vào trong ngày 18/11 hàng năm, những cụm dân cư, thôn, xã ở khắp mọi nơi thường tổ chức lễ kỷ niệm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây đó là dịp để tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối cũng như chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức hàng năm vào ngày 18/11
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức hàng năm vào trong ngày 18/11