Khung kế hoạch bài dạy theo Công văn 5512 là mẫu giáo án theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH: Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch giáo dục của nhà trường, giúp thầy cô xem thêm, soạn theo đúng mẫu mới nhất.

Bên cạnh đó, thầy cô rất có thể xem thêm thêm cả mẫu kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn được phát hành kèm Công văn này. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung trong bài viết dưới đây:

Mẫu kế hoạch bài dạy mới nhất

 • Khung kế hoạch bài dạy theo Công văn 5512
 • Kế hoạch bài dạy mẫu của Công văn 5512

Khung kế hoạch bài dạy theo Công văn 5512

Phụ lục IV
KHUNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

Trường:……………….

Tổ:……………………….

Họ và tên giáo viên:

……………………

TÊN BÀI DẠY: …………………………………..

Môn học/Hoạt động giáo dục: ……….; lớp:………

Thời gian triển khai: (số tiết)

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức và kỹ năng: Nêu cụ thể nội dung kiến thức và kỹ năng học viên cần học trong bài theo yêu cầu cần đạt của nội dung giáo dục/chủ đề tương ứng trong chương trình môn học/hoạt động giáo dục.

2. Về năng lực: Nêu cụ thể yêu cầu học viên làm được gì (biểu lộ cụ thể của năng lực chung và năng lực đặc trưng môn học cần phát triển) trong hoạt động học để chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu cần đạt của chương trình môn học/hoạt động giáo dục.

3. Về phẩm chất: Nêu cụ thể yêu cầu về hành vi, thái độ (biểu lộ cụ thể của phẩm chất cần phát triển gắn với nội dung bài dạy) của học viên trong quy trình triển khai những nhiệm vụ học tập và vận dụng kiến thức và kỹ năng vào cuộc sống.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

Nêu cụ thể những thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng trong bài dạy để tổ chức cho học viên hoạt động nhằm đạt được mục tiêu, yêu cầu của bài dạy (muốn hình thành phẩm chất, năng lực nào thì hoạt động học phải tương ứng và tương thích).

III. quy trình dạy học

1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở đầu (Ghi rõ tên thể hiện kết quả hoạt động)

a) Mục tiêu: Nêu mục tiêu giúp học viên xác định được vấn đề/nhiệm vụ cụ thể cần giải quyết trong bài học hoặc xác định rõ cách thức giải quyết vấn đề/triển khai nhiệm vụ trong những hoạt động tiếp theo của bài học.

b) Nội dung: Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể mà học viên phải triển khai (xử lí tình huống, câu hỏi, bài tập, thí nghiệm, thực hành…) để xác định vấn đề cần giải quyết/nhiệm vụ học tập cần triển khai và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề/cách thức triển khai nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: trình diễn cụ thể yêu cầu về nội dung và hình thức của sản phẩm hoạt động theo nội dung yêu cầu/nhiệm vụ mà học viên phải hoàn thành: kết quả xử lí tình huống; đáp án của câu hỏi, bài tập; kết quả thí nghiệm, thực hành; trình diễn, mô tả được vấn đề cần giải quyết hoặc nhiệm vụ học tập phải triển khai tiếp theo và đề xuất giải pháp triển khai.

d) Tổ chức triển khai: trình diễn cụ thể những bước tổ chức hoạt động học cho học viên từ chuyển giao nhiệm vụ, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá quy trình và kết quả triển khai nhiệm vụ trải qua sản phẩm học tập.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức và kỹ năng mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đưa ra từ Hoạt động 1 (Ghi rõ tên thể hiện kết quả hoạt động).

a) Mục tiêu: Nêu mục tiêu giúp học viên triển khai nhiệm vụ học tập để chiếm lĩnh kiến thức và kỹ năng mới/giải quyết vấn đề/triển khai nhiệm vụ đưa ra từ Hoạt động 1.

b) Nội dung: Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể của học viên làm việc với sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu cụ thể (đọc/xem/nghe/nói/làm) để chiếm lĩnh/vận dụng kiến thức và kỹ năng để giải quyết vấn đề/nhiệm vụ học tập đã đưa ra từ Hoạt động 1.

c) Sản phẩm: trình diễn cụ thể về kiến thức và kỹ năng mới/kết quả giải quyết vấn đề/triển khai nhiệm vụ học tập mà học viên cần viết ra, trình diễn được.

d) Tổ chức triển khai: Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quy trình và kết quả triển khai hoạt động của học viên.

3. Hoạt động 3: Luyện tập

a) Mục tiêu: Nêu rõ mục tiêu vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học và yêu cầu phát triển những kĩ năng vận dụng kiến thức và kỹ năng cho học viên.

b) Nội dung: Nêu rõ nội dung cụ thể của hệ thống câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm giao cho học viên triển khai.

c) Sản phẩm: Đáp án, lời giải của những câu hỏi, bài tập; những bài thực hành, thí nghiệm do học viên triển khai, viết báo cáo, thuyết trình.

d) Tổ chức triển khai: Nêu rõ cách thức giao nhiệm vụ cho học viên; hướng dẫn hỗ trợ học viên triển khai; kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai.

4. Hoạt động 4: Vận dụng

a) Mục tiêu: Nêu rõ mục tiêu phát triển năng lực của học viên trải qua nhiệm vụ/yêu cầu vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng vào thực tiễn (theo từng bài hoặc nhóm bài có nội dung tương thích).

b) Nội dung: Mô tả rõ yêu cầu học viên phát hiện/đề xuất những vấn đề/tình huống trong thực tiễn gắn với nội dung bài học và vận dụng kiến thức và kỹ năng mới học để giải quyết.

c) Sản phẩm: Nêu rõ yêu cầu về nội dung và hình thức báo cáo phát hiện và giải quyết tình huống/vấn đề trong thực tiễn.

d) Tổ chức triển khai: Giao cho học viên triển khai ngoài giờ học trên lớp và nộp báo cáo để trao đổi, san sẻ và đánh giá vào những thời điểm tương thích trong kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục của giáo viên.

Ghi chú:

1. Mỗi bài dạy rất có thể được triển khai trong nhiều tiết học, bảo đảm đủ thời gian dành riêng cho từng hoạt động để học viên triển khai tác dụng. Hệ thống câu hỏi, bài tập luyện tập cần bảo đảm yêu cầu tối thiểu về số lượng và đủ về thể loại theo yêu cầu phát triển những kĩ năng. Hoạt động vận dụng được triển khai đối với những bài hoặc nhóm bài có nội dung tương thích và chủ yếu được giao cho học viên triển khai ở ngoài lớp học.

2. Trong Kế hoạch bài dạy không cần nêu cụ thể lời nói của giáo viên, học viên mà triệu tập mô tả rõ hoạt động cụ thể của giáo viên: giáo viên giao nhiệm vụ/yêu cầu/quan sát/theo dõi/hướng dẫn/nhận xét/gợi ý/kiểm tra/đánh giá; học viên triển khai/đọc/nghe/nhìn/viết/trình diễn/báo cáo/thí nghiệm/thực hành/.

3. Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên được triển khai trong quy trình tổ chức những hoạt động học và được thiết kế trong Kế hoạch bài dạy trải qua những hình thức: hỏi – đáp, viết, thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, sản phẩm học tập. Đối với mỗi hình thức, khi đánh giá bằng điểm số phải thông báo trước cho học viên về những tiêu chuẩn đánh giá và định hướng cho học viên tự học; chú trọng đánh giá bằng nhận xét quy trình và kết quả triển khai của học viên theo yêu cầu của câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, sản phẩm học tập đã được nêu cụ thể trong Kế hoạch bài dạy.

4. những bước tổ chức triển khai một hoạt động học

– Giao nhiệm vụ học tập: trình diễn cụ thể nội dung nhiệm vụ được giao cho học viên (đọc/nghe/nhìn/làm) với thiết bị dạy học/học liệu cụ thể để toàn bộ học viên đều nắm vững nhiệm vụ phải triển khai.

– triển khai nhiệm vụ (học viên triển khai; giáo viên theo dõi, hỗ trợ): trình diễn cụ thể nhiệm vụ học viên phải triển khai (đọc/nghe/nhìn/làm) theo yêu cầu của giáo viên; dự kiến những khó khăn mà học viên rất có thể gặp phải kèm theo biện pháp hỗ trợ; dự kiến những mức độ cần phải hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu.

– Báo cáo, tranh luận (giáo viên tổ chức, điều hành; học viên báo cáo, tranh luận): trình diễn cụ thể giải pháp sư phạm trong việc lựa chọn những nhóm học viên báo cáo và cách thức tổ chức cho học viên báo cáo (rất có thể chỉ chọn một số nhóm trình diễn/báo cáo theo giải pháp sư phạm của giáo viên).

– Tóm lại, nhận định: Phân tích cụ thể về sản phẩm học tập mà học viên phải hoàn thành theo yêu cầu (làm căn cứ để nhận xét, đánh giá những mức độ hoàn thành của học viên trên thực tiễn tổ chức dạy học); làm rõ những nội dung/yêu cầu về kiến thức và kỹ năng, kĩ năng để học viên ghi nhận, triển khai; làm rõ những nội dung/vấn đề cần giải quyết/giải thích và nhiệm vụ học tập mà học viên phải triển khai tiếp theo./.

Kế hoạch bài dạy mẫu của Công văn 5512

KHBD MẪU CỦA CV 5512

TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC

(Lớp 10, 2 tiết)

1. Thông tin bài học

 • Loại giáo án: Lí thuyết
 • Chủ đề lớn: Làm quen với một số khái niệm cơ bản của tin học
 • Chủ đề con: Một số khái niệm chung
 • Vị trí bài học: Đây là bài thứ nhất giới thiệu về tin học
 • Thời lượng: 1 tiết

2. Mục tiêu

a. kiến thức và kỹ năng:

– Biết tin học là một ngành khoa học: có đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu riêng.

– Biết máy tính vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là công cụ

– Biết được sự phát triển mạnh mẽ của tin học do nhu cầu xã hội.

– Biết những đặc trưng ưu việt của máy tính.

– Biết được một số ứng dụng của tin học và MT điện tử trong những hoạt động của đời sống.

b. Kỹ năng:

– Nhận biết được một số tính năng ưu việt của máy tính.

c. Tư duy, thái độ

– Thấy được quy trình tin học hoá toàn diện đang ra mắt trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội loài người.

d. Năng lực được củng cố và phát triển cho học viên

NLa: Sử dụng và quản lí những phương tiện thông tin và truyền thông

NLc: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học

học viên biết tự học, sáng tạo, sử dụng công nghệ thông tin, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, giải quyết vấn đề.

3. Nội dung bài học

 • Sự hình thành và phát triển của tin học
 • Đặc tính và vai trò của máy tính điện tử
 • Thuật ngữ tin học

4. Phương pháp, kĩ thuật dạy học và phương tiện, thiết bị dạy học

 • Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp
 • Kĩ thuật dạy học: “Vấn đáp tìm tòi”, “quy trình”
 • Phương tiện dạy học: SGK, máy tính, máy chiếu, bài giảng điện tử

5. quy trình sư phạm

Tổng quát

Tiết Hoạt động Thời gian

1

HĐ1: Gợi động cơ 2′
HĐ2: Tìm hiểu sự hình thành và phát triển của tin học 15′
HĐ3: Nghiên cứu đặc tính và vai trò của máy tính điện tử 15′
HĐ4: Tìm hiểu thuật ngữ tin học 10′
HĐ5: Hướng dẫn học ở nhà 3′

HOẠT ĐỘNG 1: GỢI ĐỘNG CƠ

thực tiễn cho thấy Tin học là ngành phát hành vẫn chưa lâu nhưng những thành quả mà nó mang lại cho con người thì cực kì lớn lao. Cùng với Tin học, tác dụng công việc được tăng thêm rõ ràng. Bài hôm nay ta cùng tìm hiểu tại sao lại nói “Tin học là một ngành khoa học”.

HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TIN HỌC

a. Mục tiêu

– Biết tin học là một ngành khoa học: có đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu riêng.

– Biết được sự phát triển mạnh mẽ của tin học do nhu cầu xã hội.

b. Sản phẩm

– Nắm bắt lúc đầu của học viên về ngành Tin học

c. Nội dung hoạt động

– Tin học là một ngành khoa học mới hình thành nhưng có tốc độ phát triển mạnh mẽ và động lực cho sự phát triển đó là nhu cầu khai thác tài nguyên thông tin của con người.

– Tin học dần hình thành và phát triển trở thành một ngành khoa học độc lập, với nội dung, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu mang đặc trưng riêng.

d. Tổ chức dạy học

  Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Trước HĐ

– Hỏi HS: Em biết gì về ngành Tin học?

– Suy nghĩ và reply

Trong HĐ

– Hỏi: Em hãy đọc SGK (tr. 4) phối kết hợp với hiểu biết của tôi hãy cho biết: do đâu mà Tin học là ngành khoa học mới hình thành nhưng có tốc độ phát triển mạnh mẽ như vậy?

– Hỏi: Em hãy kể tên những ngành trong thực tiễn có sự trợ giúp của Tin học

– Suy nghĩ và reply

– Suy nghĩ và reply

Sau HĐ

– Khuyến khích HS xung phong reply câu hỏi

– Giải thích, cung ứng thêm nội dung

– reply câu hỏi

– Lắng nghe, ghi chép

HOẠT ĐỘNG 3: NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH VÀ VAI TRÒ CỦA MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

a. Mục tiêu

– Biết máy tính vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là công cụ

– Biết những đặc trưng ưu việt của máy tính.

– Biết được một số ứng dụng của tin học và MT điện tử trong những hoạt động của đời sống.

b. Sản phẩm

– Nắm bắt của học viên về máy tính điện tử

c. Nội dung hoạt động

 • Trong thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá giang sơn, con người muốn làm việc, sáng tạo đều cần thông tin. Chính vì nhu cầu cấp thiết đó mà máy tính và những đặc trưng riêng biệt của nó đã phát hành. Qua thời gian, tin học ngày càng phát triển và nhập vào nhiều lĩnh vực không giống nhau trong cuộc sống (y tế, giao thông, truyền thông…).

d. Vai trò:

 • lúc đầu máy tính phát hành chỉ với mục đích cho tính toán đơn thuần, dần dần nó không ngừng được cải tiến và hỗ trợ cho rất nhiều lĩnh vực không giống nhau.
 • Ngày nay máy tính đã xuất hiện ở khắp nơi, chúng hỗ trợ hoặc thay thế hoàn toàn con người.

e. Đặc tính:

 • MT rất có thể rất có thể làm việc không mệt mỏi trong suốt 24 giờ/ngày.
 • Tốc độ xử lý thông tin nhanh và ngày càng được nâng cao
 • Độ chính xác cao.
 • rất có thể lưu trữ một lượng thông tin lớn trong không gian hạn chế.
 • những MT cá nhân rất có thể link với nhau thành một mạng và những mạng máy tính tạo ra khả năng thu thập và xử lí thông tin tốt hơn
 • MT ngày càng gọn nhẹ, tiện lợi và phổ biến.

– Giá thành MT ngày càng hạ.

Tổ chức dạy học

  Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Trước HĐ

– Hỏi HS: Em đã từng sử dụng máy tính điện tử vẫn chưa? Cảm nhận của em về sự việc phát hành của máy tính điện tử?

– Suy nghĩ và reply

Trong HĐ

– Hỏi: Em hãy cho biết vai trò của máy tính điện tử?

– Hỏi: Em hãy cho biết máy tính điện tử có những đặc tính nào?

– Suy nghĩ và reply, tranh luận theo bàn

– Suy nghĩ và reply, tranh luận theo bàn

Sau HĐ

– Khuyến khích HS xung phong reply câu hỏi

– Giải thích, cung ứng thêm nội dung

– tranh luận theo bàn để tổng hợp thông tin, reply câu hỏi

– Lắng nghe, ghi chép

HOẠT ĐỘNG 4: TÌM HIỂU THUẬT NGỮ TIN HỌC

a. Mục tiêu

– Biết nguồn gốc của thuật ngữ “tin học”

b. Sản phẩm

– Nắm bắt của học viên về thuật ngữ

c. Nội dung hoạt động

 • Trong tiếng Pháp, Tin học là Informatique, người châu Âu trong những hội thảo, ấn phẩm khoa học sử dụng thuật ngữ đó dưới dạng Anh hoá là Informatics. Còn người Mĩ lại quen dùng thuật ngữ Computer Science (Khoa học máy tính).
 • Khái niệm về tin học: Tin học là một ngành khoa học có mục tiêu là phát triển và sử dụng MT điện tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất chung của thông tin, phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông tin và ứng dụng vào những lĩnh vực không giống nhau của đời sống xã hội.

d. Tổ chức dạy học

  Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Trước HĐ

– Yêu cầu HS nghiên cứu SGK

– Đọc SGK

Trong HĐ

– Hỏi: Em hãy nêu 1 số thuật ngữ tin học được những nước trên trái đất sử dụng

– Hỏi: Em hãy nêu khái niệm Tin học?

– Suy nghĩ và reply

 

– Suy nghĩ và reply

Sau HĐ

– Khuyến khích HS xung phong reply câu hỏi

– Giải thích, cung ứng thêm nội dung

– reply câu hỏi

 

– Lắng nghe, ghi chép

HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

– Đọc và nghiên cứu lại toàn bộ nội dung đã học

– Làm câu hỏi cuối bài

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *