Mẫu kế hoạch trực Tết Nguyên đán 2021 giúp những bạn tìm hiểu thêm, lập kế hoạch phân công lịch trực Tết Tân Sửu 2021 cho nhân viên một cách dễ dàng.

Mẫu kế hoạch trực Tết phân công rõ ràng những cán bộ nhân viên cũng như những ngày trực và quy chế trực Tết… Bên cạnh đó, rất có thể tìm hiểu thêm thêm mẫu thông báo nghỉ Tết 2021. Vậy mời những bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Kế hoạch trực Tết Nguyên đán 2021

  • Kế hoạch Trực Tết 2021 – Mẫu 1
  • Kế hoạch Trực Tết 2021 – Mẫu 2
  • Bảng phân công trực Tết 2021

Kế hoạch Trực Tết 2021 – Mẫu 1

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ….tháng ….năm 2021

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT TÂN SỬU 2021

Trực Lãnh đạo:

– Đ/c ………….– Phó Hiệu Trưởng (ĐT: ………….)

– Đ/c …………. – Phó Hiệu Trưởng (ĐT: …………)

– Đ/c …………… – Trưởng phòng HC-QT (ĐT: …………)

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Số Dế yêu

30 Tết

(Thứ Năm 11/02/2021)

07h30-11h00

 

Khoa CNNL

 

14h00-17h00

 

Khoa CNNL

 

Mùng 1 Tết

(Thứ Sáu 12/02/2021)

07h30-11h00

 

Phòng HC-QT

 

13h00-16h00

 

Phòng Đào tạo

 

Mùng 2 Tết

(Thứ Bảy 13/02/2021)

07h30-11h00

 

Khoa Điện-Điện tử

 

13h00-16h00

 

Khoa Điện-Điện tử

 

Mùng 3 Tết

(Chủ Nhật 14/02/2021)

07h30-11h00

 

Khoa CNTT

 

13h00-16h00

 

Khoa CNTT

 

Lưu ý: Phòng Hành chính – Quản trị phân công trực an toàn điện.

………, ngày ….tháng …..năm 2021

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Kế hoạch Trực Tết 2021 – Mẫu 2

Kính gửi:………………………………………………..

Căn cứ thông báo…………………của Bộ Lao động Thương phát hành ngày ……….. về nghỉ lễ, Tết năm 2021 đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động của những cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

Trường………………………………..xây dựng kế hoạch trực tết nguyên đán Tân Sửu như sau:

1. Thời gian nghỉ tết

1.1 Đối với học viên

Thời gian nghỉ tết từ ngày …………. (tức ngày …….. Âm lịch) đến ngày …………. (tức ngày ………… Âm lịch)

1.2 Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên khối hành chính:

Thời gian nghỉ Tết từ ……….. (tức ngày ……….. Âm lịch) đến hết ngày ……….. (tức ngày ………… Âm lịch)

2. Lịch trực nghỉ Tết

2.1 Thành phần ban trực Tết

STT

Họ tên

Chức vụ

Dế yêu

       
       
       
       

2.2 Phân công ca trực

Ngày trực Người trực Trực lãnh đạo
Âm lịch Dương lịch Ban ngày đêm tối Đ/c
         
         
         
         
         

* Thời gian trực:

Nghiêm chỉnh chấp hành thời gian trực cơ quan, đảm bảo trực cơ quan 24/24 giờ.

+ Ban ngày: từ 7h30 sáng đến 18h00

+ đêm tối: từ 18h00 ngày hôm trước đến 7h30 sáng hôm sau.

* Nhiệm vụ của người trực

– Người trực đảm bảo dọn dẹp vệ sinh cơ quan sạch sẽ; bảo quản vật tư, thiết bị tài sản cơ quan. Trong trường hợp xảy ra mất mát tài sản, cháy nỗ phải phụ trách trước pháp lý.

– Người trực có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cơ quan, giải quyết những nhiệm vụ liên quan đến công việc cơ quan trong thời gian trực. Trường hợp vượt quá khả năng nhiệm vụ quy định thì báo cáo với đồng chí trực lãnh đạo.

– Yêu câu trong thời gian trực Tết, chấp hành nghiêm việc cấm đốt pháo những loại, không để xảy ra cháy nỗ, mắt cắp tài sản của đơn vị.

– Khi thay đổi ca trực phải bàn giao cụ thể tình hình cơ sở vật chất.

– Trực lãnh đạo có nhiệm vụ đôn đốc, giám sát và cùng người trực xử lí những công việc liên quan đến tình hình của cơ quan trong thời gian trực.

– Trong thời gian được phân công trực cơ quan, nêu đồng chỉ nào bỏ trực phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi có sự việc xảy ra.

– Cán bộ tham gia trục Tết được hưởng cơ chế theo quy định của nhà trường.

2.3 Bồi dưỡng trực tết

tiến hành theo Quy chế chỉ tiêu nội bộ năm 2021

3. những phòng khoa đảm bảo an toàn trong lần nghỉ Tết

Yêu cầu Cán bộ, nhân viên, giáo viên, học viên, sinh viên trong thời gian nghỉ Tết chấp hành nghiêm những quy định của pháp lý, chính quyền địa phương vệ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội những ngày nghỉ Tết; chấp hành nghiêm việc cấm đốt pháo những loại, không để xảy ra cháy và nổ, hỏa hoạn.

Nơi nhận:

– Như trên;

– những Phòng, Khoa (tiến hành);

– Lưu: VT, TCHC.

Hiệu Trưởng

 

 

 

Bảng phân công trực Tết 2021

Thời gian Họ và tên Lãnh đạo Họ và tên Giáo viên , nhân viên tham gia trực Số Dế yêu Họ và tên Bảo vệ Ghi chú
Ngày
………
Sáng         Trực từ 7h
đến 12h30′
Chiều       Trực từ 12h30′
đến17h
Tối       Trực từ 17h
đến 7h
Ngày
……..
Sáng         Trực từ 7h
đến 12h30′
Chiều       Trực từ12h30′
đến17h
Tối       Trực từ 17h
đến 7h
Ngày
………
Sáng         Trực từ 7h
đến 12h30′
Chiều       Trực từ 12h30′
đến17h
Tối       Trực từ 17h
đến 7h
Ngày
……….
Sáng         Trực từ 7h
đến 12h30′
Chiều       Trực từ 12h30′
đến17h
Tối       Trực từ 17h
đến 7h
Ngày
……….
Sáng         Trực từ 7h
đến 12h30′
Chiều       Trực từ 12h30′
đến17h
Tối       Trực từ 17h
đến 7h
Ngày
………..
Sáng         Trực từ 7h
đến 12h30′
Trưa       Trực từ 12h30′
đến17h
Tối       Trực từ 17h
đến 7h
Ngày …….. Sáng         Trực từ 7h
đến 12h30′
Chiều       Trực từ 12h30′
đến17h
Tối       Trực từ 17h
đến 7h
Ngày
……….
Sáng         Trực từ 7h
đến 10h30′
Trưa       Trực từ 10h30′
đến 14h
Chiều       Trực từ 14h
đến 17h
Tối       Trực từ 17h
đến 7h
Ngày
………..
Sáng         Trực từ 7h
đến 10h30′
Trưa       Trực từ 10h30′
đến 14h
Chiều       Trực từ 14h
đến 17h
Tối       Trực từ 17h
đến 7h
Ngày
………..
Sáng         Trực từ 7h
đến 12h30′
Trưa       Trực từ 12h30′
đến17h
Chiều       Trực từ 12h30′
đến17h
Tối       Trực từ 17h
đến 7h
Ngày
……….
Sáng         Trực từ 7h
đến 10h30′
Trưa       Trực từ 10h30′
đến 14h
Chiều       Trực từ 14h
đến 17h
Tối       Trực từ 17h
đến 7h
Ngày
……….
Sáng         Trực từ 7h
đến 10h30′
Trưa       Trực từ 10h30′
đến 14h
Chiều       Trực từ 14h
đến 17h
Tối       Trực từ 17h
đến 7h
Ngày
……….
Sáng         Trực từ 7h
đến 12h30′
Chiều       Trực từ 12h30′
đến17h
Tối       Trực từ 17h
đến 7h

Mùng 6 tết phân công hai nhân viên phục vụ và 2 bảo vệ trực suốt ngày

1. Thời gian ca trực

Ca trực sáng : bắt dầu từ 7 giờ đến 12giờ 30 phút

Ca trực chiều : bắt dầu từ 12 giờ 30 phút đến 17giờ

Ca trực tối : bắt đầu từ 17 giờ đến 7h

2. Dế yêu liên lạc

BGH: …………………………….

Công An: ……………………….

3. Nhiệm vụ ca trực

– Kiểm tra và đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trong khuôn viên đơn vị.

– Tiếp nhận và xử lý thông tin từ cơ quan , đơn vị và quần chúng nhân dân theo qui định; trong trường hợp đặc biệt thì báo cáo kịp thời cho thủ trưởng cơ quan để chỉ huy xử lý ;

– Ghi sổ nhận xét ca trực và ghi rõ họ tên đồng thời, khi có sự cố xảy ra, kịp thời báo cáo nhanh cho đ/c Hiệu trưởng để biết xử lý chỉ huy .

Nơi nhận:

-Phòng GDvàamp;ĐT …………… ;

– CA huyện ……………………;

– CA, xã ………………………. ;

– những thành viên tham gia trực

– BGH;

– Lưu VP;

…, ngày….tháng…năm 2021

Hiệu Trưởng

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *