyên môn triển khai một chuyên đề Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học:

 

– Theo hướng dẫn của BGH nhà trường;

– tranh luận, thống nhất cùng GV trong tổ chuyên môn.

– triển khai chuyên đề, dự giờ, thao giảng, trao đổi cùng GV trong tổ CM, trong cụm xã.

Tháng 11/2020

– Soạn bài và dạy học theo giáo án điện tử;

– Một số pp dạy học tích cực ở tiểu học

– Lập kế hoạch dạy học tích hợp những nội dung giáo dục ở tiểu học.

– Việc dạy học tích hợp kĩ năng sống, an toàn giao thông, biển đảo vào những môn học trong trường tiểu học.

+ triển khai công tác tự bồi dưỡng: GV tích cực nghiên cứu những nội dung Môđun tự chọn theo đăng ký đầu xuân năm mới.

– triển khai chuyên đề, dự giờ, thao giảng, trao đổi cùng GV trong tổ CM, trong cụm xã.

– tìm hiểu thêm tài liệu, tự bồi dưỡng qua mạng Internet.

Tháng 12/2020

– Những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học viên.

-. những phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học viên.

-. Vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học viên.

– Tiếp thu kiến thức và kỹ năng qua dự sinh hoạt chuyên môn, …

– Nghiên cứu kiến thức và kỹ năng qua báo, đài, sách, …mạng Internet.

– Trao đổi cùng GV trong tổ, dự giờ, thao giảng, …

Tháng 01/2021

– hỗ trợ thêm kĩ năng ứng dụng CNTT trong dạy học.

– GVBM tự bồi dưỡng tính chất nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.

– Vận dụng phương pháp dạy nhóm vào những môn học Tiếng Việt, Toán.

+ triển khai công tác tự bồi dưỡng: GV tích cực nghiên cứu những nội dung Môđun tự chọn theo đăng ký đầu xuân năm mới.

– Tiếp thu kiến thức và kỹ năng qua dự sinh hoạt chuyên môn, …

– Nghiên cứu kiến thức và kỹ năng qua báo, đài, sách, …

– Trao đổi cùng GV trong tổ, dự giờ, thao giảng, …

Tháng 02/2021

– Phân loại từng bài trong chương trình giảng dạy để tương thích với PPDH: Dạy học tích hợp; Dạy học phân hóa; Tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục hòa nhập cho học viên khuyết tật; Phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực;…;

– Hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kinh nghiệm vận dụng những phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

– Trao đổi cùng GV trong tổ: + Sinh hoạt tổ chuyên môn.

+ Dự giờ, chuyên đề, thao giảng

– triệu tập, học nhóm, tranh luận, kiểm tra, bài thu hoạch

Tháng 03/2021

– Vận dụng kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học viên tương thích với từng bài dạy trong chương trình giảng dạy

– Dạy học tích hợp, tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục hòa nhập cho học viên khuyết tật; Phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực;…;

những nội dung giáo dục ở tiểu học

– Trao đổi cùng GV trong tổ: + Sinh hoạt tổ chuyên môn.

+ Dự giờ, chuyên đề, thao giảng

– triệu tập, học nhóm, tranh luận, kiểm tra, bài thu hoạch

Tháng 04/2021

Giáo viên hoàn tất về công tác BDTX.

– TTCM phê duyệt, đánh giá điểm từng GV trong tổ. TTCM tổng hợp tập ghi chép BDTX gửi về PHT

– BGH đánh giá kết quả học tập và thu hoạch của từng GVBM, tổng hợp kết quả đánh giá nộp PGD theo kế hoạch. Lưu hồ sơ BDTX theo quy định.

– Trao đổi cùng GV trong tổ

– Viết bài thu hoạch, hoàn thành tập ghi chép cá nhân

– Hoàn thành hồ sơ BDTX, nộp TTCM

Trên đây là kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 – 2021 của cá nhân tôi, kính trình BGH kiểm tra và phê duyệt.

TỔ TRƯỞNG

 

 

…………………………………….

………., ngày …… tháng….. năm 2020

GV LẬP KẾ HOẠCH

 

 

…………………………………….

HIỆU TRƯỞNG

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học năm 2020

PHÒNG GD VÀ ĐT HOÀI NHƠN

TRƯỜNG ……………….

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

….., ngày thángnăm 20…..

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên
Năm học 20…..20……

Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học phát hành kèm theo TT số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học của phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn. Trường ………………. xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cụ thể như sau;

I. Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên

1. Bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý những kiến thức và kỹ năng về chính trị, kinh tế-xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá tác dụng bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

3. Nâng cao nhận thức, triển khai triển khai nội dung và nhiệm vụ năm học 20… -20… cho giáo viên.

II. Đối tượng bồi dưỡng:

toàn bộ cán bộ quản lý và giáo viên của nhà trường ………………..

III. Thời gian bồi dưỡng:

– Trong năm học: Nhà trường tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cấp trường, và lồng ghép trong những giờ sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề và tự bồi dưỡng của giáo viên.

IV. Nội dung bồi dưỡng:

1. Khối kiến thức và kỹ năng bắt buộc.

– Nội dung bồi dưỡng 1.

– Nội dung bồi dưỡng 2.

+ Về chính trị tư tưởng.

+ Về chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhà trường lựa chọn nội dung, hình thức bồi dưỡng tương thích với trong thực tiễn của nhà trường và địa phương.

* Nội dung:

Bồi dưỡng về triển khai chương trình, sách giáo khoa, kiến thức và kỹ năng giáo dục:

– triển khai chương trình theo Chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và chương trình giảm tải, nội dung tích hợp, nội dung giáo dục địa phương những môn học ở tiểu học .

– những hình thức và quy mô dạy học, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực tại địa phương; dạy học viên khuyết tật; kèm cặp, phụ đạo học viên yếu; bồi dưỡng học viên năng khiếu; luyện viết chữ đẹp cho giáo viên, học viên…

+ Đối với giáo viên dạy môn Thể dục: những giáo viên chuyên trách bồi dưỡng cho giáo viên kiêm nhiệm về chuẩn động tác theo những Chuẩn kiến thức và kỹ năng, kỹ năng chương trình môn Thể dục.

+ Đối với giáo viên dạy môn Âm nhạc bồi dưỡng kỹ năng sử dụng đàn Piano điện tử đã được Sở cấp.

– Sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Khối kiến thức và kỹ năng tự chọn :

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 về sự việc phát hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học, căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý cấp tiểu học của phòng Giáo dục và Đào tạo. Trường ………………. lựa chọn những mô đun bồi dưỡng thường xuyên năm học 20…-20…, cụ thể như sau:

– TH 13; TH 15; TH 19; TH 21. Tổng số tiết: 60

Ghi chú: Khuyến khích hình thức bồi dưỡng bằng tự học của giáo viên phối hợp với sinh hoạt tập thể về chuyên môn nghiệp vụ tận nơi trường.

THỜI GIAN BỒI DƯỠNG CỤ THỂ

Thời gian Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng, Mã mô đun , tên và nội dung mô đun Mục tiêu bồi dưỡng Thời gian tự học (tiết) Thời gian học triệu tập (tiết)
Lý thuyết Thực hành

 

 

 

 

Tháng 1/2016

Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học

 

TH 13: Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

1. Phân loại bài học ở tiểu học; yêu cầu chung của mỗi loại bài học (bài hình thành kiến thức và kỹ năng mới, bài thực hành, bài ôn tập, kiểm tra ).

2. Cách triển khai mỗi loại bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

3. những bước thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

 

Phân biệt được những loại bài học ở tiểu học và yêu cầu của mỗi loại bài học.

Biết cách triển khai mỗi loại bài học trên lớp theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

Nêu được những bước, yêu cầu thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

5

Tháng 2/2016

Tăng cường năng lực triển khai dạy học

 

TH15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

1. Phương pháp giải quyết vấn đề

2. Phương pháp làm việc theo nhóm

3. Phương pháp hỏi đáp…

Hiểu được mục đích, tính chất, quy trình và điều kiện để triển khai có tác dụng một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học.

Biết cách vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy những môn học ở tiểu học.

 

 

9

 

 

1

 

 

 

5

 

Tháng 3/2016

Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

 

TH 19: Tự làm đồ dùng

 

dạy học ở trường tiểu học

1. Tự làm đồ dùng dạy học ở trường tiểu học.

2. Tự làm đồ dùng dạy học môn Tiếng Việt

3. Tự làm đồ dùng dạy học môn Toán

4. Tự làm đồ dùng dạy học môn Tự nhiên- xã hội, môn Khoa học

 

 

 

 

 

 

Hiểu, trình diễn được yêu cầu và hỗ trợ giáo viên trong việc tự làm đồ dùng dạy học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

tháng bốn/2016

Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

 

TH 21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint trong dạy học

1. những tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint.

2. Thực hành những tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn PowerPoint để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.

 

Xác định được những tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint và biết một tệp tin trình diễn.

Sử dụng thành thạo những tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint để để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

3. Tài liệu học tập để giáo viên triển khai chương trình bồi dưỡng:

– Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– những tài liệu phục vụ đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá, những tài liệu tập huấn từ những năm học trước.

– những chỉ thị, văn bản của Bộ GDĐT về nhiệm vụ năm học 20…..-2016, trào lưu thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực”.

– Khuyến khích những tổ chuyên môn và những cá nhân chủ động sử dụng những nguồn tài liệu bổ sung rất cần thiết trong quy trình bồi dưỡng.

V. Tổ chức triển khai:

1. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học được hướng dẫn, bổ sung hằng năm.

2. Thời lượng triển khai từng nội dung bồi dưỡng:

a) Mỗi giáo viên triển khai chương trình bồi dưỡng 120 tiết/năm học.

– Nội dung bồi dưỡng 1: khoảng 30 tiết/năm học;

– Nội dung bồi dưỡng 2: khoảng 30 tiết/năm học;

– Nội dung bồi dưỡng 3: khoảng 60 tiết/năm học.

b) Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường, giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cá nhân. (Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học phát hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo) tương thích với nhu cầu cá nhân về thời lượng triển khai khối kiến thức và kỹ năng này trong từng năm học.

Tổ chức học triệu tập trong phần khối kiến thức và kỹ năng tự chọn những tiết lý thuyết và tiết thực hành do tổ chuyên môn tổ chức.

3. Việc đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên được triển khai hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường, những tổ chuyên môn và mỗi giáo viên nhất thiết phải có kế hoạch và hồ sơ công tác bồi dưỡng thường xuyên.

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cấp tiểu học trường ………………. năm học 20….. -20……

 

Người lập kế hoạch

P.Hiệu trưởng

 

……

>>> Tải file để tìm hiểu thêm toàn bộ 7 mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *