Kế hoạch sinh hoạt Chi bộ 2021 gồm 2 mẫu, giúp những bạn tìm hiểu thêm để lên kế hoạch sinh hoạt cho Chi bộ của tôi. Mẫu kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh.

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ là mẫu kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ nhằm đưa ra kế hoạch, những công việc cụ thể của việc sinh hoạt chuyên đề Chi bộ trong một năm. tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm bài viết dưới đây:

Kế hoạch sinh hoạt Chi bộ 2021

  • Kế hoạch sinh hoạt chi bộ 2021 – Mẫu 1
  • Kế hoạch sinh hoạt chi bộ 2021 – Mẫu 2

Kế hoạch sinh hoạt chi bộ 2021 – Mẫu 1

Đảng Ủy…………………
Chi Bộ:………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…ngày …tháng …..năm…..

KẾ HOẠCH
Sinh hoạt chuyên đề năm 2021

triển khai số ….- CV/ĐUCS, ngày ………….. của Đảng ủy ………………… về sự việc xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề năm……

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị,

Chi bộ ……. xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2021cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, gắn với việc cụ thể hóa chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm sóc đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”; việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc triển khai Nghị quyết………….., ngày ………….. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở” để không ngừng nâng cao chất lượng, tác dụng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề cần triển khai đúng quy trình công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số ……………., ngày ………… của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về sinh hoạt chuyên đề. Yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tích cực tham gia tranh luận những chuyên đề từ đó xác định những điều mình cần triển khai nhằm góp phần xây dựng nội bộ đoàn kết, xây dựng chi bộ trở thành đơn vị trong trắng, vững mạnh.

II. Nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2021

Chuyên đề 1: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm sóc đời sống Nhân dân vào triển khai nhiệm vụ xây dựng chi bộ …… trong trắng, vững mạnh.

Nội dung công việc: Xây dựng chuyên đề theo tài liệu hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

Chuyên đề 2: triển khai Nghị quyết TW4 Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những thể hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ” của chi bộ …….

Nội dung công việc: Tiếp tục quán triệt toàn bộ đảng viên, CBVC của đơn vị triển khai những giải pháp nhằm triển khai NQTW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những thể hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Chuyên đề 3: Xây dựng và tổ chức triển khai những giải pháp triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ góp phần xây dựng Đảng bộ ……………. trong trắng, vững mạnh tiêu biểu.

Nội dung công việc: Đánh giá tình trạng công tác lãnh đạo, lãnh đạo của chi bộ; triển khai những giải pháp triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường trong trắng, vững mạnh, tiêu biểu.

Chuyên đề 4: Xây dựng và triển khai những giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ ……

Nội dung công việc: Đánh giá tình hình sinh hoạt chi bộ định kỳ; triển khai quy chế dân chủ, cơ chế tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, triển khai những giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ.

III. Phân công chuẩn bị và thời gian triển khai

TT Nội dung triển khai Thời gian Người triển khai Ghi chú
  Chuyên đề 1 Quý I    
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 1/2021    
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 1/2021    
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 2/2021    
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 2/2021    
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 3/2021    
  Chuyên đề 2 Quý II    
1 Chuẩn bị đề cương tháng bốn/2021    
2 Xây dựng dự thảo lần 1 tháng bốn/2021    
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 5/2021    
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 5/2021    
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 6/2021    
  Chuyên đề 3 Quý III    
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 7/2021    
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 7/2021    
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 8/2021    
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 8/2021    
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 9/2021    
  Chuyên đề 4 Quý IV    
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 10/2021    
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 10/2021    
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 11/2021    
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 11/2021    
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 12/2021    

IV. Tổ chức triển khai

Bí thư chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo, đôn đốc việc chuẩn bị xây dựng đề cương và tiến hành dự thảo, lấy ý kiến tham gia, thống nhất nội dung những chuyên đề trước khi họp Chi bộ.

Đồng chí bí thư chủ trì sinh hoạt chi bộ, yêu cầu đảng viên triển khai chuyên đề báo cáo tóm gọn nội dung chuyên đề đã chuẩn bị; định hướng những nội dung để đảng viên Chi bộ tham gia tranh luận tại chi bộ; chuẩn bị nội dung Tóm lại sinh hoạt chuyên đề.

những đảng viên chi bộ có trách nhiệm nghiên cứu dự thảo và chuẩn bị nội dung tham gia ý kiến theo định hướng của chi bộ tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Bí thư chi bộ xây dựng và trải qua chi bộ kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019 và kịp thời báo cáo về cấp ủy cấp trên theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai; đánh giá, sơ tổng kết việc triển khai, kịp thời biểu dương, khen thưởng những nhân tố tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề./.

Nơi nhận:

– TV Đảng ủy ……………;
– Đ/c Bí thư;
– Tổ Công đoàn, nữ công trực thuộc;
 Lưu HS chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

Kế hoạch sinh hoạt chi bộ 2021 – Mẫu 2

Đảng Ủy…………………
Chi Bộ:………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……ngày …tháng …..năm…..

KẾ HOẠCH
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm …………….

Căn cứ theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ;

Căn cứ Chương trình công tác năm ……………. của Chi bộ …………..……………………

Sau khi thống nhất với Lãnh đạo nhà trường, Chi bộ ………………. xây dựng Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm ……………. như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm không ngừng nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh và triển khai dân chủ trong sinh hoạt chi bộ;

Làm cho cán bộ và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của chi bộ trong công tác lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị nhà trường; ý nghĩa sâu sắc quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh triển khai việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong thái Hồ Chí Minh năm …………….; làm cho mọi đảng viên không ngừng nâng cao nhận thức, gương mẫu, tự giác chấp hành những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước; triển khai tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên

2. Yêu cầu

trải qua sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, triển khai tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và những nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ. Cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong trắng vững mạnh.
Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đi vào nề nếp trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng.

II. NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

1. Quý I:

– Chủ đề:…………………………………………………………………………….

– Thời gian: Tháng 3 năm …………….

– Hình thức: Báo cáo chuyên đề

– triển khai: ………………………………………………………………………….

2. Quý II:

– Chủ đề: Giải pháp xây dựng chi bộ trong trắng, vững mạnh

– Thời gian: Tháng 6 năm …………….

– Hình thức: Trao đổi, đề xuất cách triển khai

– triển khai: ……………………………………………………………………….

3. Quý III:

Chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

– Thời gian: Tháng 9 năm …………….

– Hình thức: Báo cáo tham luận

– triển khai: …………………………

4. Quý IV:

– Chủ đề: Trách nhiệm cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”,

– Thời gian: Tháng 11 năm …………….

– Hình thức: Báo cáo tham luận

– triển khai: ……………………………

III. TỔ CHỨC triển khai

1. Căn cứ Kế hoạch này, đảng viên được phân công chuẩn bị nội dung để gửi báo cáo cho Chi bộ chậm nhất là 15 ngày theo kế hoạch phân công; đồng thời gửi cho những đồng chí đảng viên trong chi bộ qua địa chỉ mail trước ngày sinh hoạt chi bộ 5 ngày để đảng viên nghiên cứu chuẩn bị ý kiến tranh luận.

2. Thời gian trình diễn trước chi bộ, tập thể cơ quan từ 10 đến 15 phút.

3. Chi ủy chủ trì cuộc sinh hoạt chuyên đề. Tùy theo tính chất, nội dung của từng chuyên đề hoàn toàn có thể mời toàn thể cán bộ, viên chức trong nhà trường tham gia và tham gia tranh luận.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề của bộ ………………. năm ……………., yêu cầu những đồng chí đảng viên nghiêm túc triển khai theo đúng quy trình đề ra./.

Nơi nhận:

– TV Đảng ủy ……………;
– Đ/c Bí thư;
– Tổ Công đoàn, nữ công trực thuộc;
– Lưu HS chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *