Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”. Để chuẩn bị thuật tốt cho tuần lễ học tập suốt đời ra mắt từ 01/10/2020 – 07/10/2020, mời những bạn cùng theo dõi kế hoạch tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 để xây dựng kế hoạch thật hợp lý.

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN………
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày …. tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020”

Căn cứ Công văn số 3589/BGDĐT-GDTX ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020;