Khung kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn hay khung kế hoạch dạy học môn học của tổ chuyên môn được phát hành kèm Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH: Xây dựng và tổ chức tiến hành kế hoạch giáo dục của nhà trường. 

Mẫu kế hoạch dạy học giúp thầy cô đưa ra những mốc quan trọng cần làm và nhiệm vụ, phương pháp tiến hành kế hoạch năm học 2020 – 2021. Bên cạnh đó, thầy cô rất có thể xem thêm thêm cả mẫu kế hoạch giáo dục. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung trong bài viết dưới đây:

Mẫu kế hoạch dạy học của Tổ chuyên môn theo Công văn 5512

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: ………………………….
TỔ: …………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC …………………….., KHỐI LỚP…………

(Năm học 20….. – 20…..)

đặc trưng tình hình

I. Số lớp: ………………; Số học viên: ……………….; Số học viên học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………

1. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:……………….; Trình độ đào tạo: CĐ: …….. ĐH:………..; Trên ĐH:………….

2. Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt:………….; Khá:…………….; Đạt:……………; vẫn chưa đạt:……..

3. Thiết bị dạy học: (trình diễn cụ thể những thiết bị dạy học rất có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT Thiết bị dạy học Số lượng những bài thí nghiệm/thực hành Ghi chú
1        
2        
3        
       
       

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (trình diễn cụ thể những phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập rất có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT Tên phòng Số lượng Phạm vi và nội dung sử dụng Ghi chú
1        
2        
       

II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT Bài học (1) Số tiết (2) Yêu cầu cần đạt (3)
1      
2      
     

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)

STT Chuyên đề (1) Số tiết (2) Yêu cầu cần đạt (3)
1      
2      
     

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại thích hợp với điều kiện thực tại của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để tiến hành bài học/chủ đề/chuyên đề.

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động những đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.

3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

Bài kiểm tra, đánh giá Thời gian (1) Thời điểm (2) Yêu cầu cần đạt (3) Hình thức (4)
Giữa Học kỳ 1        
Cuối Học kỳ 1        
Giữa Học kỳ 2        
Cuối Học kỳ 2        

(1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.

(2) Tuần thứ, tháng, năm tiến hành bài kiểm tra, đánh giá.

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).

(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án công trình học tập.

III. những nội dung khác (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

…., ngày…. tháng….. năm 20…

HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *