Kế hoạch tổ chức ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 gồm 3 mẫu, giúp những bạn dễ dàng lên kế hoạch tổ chức chương trình ngày 22/12 tại trường học đạt kết quả cao. Ngoài ra, để buổi kỉ niệm ngày 22/12 ra mắt thành công thì không thể thiếu Kịch bản tổ chức, lời dẫn chương trình hay và ấn tượng. Mời những bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Kế hoạch tổ chức ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

  • Kế hoạch tổ chức ngày 22/12 – Mẫu 1
  • Kế hoạch tổ chức ngày 22/12 – Mẫu 2
  • Kế hoạch tổ chức ngày 22/12 – Mẫu 3

Kế hoạch tổ chức ngày 22/12 – Mẫu 1

TRƯỜNG ………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
——–o0o——
……..ngày …tháng…năm……

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC những HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY xây dựng QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN 22/12

tiến hành kế hoạch năm học 2020- 2021 của trường THCS……… Được sự lãnh đạo của BGH nhà trường, liên đội trường THCS……… xây dựng kế hoạch tổ chức tiến hành những hoạt động kỉ niệm 76 năm ngày xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2020 với chủ điểm Uống nước nhớ nguồn” cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

– Lập thành tích thi đua học tập, hoạt động chào mừng kỉ niệm 76 năm ngày xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020).

– trải qua hoạt động, học viên có thời cơ thể hiện lòng biết ơn những công lao và sự hi sinh của những anh hùng liệt sĩ với quê nhà tổ quốc.

II. Nội dung.

Phát động những lớp thi đua học tập làm theo tấm gương anh bộ đội cụ Hồ.

+ tiến hành tác phong anh bộ đội cụ Hồ

+ Đẩy mạnh những hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe thể hiện phẩm chất của anh bộ đội cụ Hồ..

+ Trung thực, gương mẫu trong những hoạt động của lớp.

+ Đoàn kết, giữ gìn dọn dẹp trường lớp và bảo vệ của công

+ Tiên phong trong mọi hoạt động của toàn trường.

tiến hành đúng chủ điểm Uống nước nhớ nguồn, nhà trường và liên đội tổ chức cho những em học viên đi lao động, dọn dọn dẹp và dâng hương đền liệt sĩ Văn Giang.

Phát huy thế mạnh học tập của học viên trường THCS Chu Mạnh Trinh để làm sao có được kết quả tốt nhất trong những kì thi sắp tới đây.

III. Kế hoạch chăm sóc, dâng hương Đền Liệt sĩ

1. Thời gian: 13h30 phút buổi chiều ngày 20/12/2020 và 7h30 phút buổi sáng ngày 21/12/2020

2. Địa điểm: …………………..

3. Thành phần tham gia:

a. Lao động, dọn dọn dẹp. (Chiều ngày 20/12/2020)

– học viên và GVCN của ba lớp……… cùng những thầy cô trong ban phụ trách đội.

b. Dâng hương. (Sáng ngày 21/12/2020)

BGH nhà trường, công đoàn nhà trường, ban chỉ huy liên đội và ban cán sự của 12 lớp trong nhà trường.

4. Công tác tổ chức:

* Công tác lãnh đạo gụ̀m:

1. …………………… Hiệu trưởng nhà trường

2. …………………… Phó hiệu trưởng nhà trường

* Tổ chức tiến hành:

1. ……………………

2. ……………………

3. ……………………

4. ……………………

5. ……………………

6. ……………………

Trên đây là kế hoạch tổ chức tiến hành những hoạt động kỉ niệm ngày xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 – 22/12/2020 của liên đội trường THCS……………………

Người lập kế hoạch Hiệu trưởng

Kế hoạch tổ chức ngày 22/12 – Mẫu 2

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN …….
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG …………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
——–o0o——
……..ngày …tháng…năm……

KẾ HOẠCH
Tổ chức những hoạt động chào mừng kỷ niệm …..năm Ngày xây dựng
Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/20….),
…………. năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/20….)

tiến hành chương trình công tác Đội năm học 20…. – 20…., Liên đội xây dựng kế hoạch tổ chức những hoạt động chào mừng kỷ niệm …… năm Ngày xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/20….), …….. năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/20….) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, GV, NV và học viên, nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc bảy thập kỷ qua và trọng trách lớn lao của quân đội ta trong thời kỳ mới; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam; ghi nhận và đánh giá những thành tựu to lớn trong …………. năm tiến hành Ngày hội Quốc phòng toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới.

2. Củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và học viên, đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

3. những hoạt động được tổ chức sâu rộng, bằng nhiều hình thức phong phú, có trọng tâm, kết quả, an toàn, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức Lễ kỷ niệm …… năm Ngày xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam(22/12/1944 – 22/12/20….), …………. năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/20….) nhằm Tuyên truyền quy trình xây dựng và trưởng thành, truyền thống chiến đấu và thành công của Quân đội nhân dân Việt Nam trong …. năm qua, gắn với lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò của quân đội nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tuyên truyền những tấm gương chói lọi chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của quân đội ta trong …… năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Làm rõ trách nhiệm của cán bộ, GV, NV và học viên, Nhà trường về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

2. Tổ chức những hoạt động văn nghệ, Tìm hiểu lịch sử, địa lý địa phương trong cán bộ, công chức, viên chức và học viên và những hoạt động sáng tác thơ văn về anh bộ đội cụ Hồ, Bác Hồ.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Công tác tuyên truyền:

– Tuyên truyền kỷ niệm …… năm Ngày xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/20….),…………. năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/20….).

2. Lễ kỷ niệm …… năm Ngày xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/20….), …………. năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/20….):

2. Nội dung:

– Diễn văn kỷ niệm …… năm Ngày xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/20….), …………. năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/20….).

– Đồng diễn thể dục buổi sáng, múa hát sân trường.

– những tiết mục văn nghệ chào mừng. (Chủ đề 22/12).

– Đọc những bài thơ văn học viên sáng tác đoạt giải.

III. THÀNH PHẦN tham gia -THỜI GIAN – TỔ CHỨC tiến hành:

1/ Thời gian: bắt đầu từ 7 giờ 15 phút ngày 20/12/20…. đến 8 giờ (dự kiến trong buổi sáng giờ chào cờ).

2/ Tổ chức tiến hành:

– những đội viên tiến hành tiến hành đăng kí danh sách biểu diễn (hạn cuối đăng kí danh sách ngày 18/12/2015) nộp tại phòng Đội trường (đ/c Hà tập hợp).

– HS nộp bài thơ văn về cho cô Hương tổ xã hội chấm

3/Đối tượng tham gia: Toàn thể GV, NV, HS toàn trường

IV. BAN TỔ CHỨC:

1. Thầy ………………. – Hiệu phó trưởng phòng ban

2. Cô ………………. – Tổ trưởng

3. Cô ………………. – Bí thư Đoàn trường Ủy viên

4. Cô ………………. – Tổng phụ trách Đội Ủy viên

Trên đây là Kế hoạch tổ chức những hoạt động chào mừng kỷ niệm…. năm Ngày xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019), ….năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/20….), Liên Đội yêu cầu những đơn vị liên quan theo công dụng, nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp để tổ chức thành công những hoạt động.

Nơi nhận:
– Chi bộ – BGH;
– GVCN;
– Lưu VT./.

TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

Kế hoạch tổ chức ngày 22/12 – Mẫu 3

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN …….
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG …………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
——–o0o——
……..ngày …tháng…năm……

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA
CHÀO MỪNG NGÀY QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Kính Gửi: BGH Trường …………………….

– tiến hành kế hoạch của Phòng Giáo Dục và đào tạo Huyện …………….. về sự việc xây dựng “trường học thân thiện” , “học viên tích cực”.

– tiến hành kế hoạch của HĐĐ Huyện ……………… về sự việc phát động trào lưu thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn trong năm.

– tiến hành kế hoạch năm học 20…-20… của liên Đội.

– Được sự nhất trí của BGH trường.

– trải qua cuộc họp của ban lãnh đạo và đã thống nhất tổ chức những trào lưu thi đua chào mừng ngày quân đội nhân dân Việt Nam với những nội dung, hình thức cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

– Nhằm giúp những em học viên thể hiện những tình cảm, cảm xúc của tôi về trường lớp, thầy cô, bè bạn trong quy trình học tập sinh hoạt ở trường.

– Tạo sân chơi lành mạnh, hữu ích và phát huy năng khiếu sáng nghệ thuật ca múa, khéo léo trong toàn học viên.

I. NỘI DUNG:

1. Thi tiếng hát dân ca:

– Mỗi lớp tham gia dự thi 1 hoặc 2 tiết mục (Thể loại đơn ca, song ca, tam ca). Khuyến khích có múa phụ hoạ.

– những lớp tham gia dự thi tự lo tập luyện, trang phục, đĩa nhạc.

– Nộp danh sách tiết mục cho BTC trước ngày 17/12/20…

– những tiết mục tham gia hội thi ca tụng Đảng, Bác Hồ, quê nhà, tổ quốc, tình cảm đối với thầy cô, cha mẹ, bè bạn…

– Thứ tự biểu diễn: Được xác định bằng phương pháp rút thăm. (14 giờ ngày 17/12/20…)

– Giới thiệu chương trình: những lớp tự giới thiệu chương trình biểu diễn của lớp mình; Lời giới thiệu phải ngắn gọn, rõ ràng.

– Thời gian thi: 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12 năm 20…

– Địa điểm thi: sân trường TH ………………………

– Khen thưởng: 1 giải quán quân, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích.

MẪU DANH SÁCH THAM GIA:
DANH SÁCH THAM GIA THI TIẾNG HÁT DÂN CA CẤP TRƯỜNG

Lớp:…………………

STT

Tên tiết mục

Thể loại

Dân ca nào

Người biểu diễn

Điểm

Ghi chú

2. Thi kể chuyện Bác Hồ:

– Đối tượng: học viên lớp 3 – 4 – 5. (Mỗi lớp tham gia thi kể 1 hoặc 2 mẫu chuyện về Bác Hồ).

– Nộp danh sách tiết mục cho BTC trước ngày 17/12/20…

– Thứ tự kể: Được xác định bằng phương pháp rút thăm. (16 giờ 0 ngày 17/12/20…)

– Hình thức thi: học viên kể chuyện yêu cầu mỗi mẩu truyện phải có phần giới thiệu, nội dung mẩu truyện, nêu được ý nghĩa sâu sắc của mẩu truyện.

– Thời gian thi: sau thời gian thi tiếng hát dân ca.

– Địa điểm thi: Phòng hội đồng trường …………….

– Khen thưởng: 1 giải quán quân, 1 giải nhì, 1 giải ba

MẪU DANH SÁCH THAM GIA:
DANH SÁCH THAM GIA THI KỂ CHUYỆN BÁC HỒ CẤP TRƯỜNG

Lớp:…………………

STT Tên mẩu truyện Tên người kể Điểm Ghi chú

III. TỔ CHỨC tiến hành:

– BCH Liên Đội lên kế hoạch, triển khai kế hoạch đến từng chi đội.

– GVCN phổ biến kế hoạch cho những lớp, hướng dẫn những em tiến hành theo đúng tinh thần kế hoạch, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn những em tiến hành. Ổn định trật tự lớp chủ nhiệm khi hội thi ra mắt.

IV. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO:

a/ Ban Tổ Chức:

– ………………………………………………….

– ………………………………………………….

– ………………………………………………….

– ………………………………………………….

– ………………………………………………….

b/ Ban Giám Khảo:

– ………………………………………………….

– ………………………………………………….

– ………………………………………………….

– ………………………………………………….

V. PHÂN CÔNG tiến hành:

– Trang trí sân diễn: …………………………

– Âm thanh, ánh sáng: …………………………

– Chuẩn bị giấy khen, phát thưởng: …………………………

– Sắp xếp bàn ghế hội thi: …………………………

Trên đây là kế hoạch tiến hành tổ chức chương trình hội thi chào mừng ngày quân đội nhân dân Việt Nam. Rất mong những đồng chí có liên quan nghiêm túc tiến hành. Có gì thắc mắc, xin liên hệ với Ban Tổ Chức để được hướng dẫn thêm.

Ban tổ chức rất mong những lớp dự thi với tinh thần cao, không qua loa chiếu lệ. Nếu có lớp nào tham gia với hình thức “cho có” thì sẽ được ban tổ chức kiểm điểm và xếp vào thi đua của lớp đó.

Nơi nhận:
– Chi bộ – BGH;
– GVCN;
– Lưu VT./.

TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *